Pravidla a podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Poskytovaný v souladu s článkem 7 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení).

Správce osobních údajů

Národní muzeum, se sídlem Václavské náměstí 68, 110 00  Praha 1 – Nové Město, IČ: 00023273, DIČ: CZ00023272
 

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů 

Telefonní číslo: +420 770 156 234. E-mail: gdpr@nm.cz. Web: www.nm.cz/gdpr/

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Národní muzeum bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely správy uživatelských přístupů Digitální knihovny kramářských tisků Špalíček, a to na základě vašeho souhlasu s použitím osobních údajů k zasílání zapomenutého hesla.
Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat, ale není tím dotčeno oprávnění Národního muzea zpracovávat Vaše data před tím, než jste souhlas odvolali.
 

Osobní údaje, které budou zpracovávány

  • Uživatelské ID
  • E-mail

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Národní muzeum z důvodů správy softwaru může poskytnout přístup ke zpracovávaným osobním údajům firmě AiP Beroun s.r.o., se sídlem Talichova 807, 266 01, Beroun, IČ: 25778943, která je poskytovatelem softwaru „Špalíček“ na základě platné smlouvy. Národní muzeum nebude zpracovávané osobní údaje předávat další třetí osobě, do třetí země nebo mezinárodním organizacím, ani je nepoužije pro jiné zde neuvedené účely.
 

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Vaše údaje budou zpracovávána po dobu 10 let.
 

Práva subjektu údajů a automatizované rozhodování

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. 
Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít za to, že Národní muzeum při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji Národnímu muzeu, Václavské náměstí 68, 110 00  Praha 1, IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272 výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek, které jsou uvedeny výše. Tímto potvrzuji, že jsem si uvedené informace přečetl/a a porozuměl/a jim a že zpracovávané osobní údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je Správci dobrovolně.