Dvě muzea, jedna písnička.

json_content: 
{"name":"Dvě muzea, jedna písnička.","description":"Díky nově navázané spolupráci s Městským muzeem ve Skutči vám můžeme letos představit v digitální podobě ve Špalíčku celkem 352 nových kramářských tisků. Většina pochází z 19. století s drobnými přesahy do konce 18. a začátku 20. století. Sbírka Městského muzea Skuteč obsahuje vedle kramářských písní také prozaické kramářské tisky a modlitby. Geografické pozici muzea odpovídá i dominantní zastoupení produkce východočeských tiskáren v jejich sbírce. Jedná se především o tiskárny v Chrudimi a Litomyšli, v menší míře pak v Hradci Králové a Pardubicích. Přítomny jsou i tisky z Prahy a Mladé Boleslavi odkazující na spojení s centrem země. Další tiskařské dílny jsou zastoupeny jen výjimečně, ale tyto výjimky zasluhují pozornost. \nO původu sbírky máme jen málo informací. Špalíčky lidových či kramářských písní a náboženských tisků se dostaly do muzea v drtivé většině krátce po jeho založení v roce 1910. Bohužel jim tehdy nebyla věnována náležitá pozornost a staly se součástí příruční knihovny. K zápisu do sbírek došlo až v polovině sedmdesátých let 20. století a to již byly informace o původních majitelích či o dárcích a jejich prostředí dávno ztraceny. V kolonce způsob nabytí proto zůstalo anonymní sdělení \"ze starších sbírek\". O pouhých třech špalíčcích darovaných do sbírek na konci 20. století víme, že pochází z rodin dlouhodobě usedlých ve Skutči a v nedaleké vsi Žďárec. Dovolili jsme si celé sbírky vybrat jednu písničku, u níž se vazba na Skuteč zdála být nejsilnější, abychom vám ji blížeji představili: \n\n\n\n\n","background":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2517/background/back.jpg?1542628388","create":"13.11.2018","order":{"1":2516},"data":{"2516":{"create":"13.11.2018","name":"Stalo se ve Skutči - mládeži přístupno pouze v doprovodu rodičů!","order":{"0":"1","1":"21","2":"3","3":"23","4":"4","5":"6","6":"5","7":"7","8":"8","9":"9","10":"18","11":"10","12":"12","13":"13","14":"19","15":"14","16":"20","17":"15","18":"22","19":"16","20":"17"},"data":{"1":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>D&iacute;ky spolupr&aacute;ci s Městsk&yacute;m muzeem Skuteč zn&aacute;me zat&iacute;m jedinou kram&aacute;řskou p&iacute;seň situovanou sv&yacute;m dějem př&iacute;mo do tohoto v&yacute;chodočesk&eacute;ho města, a to velice přesně: &quot;<em>Ukrutn&yacute; mord, kter&yacute; se stal v Čech&aacute;ch v kraji Chrudimsk&eacute;m, v městečku Skuči, kterak jedna bezbožn&aacute; matka, sv&yacute;ch vlastn&iacute;ch sedum d&iacute;tek zamordovala, roku 1867</em>&quot;. P&iacute;seň byla vyd&aacute;na n&aacute;kladem jist&eacute;ho Andrease Fidlera a vyti&scaron;těna u M. F. Lenka ve Znojmě. Zaj&iacute;m&aacute;-li v&aacute;s, proč byl př&iacute;běh lokalizovan&yacute; do v&yacute;chodn&iacute;ch Čech ti&scaron;těn na Moravě a do jak&eacute; m&iacute;ry je cel&yacute; př&iacute;běh pravdiv&yacute;, pojďte s n&aacute;mi rozpl&eacute;st z&aacute;hadu t&eacute;to p&iacute;sně.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Díky spolupráci s Městským muzeem Skuteč známe zatím jedinou kramářskou píseň s</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p style=\"text-align: justify;\">P&iacute;seň obsahuje velice naturalistick&yacute; popis sedmi vražd, kter&eacute; měla v průběhu několika let p&aacute;chat jist&aacute; Cec&iacute;lie Ulbrichov&aacute;. Jej&iacute; manžel, kupec prod&aacute;vaj&iacute;c&iacute; pl&aacute;tno do Pruska, a tr&aacute;v&iacute;c&iacute; mnoho času na cest&aacute;ch, neměl m&iacute;t o hrůzn&yacute;ch činech sv&eacute; manželky tu&scaron;en&iacute;. Jeho postava je čistě kladn&aacute; a naprosto naivn&iacute;. T&iacute;m l&eacute;pe může vyniknout zrůdnost matky vražedkyně. Pro n&aacute;božně sm&yacute;&scaron;lej&iacute;c&iacute;ho čten&aacute;ře tehdej&scaron;&iacute; doby je bezbožnost matky umocněna je&scaron;tě t&iacute;m, že sv&eacute; skutky měla konat na sv&aacute;tek svat&yacute;ch Petra a Pavla. Lidově n&aacute;božensk&yacute; akcent a z&aacute;sahy nadpřirozena jsou ostatně pro p&iacute;seň typick&eacute;. Podobně jako někteř&iacute; svat&iacute; v legend&aacute;ch, d&iacute;tka přež&iacute;vaj&iacute; několiker&eacute; pokusy matky o jejich zavražděn&iacute;, aby se j&iacute; nakonec, když uspěje, zjevovaly a dohnaly ji k odpovědnosti za sv&eacute; činy. Přizn&aacute;n&iacute; knězi při zpovědi je pak již logick&yacute;m důsledkem. D&aacute;le v&scaron;e postupuje, jak ani jinak v Rakousk&eacute;m mocn&aacute;řstv&iacute; druh&eacute; poloviny 19. stolet&iacute; nen&iacute; možn&eacute;, &uacute;ředn&iacute; cestou, dle stanoven&yacute;ch instanc&iacute;. Far&aacute;ř pos&iacute;l&aacute; ženu k biskupovi, a ten ji přiměje k přizn&aacute;n&iacute; před st&aacute;tn&iacute;mi org&aacute;ny. Cel&yacute; př&iacute;běh konč&iacute; sv&yacute;m způsobem &bdquo;happy endem&ldquo; když kaj&iacute;c&iacute; se hř&iacute;&scaron;nice ček&aacute; na zasloužen&yacute; trest od c. k. &uacute;řadů a n&aacute;sledn&eacute; spasen&iacute; sv&eacute; du&scaron;e.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Píseň obsahuje velice naturalistický popis sedmi vražd, které měla v průběhu ně</p>","anotation":""},"4":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><em>Ukrutn&yacute; mord, kter&yacute; se stal v Čech&aacute;ch, v kraji Chrudimsk&eacute;m, v městečku Skuči, kterak jedna bezbožn&aacute; matka sv&yacute;ch vlastn&iacute;ch sedum d&iacute;tek zamordovala, roku 1867.</em></span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<table align=\"center\" border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"1444\" width=\"1297\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>1. Nelitůjte o křesťan&eacute;, chvilku se zastaviti,<br />\n\t\t\tjak se na tom světě děje, chci v&aacute;m vypravovati.</em></td>\n\t\t\t<td><em>18. Ta ukrutn&aacute; vražedlnice, to děvč&aacute;tko popadla,<br />\n\t\t\tdo putinky pln&eacute; vody, hlavičku tam vrazila.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>2. Sami se stydět mus&iacute;me, neb jsme prav&iacute; křesťan&eacute;,<br />\n\t\t\tco se mezi n&aacute;mi děje, nečin&iacute; to pohan&eacute;.</em></td>\n\t\t\t<td><em>19. Jeden chlapeček tři l&eacute;ta a jeden měs&iacute;c star&eacute;,<br />\n\t\t\ttřikr&aacute;te ho sv&eacute; studně uboh&eacute;ho hodila.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>3. To obzvl&aacute;&scaron;tě v česk&eacute; země, co ten svět světem stoj&iacute;,<br />\n\t\t\tnebylo nikdy sly&scaron;eti, o tyranstv&iacute; tak hrozn&eacute;m.</em></td>\n\t\t\t<td><em>20. Matičce Krista Jež&iacute;&scaron;e do kl&iacute;na ho hodila,<br />\n\t\t\tkdyž ta zl&aacute; matka ode&scaron;la, ven ze studně s n&iacute;m vy&scaron;la.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>4. Mnoz&iacute; lid&eacute; zato maj&iacute;, že Boha ani nen&iacute;,<br />\n\t\t\to očistci nic nevěř&iacute;, pekla se nic nehroz&iacute;.</em></td>\n\t\t\t<td><em>21. Na svat&eacute;ho Petra Pavla tyto mordy konala,<br />\n\t\t\ta od toho posledn&iacute;ho ž&aacute;dnej pokoj neměla.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>5. Tak jak ve městečku Skuči, jedna žena tam byla,<br />\n\t\t\tkter&aacute;žto sv&yacute;ch sedům d&iacute;tek vlastn&iacute;ch zamordovala.</em></td>\n\t\t\t<td><em>22. Jej&iacute; d&iacute;tky před očima st&aacute;le za n&iacute; chodily,<br />\n\t\t\tnemohla již na ž&aacute;dn&eacute;m m&iacute;stě outoči&scaron;tě naj&iacute;ti.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>6. Cecilie Ulbrichov&aacute; ona se jmenovala,<br />\n\t\t\tmanžela vlastn&iacute;ho měla, zasnouben&aacute; s n&iacute;m byla.</em></td>\n\t\t\t<td><em>23. Když nemohla udržeti, ke svatej zpovědi &scaron;la,<br />\n\t\t\ta od kněze absoluci obdržeti nemohla.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>7. Jej&iacute; manžel spravedliv&yacute;, co činila nevěděl,<br />\n\t\t\tžalost, bolest ve sv&eacute;m srdci nad sv&yacute;ma d&iacute;tkama měl.</em></td>\n\t\t\t<td><em>24. Kněz ji př&iacute;klady předkl&aacute;dal, p&aacute;nu biskupu poslal,<br />\n\t\t\tjestli ji v&scaron;ecko odpust&iacute;, absoluci uděl&iacute;.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>8. Nebylo by k podiven&iacute;, kdyby takov&aacute; byla,<br />\n\t\t\tkter&aacute; to v světě uhon&iacute;, že by muže neměla.</em></td>\n\t\t\t<td><em>25. Když se u arcibiskupa ze v&scaron;ech hř&iacute;chů vyznala,<br />\n\t\t\ton ji k ouřadu odeslal, aby se hned vyznala.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>9. Jej&iacute; manžel handl vedl, vozil pl&aacute;tno do Praiska,<br />\n\t\t\tkdyž se na d&iacute;tky dopt&aacute;val, pravila že umřely.</em></td>\n\t\t\t<td><em>26. Že je trestu zasloužen&aacute;, a jej přijati mus&iacute;,<br />\n\t\t\tjestli chce svat&eacute; milosti od Boha obdržeti.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>10. Zat&iacute;m když muž doma nebyl, tajně je zamordovala,<br />\n\t\t\tach Jež&iacute;&scaron; Maria Josef jak&eacute; srdce ta měla.</em></td>\n\t\t\t<td><em>27. Když &scaron;la zp&aacute;tky od biskupa, &scaron;la přes jeden dlouh&yacute; les,<br />\n\t\t\ta když při&scaron;la na tři cesty, bylo to k podiven&iacute;.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>11. Ani devčat ani chlapců ž&aacute;dn&yacute;ch nelitovala,<br />\n\t\t\tod prsu, taky i star&scaron;&iacute;ch, v&scaron;echněm život odňala.</em></td>\n\t\t\t<td><em>28. Jej&iacute;ch vlastn&iacute;ch sedum na n&iacute; oček&aacute;valy,<br />\n\t\t\ta když se k nim přibl&iacute;žila, &scaron;aty z n&iacute; hned trhaly.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>12. Prvn&iacute;mu hadr do huby, aby je zadusila,<br />\n\t\t\tna postel je položila, peřin na něj nakladla.</em></td>\n\t\t\t<td><em>29. Přes celou jednu hodinu ty d&iacute;tky ji trhaly,<br />\n\t\t\ta když se od n&iacute; ztratily, nevěděla co činit.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>13. Druh&eacute;mu pak do tem&iacute;nka, velkej řeb&iacute;k vrazila,<br />\n\t\t\ttřet&iacute; jak jen na svět při&scaron;lo, hnedky je ud&aacute;vila.</em></td>\n\t\t\t<td><em>30. Tu hned pr&aacute;vu ozn&aacute;mila, co za mordy konala,<br />\n\t\t\ta za jej&iacute; hrozn&eacute; činy do žal&aacute;ře vsadili.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>14. Tak je v&scaron;ecky zahubila, trestu se nic neb&aacute;la,<br />\n\t\t\tže se p&aacute;n Bůh na n&iacute; d&iacute;v&aacute;, ani nepomyslela.</em></td>\n\t\t\t<td><em>31. Pak ji vzali na frheri<sup>1</sup>, v&scaron;ecko pr&aacute;vu vyznala,<br />\n\t\t\tsvědom&iacute; ji velmi hr&yacute;zlo, pomsta na n&iacute; čekala.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>15. Jedno pachol&aacute;tko mal&eacute;, devět měs&iacute;ců star&eacute;,<br />\n\t\t\thadr jemu do hubičky vařečkou nastrkala.</em></td>\n\t\t\t<td><em>32. Nyn&iacute; oček&aacute;v&aacute; ortel, jak&yacute; trest zaslaužila<br />\n\t\t\tjak na n&iacute; slavnost c&iacute;sařsk&aacute; za jej&iacute; činy vyd&aacute;.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>16. Peřin na něj nah&aacute;zela, ležet ho tam nechala,<br />\n\t\t\tkdyž druh&yacute; den pro něj při&scaron;la, ne&scaron;ťastně zas hře&scaron;ila.</em></td>\n\t\t\t<td><em>33. Aby za sv&eacute; zlostn&eacute; činy zde pok&aacute;n&iacute; činila,<br />\n\t\t\ta po smrti v nebi věčně s tebau se radovala.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>17. Neb to mal&eacute; pachol&aacute;tko velmi se hned zasm&aacute;lo,<br />\n\t\t\tručičkama po mamince radostně do&scaron;ahovalo.</em></td>\n\t\t\t<td><em>34. Bože, buď n&aacute;m v&scaron;em milostiv, v&scaron;ecko zl&eacute; odvrať od n&aacute;s<br />\n\t\t\ta po smrti do sv&yacute;ch st&aacute;nů, v&scaron;ecky &scaron;ťastně přiveď n&aacute;s.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>&nbsp;</td>\n\t\t\t<td><em>Amen.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><em>Popis mordu.</em></p>\n\n<p><em>Jak&eacute; n&aacute;m doch&aacute;zej&iacute; truchliv&eacute; zpr&aacute;vy stohoto nyněj&scaron;&iacute;ho světa, že bojuje jeden proti druh&eacute;mu a ž&aacute;dnej nen&iacute; se sv&yacute;m stavem spokojen. Vždyť se zhrozit mus&iacute;me, když usly&scaron;&iacute;me takov&eacute; hrozn&eacute; činy, co v&scaron;ecko lidi ve světě konaj&iacute;, a na Boha nepomysl&iacute;, že Bůh v&scaron;ady př&iacute;tomen jest a v&scaron;ecko vid&iacute; a sly&scaron;&iacute;. Vždyť sobě pov&aacute;žit mus&iacute;me, že jsme jen na chvilku na tomto světě b&iacute;dn&eacute;m, že jeden každ&yacute; mus&iacute; před trůn spravedliv&eacute;ho soudce Jež&iacute;&scaron;e Krista přij&iacute;ti a svoje činy tam vyj&aacute;dřiti. Ale že malo jest na světě n&aacute;s, aby jsme sobě tyto věci předložit uměli. N&aacute;&scaron; Spasitel Jež&iacute;&scaron; Kristus n&aacute;m dlouho shov&iacute;v&aacute; a ček&aacute;, aby jsme se obr&aacute;tili a pok&aacute;n&iacute; činili. Uděluje n&aacute;m znamen&iacute; na obloze nebesk&eacute; před na&scaron;e oči, my ale se toho m&aacute;lo v&scaron;&iacute;m&aacute;me a jen zl&eacute; skutky p&aacute;ch&aacute;me. Jen si připamatujme jak n&aacute;m svat&yacute; apo&scaron;tol Ondřej porouč&iacute;: m&aacute;te svoje dobr&eacute; cesty, jednu v levo a druhou v pravo, ale jen se přidržme prav&eacute; cesty, kde n&aacute;s oček&aacute;v&aacute; koruna věčn&eacute; sl&aacute;vy, tam se budem radovat s Pannou Mari&iacute; a s Kristem Jež&iacute;&scaron;em až na věky věkův.</em><em> Amen.</em></p>\n\n<p style=\"text-align: right;\"><em>N&aacute;kladem Andrease Fidlera.<br />\nC. k. v&yacute;sadn&iacute; kněhtisk&aacute;rna Martina Ferdinanda Lenka ve Znojmě.</em></p>\n\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Vysvětlivky: 1 - frheri odvozeno z německ&eacute;ho v&yacute;razu verh&ouml;r, tedy v&yacute;slech.</em></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Ukrutný mord, který se stal v Čechách, v kraji Chrudimském, v městečku Skuči, k</p>","anotation":""},"5":{"type":"image","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" copyright=\"\" title=\"Špalíček kramářských tisků KP Špal. 128 v původní lidové vazbě. Obsahuje 67 tisků z let 1789 - 1848, mezi nimi i píseň o ukrutném mordu v Pustiměři.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Špalíček kramářských tisků KP Špal. 128 v původní lidové vazbě. Obsahuje 67 tisků z let 1789 - 1848, mezi nimi i píseň o ukrutném mordu v Pustiměři.</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/IMG0182upr.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/IMG0182upr.jpg\">","anotation":[""]},"6":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>Uveden&iacute; cel&eacute;ho jm&eacute;na hlavn&iacute; postavy, času a m&iacute;sta děje, nakladatele i tiskaře i naturalistick&yacute; popis a řada detailů vnucuj&iacute; představu pravdivosti cel&eacute;ho př&iacute;běhu. Proto tak&eacute; v roce 2018 bylo pracovn&iacute;ky skutečsk&eacute;ho muzea provedeno p&aacute;tr&aacute;n&iacute; v matrik&aacute;ch narozen&yacute;ch a zemřel&yacute;ch fary Skuteč, ale uveden&eacute; jm&eacute;no nebylo minim&aacute;lně v letech 1850 - 1867 ve městě a přifařen&yacute;ch obc&iacute;ch vůbec zachyceno. Nebyl nalezen ani ž&aacute;dn&yacute; z&aacute;znam o n&aacute;siln&eacute; smrti d&iacute;těte.</p>\n\n<p>A v tento moment vstupuje na sc&eacute;nu půvab meziinstitucion&aacute;ln&iacute; spolupr&aacute;ce. Ve sb&iacute;rk&aacute;ch N&aacute;rodn&iacute;ho muzea se totiž nach&aacute;z&iacute;, byť dosud na &Scaron;pal&iacute;čku nezveřejněn&aacute;, p&iacute;seň, popisuj&iacute;c&iacute; stejn&yacute; mord. Je dochov&aacute;na ve třech různ&yacute;ch vyd&aacute;n&iacute;ch, datovan&yacute;ch na konec 18. či zač&aacute;tek 19. stolet&iacute;. Stejně jsou datov&aacute;ny i dva tisky popsan&eacute; v Knihopisu (5946 &ndash; N&aacute;rodopisn&eacute; muzeum v Plzni, 5947 &ndash; Městsk&eacute; muzeum v Prostějově). V&scaron;echny tyto exempl&aacute;ře lokalizuj&iacute; děj na Moravu, do kraje brněnsk&eacute;ho, na panstv&iacute; Vy&scaron;kov a do města Pustoměř (Pustiměř).</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Uvedení celého jména hlavní postavy, času a místa děje, nakladatele i tiskaře i</p>","anotation":""},"7":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><em>Mord ukrutn&yacute;, kter&yacute; se stal v Moravě, kraji Brněnsk&eacute;m, na panstv&iacute; Vy&scaron;kovsk&eacute;m, v městečku Pustoměři.</em></span><br />\n&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Jako: Pospě&scaron;me k Jeruzal&eacute;mu, ec.</em></p>\n\n<table align=\"center\" border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"820\" width=\"1002\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Nelitujte &oacute; křesťan&eacute;, chvilku se zastaviti,<br />\n\t\t\tjak se na tom světě děje, chci v&aacute;m vypravovati.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Ani devčat, ani chlapců, ž&aacute;dn&yacute; nelitovala,<br />\n\t\t\tod prsau i tak&eacute; star&scaron;&iacute;ch, v&scaron;echněm život odňala.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Sami se stydět mus&iacute;me, neb jsme prav&iacute; křesťani,<br />\n\t\t\tco se mezi n&aacute;mi děje, nečiněj&iacute; to pohani.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Dala jim hadry do huby, aby je zadusila,<br />\n\t\t\tna postel je položila, peřin na ně nakladla.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Obvzl&aacute;&scaron;tně v na&scaron;&iacute; Moravě co ten svět stoj&iacute; světem,<br />\n\t\t\tnebylo nikdy sly&scaron;eti o tak tyranstv&iacute; hrozn&eacute;m.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Jeden chlapeček tři l&eacute;ta a jeden měs&iacute;c star&yacute;,<br />\n\t\t\ttřikr&aacute;te ho mordovala, ach nastojte křesťani!</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Tak jak v Brněnsk&eacute;m kraji, bl&iacute;zko Vy&scaron;kova města,<br />\n\t\t\tvěřte to ž&aacute;dn&yacute; klam nen&iacute;, věc pravdiv&aacute; a jist&aacute;.</em></td>\n\t\t\t<td><em>To posledn&iacute; minul&yacute; rok, pr&aacute;vě po svat&eacute; Anně,<br />\n\t\t\tt&eacute;ž jak jin&yacute; zahubila, hrůzau obkl&iacute;čila mne.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>To v městečku Pustoměři, jedna žena tam byla,<br />\n\t\t\tkter&aacute; sedm svojich d&iacute;tek vlastn&iacute;ch zamordovala.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Po tři l&eacute;ta ke zpovědi, sem tam v světě chodila,<br />\n\t\t\tv Bučkovic&iacute;ch, tak&eacute; jinde, i u Arcibiskupa.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Cec&iacute;lie Ulbrychov&aacute; ona se jmenovala,<br />\n\t\t\tmanžela vlastn&iacute;ho měla, s sn&iacute;m zasnauben&aacute; byla.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Leto&scaron;n&iacute; rok v Pustoměři &scaron;la se z hř&iacute;chů vyzn&aacute;vat,<br />\n\t\t\tby dostala absoluc&iacute;, v&scaron;ak se to nemohlo st&aacute;t.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Jej&iacute; manžel spravedliv&yacute;, co činila nevěděl,<br />\n\t\t\tžalost, bolest ve sv&eacute;m srdci nad sv&yacute;mi d&iacute;tkami měl.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Tu od spr&aacute;vce duchovn&iacute;ho odesl&aacute;na jest byla<br />\n\t\t\tdo Vy&scaron;kova na kancel&aacute;ř, by to tam ozn&aacute;mila.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Nic bych se tomu nedivil, kdyby takov&aacute; byla,<br />\n\t\t\tkter&aacute; to v světě uhon&iacute;, že by muže neměla.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Na svat&eacute;ho Petra Pavla, tu ji teprva jali,<br />\n\t\t\tdo řetězů uv&aacute;zali, do Vy&scaron;kova dodali.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Du&scaron;i drahau vymiňuju, vemu kočku a neb psa,<br />\n\t\t\tkterak miluje koťata, a fena sv&eacute; &scaron;těňata.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Znovu j&iacute; ex&aacute;mi dali, na v&scaron;echno se přiznala,<br />\n\t\t\tsvědom&iacute; pokoj nedalo, pomsta na ni čekala.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Vezmu pt&aacute;ka pelik&aacute;na, jak sv&yacute;ch ml&aacute;ďat miluje,<br />\n\t\t\tten svau vlastn&iacute; krv&iacute; svoje ml&aacute;ď&aacute;tka obživuje.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Nyn&iacute; v Brně m&aacute; svůj kvart&yacute;r jako jin&eacute; zločinci,<br />\n\t\t\tohavnau smrt oček&aacute;v&aacute; od slavn&eacute; apelaci.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>V&scaron;echen živočich pod nebem, co živ&eacute; ve světě je,<br />\n\t\t\tkažd&yacute; sv&yacute;m mlaď&aacute;tk&aacute;m přeje, jich krm&iacute; a miluje.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Kriste, skrz tv&eacute; drah&eacute; r&aacute;ny a hořk&eacute; umučen&iacute;,<br />\n\t\t\tdej ji v&scaron;ech hř&iacute;chů pozn&aacute;n&iacute; a odpusť jej&iacute; viny.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Mnoz&iacute; lid&eacute; za to maj&iacute;, že ani Boha nen&iacute;,<br />\n\t\t\to očistci sly&scaron;et nechtěj&iacute;, peklo že ž&aacute;dn&eacute; nen&iacute;.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Aby za svoje zločinstv&iacute; na tom světě odbyla,<br />\n\t\t\ta po smrti v nebi věčně s tebau se radovala.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Vždyť jsme my stvořen&iacute; Bož&iacute;, od něho v&scaron;echno m&aacute;me,<br />\n\t\t\tstvořil n&aacute;s k sv&eacute;mu obrazu, dal du&scaron;e nesmrtedln&eacute;.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Bože, buď n&aacute;m v&scaron;em milostiv, v&scaron;echno zl&eacute; odvrať od n&aacute;s,<br />\n\t\t\ta po smrti do tv&yacute;ch st&aacute;nů, v&scaron;echny &scaron;ťastně přiveď n&aacute;s.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><em>Rovně se ta vražedlnice, tak&eacute; na to spustila,<br />\n\t\t\tkter&aacute; sv&yacute;ch nevinn&yacute;ch d&iacute;tek, sedm zamordovala.</em></td>\n\t\t\t<td><em>Amen.</em></td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Mord ukrutný, který se stal v Moravě, kraji Brněnském, na panství Vyškovském, v</p>","anotation":""},"8":{"type":"image","create":"14.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"Kramářská píseň KP Špal 128/47\"><name>Kramářská píseň KP Špal 128/47</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/03200021.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__1__image__typeitem\" title=\"Kramářská píseň KP Špal 128/47\"><name>Kramářská píseň KP Špal 128/47</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/03200022.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__2__image__typeitem\" title=\"Kramářská píseň KP Špal 128/47\"><name>Kramářská píseň KP Špal 128/47</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/03200023.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__3__image__typeitem\" title=\"Kramářská píseň KP Špal 128/47\"><name>Kramářská píseň KP Špal 128/47</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/03200024.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__4__image__typeitem\" title=\"Kramářská píseň KP Špal 128/47\"><name>Kramářská píseň KP Špal 128/47</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/03200025.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/03200021.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/03200022.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/03200023.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/03200024.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"4\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/03200025.jpg\">","anotation":["","","","",""]},"9":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>Pustiměřsk&eacute; verze nejsou datovan&eacute; a rovněž osoby odpovědn&eacute; za tisk chyb&iacute;. Text je o pozn&aacute;n&iacute; m&eacute;ně &scaron;okuj&iacute;c&iacute;, byť i tento autor popisuje vraždy do detailů. Manžel vražedkyně je v t&eacute;to verzi je&scaron;tě neviditelněj&scaron;&iacute;, nen&iacute; uvedeno ani jeho povol&aacute;n&iacute;. Mor&aacute;lně n&aacute;božensk&yacute; aspekt je tak&eacute; silně př&iacute;tomen, ale bez on&eacute; senzačnosti skutečsk&eacute; verze a bez nadpřirozen&yacute;ch z&aacute;sahů. Matku nepron&aacute;sleduj&iacute; jej&iacute; zavražděn&eacute; děti, ale pouze jej&iacute; vlastn&iacute; svědom&iacute;. Cesta c&iacute;rkevn&iacute;ch org&aacute;nů tak&eacute; nen&iacute; tak př&iacute;močar&aacute; a postr&aacute;d&aacute; logickou hierarchii. Cel&eacute; tři roky od smrti posledn&iacute;ho d&iacute;těte obch&aacute;z&iacute; hř&iacute;&scaron;n&aacute; matka duchovn&iacute; spr&aacute;vce, včetně arcibiskupa, a zpov&iacute;d&aacute; se jim. Teprve až pot&eacute; zakroč&iacute; po zpovědi &quot;prost&yacute;&quot; far&aacute;ř v Pustiměři. Na jeho nal&eacute;h&aacute;n&iacute; se sama vražedkyně př&iacute;hl&aacute;s&iacute; &uacute;řadům ve Vy&scaron;kově, ale opět uběhne jist&aacute; lhůta, než je na svat&eacute;ho Petra a Pavla zatčena. V brněnsk&eacute; věznici pak podobně jako ve skutečsk&eacute; verzi ček&aacute; na spravedliv&yacute; soud a n&aacute;slednou milost v nebi.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pustiměřské verze nejsou datované a rovněž osoby odpovědné za tisk chybí. Text </p>","anotation":""},"10":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>Je&scaron;tě jeden detail z původn&iacute; pustiměřsk&eacute; p&iacute;sně stoj&iacute; za bliž&scaron;&iacute; rozbor. Pisatel s &bdquo;hrůzou&ldquo; poznamen&aacute;v&aacute;, že posledn&iacute; mord sp&aacute;chala matka po sv&aacute;tku svat&eacute; Anny. Skutečsk&yacute; epigon tuto informaci vypustil, respektive využil v jin&eacute; souvislosti zm&iacute;něn&eacute;ho sv&aacute;tku sv. Petra a Pavla a vraždy k němu časově ukotvil. Svat&aacute; Anna v&scaron;ak měla v původn&iacute; verzi svůj v&yacute;znam. Městys Pustiměř, č&iacute;taj&iacute;c&iacute; roku 1791 přibližně 700 obyvatel, měl několik svatost&aacute;nků, mezi nimiž v&yacute;znamn&eacute; m&iacute;sto zauj&iacute;mala kaple sv. Anny ze 14. stolet&iacute;. Ta byla z&aacute;roveň poutn&iacute;m m&iacute;stem, kter&eacute; sv&yacute;m v&yacute;znamem překračovalo hranice regionu. Cecilie Ulbricht se tak měla dopustit vraždy nevinn&yacute;ch dět&iacute; po sv&aacute;tku ochranitelky obce. D&aacute; se předpokl&aacute;dat, že autor star&scaron;&iacute; p&iacute;sně byl s re&aacute;liemi Pustiměře dobře obezn&aacute;men, nebo byl př&iacute;mo &quot;m&iacute;stn&iacute;&quot;.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Ještě jeden detail z původní pustiměřské písně stojí za bližší rozbor. Pisatel </p>","anotation":""},"12":{"type":"mns","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"12__0__mns__typeitem\" title=\"Titulní list kramářské písně o poutním místě Pustiměř. Titulní dřevořezová ilustrace zobrazuje sv. Annu vyučující Pannu Marii. \"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/S/NMP___KP_1172________1K4S/N3/KP_1172________1K4SN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_1172\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_1172________1K4SN30001P\" class=\"red\">Nábožná píseň ke cti a chvále svaté Anny, která se ctí v Pustoměřském chrámu Páně, všem jejím ctitelům k jejich duši spasení na světlo vydaná.</desc><desc url=\"KP_1172________1K4SN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 1172</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"12\" >Nábožná píseň ke cti a chvále svaté Anny, která se ctí v Pustoměřském chrámu Páně, všem jejím ctitelům k jejich duši spasení na světlo vydaná.</a>","anotation":[""]},"13":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>Kram&aacute;řsk&eacute; tisky jsou často jedin&yacute;m dochovan&yacute;m pramenem o ud&aacute;lostech lok&aacute;ln&iacute;ho v&yacute;znamu či osobn&iacute;ch trag&eacute;di&iacute;ch, kter&eacute; si kram&aacute;ři vybrali, aby jimi z&iacute;skali z&aacute;jem posluchačů a zajistili obživu. V př&iacute;padě př&iacute;běhu Cecilie Ulbricht m&aacute;me možnost kram&aacute;řsk&eacute; tisky konfrontovat i s &uacute;daji z vy&scaron;kovsk&yacute;ch matrik, uložen&yacute;ch dnes v Moravsk&eacute;m zemsk&eacute;m archivu v Brně a př&iacute;stupn&yacute;ch online. Z nich se lze doč&iacute;st, že Cecilie Ulbricht, dcera Jakuba Kardin&aacute;la, byla vdan&aacute; za Antona Ulbrichta, rasa a domk&aacute;ře. Ras, či pohodn&yacute;, bylo &quot;nečist&eacute;&quot; povol&aacute;n&iacute; s nevaln&yacute;m v&yacute;dělkem, nadto zat&iacute;žen&eacute; notnou d&aacute;vkou předsudků a opovržen&iacute;. Podobně jako kati měli i rasov&eacute; v kostele vyhrazeno m&iacute;sto stranou od ostatn&iacute;ch obyvatel obce. V roce 1803 je Anton uveden jako domk&aacute;ř v č.p. 106. Je tedy vlastn&iacute;kem domu, nicm&eacute;ně v hierarchii vlastn&iacute;ků nemovitost&iacute; stoj&iacute; na t&eacute; nejniž&scaron;&iacute; př&iacute;čce. Jelikož domk&aacute;ř vlastnil jen malou zahradu okolo sv&eacute;ho staven&iacute;, sv&eacute; povol&aacute;n&iacute; mohl vykon&aacute;vat jen zde, či př&iacute;mo v domě. Je možn&eacute; dovodit, že hygienick&eacute; podm&iacute;nky v &quot;rasovně&quot;, kde pravděpodobně prob&iacute;halo stahov&aacute;n&iacute; kůže z uhynul&yacute;ch či utracen&yacute;ch zv&iacute;řat, byly alarmuj&iacute;c&iacute;. Někdy kolem roku 1807 nav&iacute;c rodina přes&iacute;dlila z domu č&iacute;slo 106, veden&eacute;ho v indikačn&iacute; skice stabiln&iacute;ho katastru jako nespaln&yacute;, do čp. 98 označen&eacute;ho jako spaln&yacute;, tedy přev&aacute;žně dřevěn&yacute;. Oba objekty byly situov&aacute;ny na v&yacute;chodn&iacute;m okraji obce. V roce 1808 při narozen&iacute; dcery Mariany je Anton označen za Schinder meister (mistr pohodn&yacute;). D&aacute;le již je vždy označov&aacute;n &quot;jen&quot; jako domk&aacute;ř s v&yacute;jimkou roku 1812, kdy u jeho jm&eacute;na nal&eacute;zame v&yacute;raz Kr&auml;mler, tedy kram&aacute;ř. Jak se tato změna povol&aacute;n&iacute; prom&iacute;tla do života rodiny je těžk&eacute; určit. Niž&scaron;&iacute; m&iacute;ra stigmatizace byla pravděpodobně vyv&aacute;žena je&scaron;tě niž&scaron;&iacute;mi v&yacute;dělky. Shrnuto, soci&aacute;ln&iacute; postaven&iacute; rodiny na pustiměřsk&eacute;m soci&aacute;ln&iacute;m žebř&iacute;čku bylo tristn&iacute;. Za těchto podm&iacute;nek porodila Cecilia mezi l&eacute;ty 1797 až 1817 celkem jeden&aacute;ct dět&iacute;. Osm z nich prokazatelně zemřelo v ř&aacute;du dnů či měs&iacute;ců po porodu. Pouze syn Karel, narozen&yacute; roku 1799, zemřel ve věku tř&iacute; let. V kolonce př&iacute;čina &uacute;mrt&iacute; jsou uv&aacute;děny v němčině tehdy běžn&eacute; term&iacute;ny: &uacute;bytě, porod, zadu&scaron;en&iacute;, krv&aacute;cen&iacute; či lakonick&eacute; gew&ouml;hnlich, tedy obvykl&yacute;.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Kramářské tisky jsou často jediným dochovaným pramenem o událostech lokálního v</p>","anotation":""},"14":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>Posledn&iacute; d&iacute;tě, syn Franz, zemřelo ve věku tř&iacute; měs&iacute;ců 26. srpna 1817, tedy přesně měs&iacute;c po sv&aacute;tku sv. Anny. Z&aacute;znamy o &uacute;mrt&iacute; dvou zbyl&yacute;ch dět&iacute;, syna Anton&iacute;na (nar. 1803) a dcery Franti&scaron;ky (nar. 1812) se nepodařilo dohledat. Nelze vyloučit, že se dožily dospělosti. Sama Cecilie Ulbricht se dle matričn&iacute;ho z&aacute;znamu oběsila 17. &uacute;nora 1821 ve věku 45 let.</p>\n\n<p>Ot&aacute;zka, zda se př&iacute;běh skutečně ud&aacute;l tak, jak jej popisuje pustiměřsk&aacute; p&iacute;seň, a zda Cecilie Ulbricht byla onou bezbožnou matkou, zůst&aacute;v&aacute; nezodpovězena. Řada detailů, či časov&yacute;ch souvislost&iacute; sice souhlas&iacute;, ale fakt že se oběsila ve vlastn&iacute;m domě čp. 98, nenasvědčuje tomu, že by byla odevzd&aacute;na policejn&iacute;m org&aacute;nům. Sp&iacute;&scaron;e &scaron;lo o fantazii autora, jemuž &quot;nekřesťansk&eacute;&quot; ukončen&iacute; vlastn&iacute;ho života nezapadalo do archetyp&aacute;ln&iacute;ho př&iacute;běhu o hrozn&eacute;m mordu, spravedliv&eacute;m trestu a n&aacute;sledn&eacute;m Bož&iacute;m odpu&scaron;těn&iacute;. Nelze tak&eacute; vyloučit, že k ž&aacute;dn&eacute;mu mordu nedo&scaron;lo. Cecilie Ulbrich mohla b&yacute;t jen ne&scaron;ťastnou ženou-matkou, kter&aacute; od sv&yacute;ch dvaceti jedna let žila v takřka permanentn&iacute;m těhotenstv&iacute;, společensk&eacute;m opovržen&iacute; a trpěla v&yacute;jimečně vysokou &uacute;mrtnost&iacute; sv&yacute;ch potomků, snad vysvětlitelnou &scaron;patn&yacute;mi hygienick&yacute;mi podm&iacute;nkami v rasovně.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Poslední dítě, syn Franz, zemřelo ve věku tří měsíců 26. srpna 1817, tedy přesn</p>","anotation":""},"15":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>&nbsp; &nbsp;Porovn&aacute;n&iacute; skutečsk&eacute; a pustiměřsk&eacute; verze p&iacute;sně odhaluje zaj&iacute;mavěj&scaron;&iacute; rovinu, než pouh&eacute; potvrzen&iacute; či vyvr&aacute;cen&iacute; pravdivosti př&iacute;běhu. Vid&iacute;me posun v čase, m&iacute;stě i stylu p&iacute;sně. Autor skutečsk&eacute; verze přeb&iacute;r&aacute; pades&aacute;t let star&yacute; př&iacute;běh z Pustiměře a aktualizuje jej. Publikum druh&eacute; poloviny 19. stolet&iacute; vyžaduje novinky, konkr&eacute;tn&iacute; informace a &scaron;okuj&iacute;c&iacute; zpr&aacute;vy. M&iacute;sto mravoučně dojemn&yacute;ch tř&iacute; slok z původn&iacute;ho tisku, popisuj&iacute;c&iacute;ch mateřskou l&aacute;sku u zv&iacute;ř&aacute;tek, vkl&aacute;d&aacute; nov&yacute; autor neuměle doprostřed textu detailn&iacute; popis vražděn&iacute;, odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; dobov&eacute;mu vkusu. Ač stylově aktualizuje, stav&iacute; se autor cel&yacute;m sv&yacute;m textem proti&nbsp; novot&aacute;m a upadaj&iacute;c&iacute;m mravům tehdej&scaron;&iacute; společnosti. Mimo jin&eacute; jej &bdquo;usvědčuje&ldquo; prozaick&yacute; text pod p&iacute;sn&iacute; s nadpisem &bdquo;Popis mordu&ldquo;, kter&yacute; je vlastně cel&yacute; apelem na obr&aacute;cen&iacute; se posluchačů k v&iacute;ře a k pok&aacute;n&iacute;. Tento text obsahuj&iacute;c&iacute; i zm&iacute;nku o Bož&iacute;ch znamen&iacute;ch napov&iacute;d&aacute;, že nadpřirozen&eacute; z&aacute;sahy v př&iacute;běhu mohly b&yacute;t č&aacute;stečně i plodem autorovy pověrčivosti.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp; &nbsp;Porovnání skutečské a pustiměřské verze písně odhaluje zajímavější rovinu, n</p>","anotation":""},"16":{"type":"text","create":"19.11.2018","data":"<p>&nbsp; &nbsp;Z dosud nashrom&aacute;žděn&yacute;ch indici&iacute; je zřejm&eacute;, že zasazen&iacute; př&iacute;běhu do Skutče bylo &uacute;čelovou manipulac&iacute; autora. Geografick&aacute; vzd&aacute;lenost Skutče od Znojma, kde p&iacute;seň vytiskl a snad v okol&iacute; i distribuoval, mu zaji&scaron;ťovala, že jeho posluchači si nebudou moci ověřit pravdivost př&iacute;běhu.&nbsp;Proč zvolil pr&aacute;vě Skuteč, zda měl v m&iacute;stě nějak&eacute; osobn&iacute; vazby, či j&iacute;m proch&aacute;zel na sv&eacute; pouti za v&yacute;dělkem, nebo pouze n&aacute;hodně vybral jm&eacute;no, již nezjist&iacute;me. Nakonec se v&scaron;ak pr&aacute;vě tato p&iacute;seň dostala př&iacute;mo do Skutče i do tamn&iacute;ho muzea.&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp; &nbsp;Z dosud nashromážděných indicií je zřejmé, že zasazení příběhu do Skutče byl</p>","anotation":""},"17":{"type":"image","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"17__0__image__typeitem\" title=\"Špalíček kramářských tisků KP Špal. 128 uložený v lakované krabičce vyrobené roku 1932 F. Erbenem. Vnitřní víko nese christogram IHS, vnější obal zobrazení Panny Marie. Špalíček zakoupilo Národní muzeum v roce 1986 za tehdy vysokou cenu 850Kč. \"><name>Špalíček kramářských tisků KP Špal. 128 uložený v lakované krabičce vyrobené roku 1932 F. Erbenem. Vnitřní víko nese christogram IHS, vnější obal zobrazení Panny Marie. Špalíček zakoupilo Národní muzeum v roce 1986 za tehdy vysokou cenu 850Kč. </name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/IMG0226upr.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"17\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/IMG0226upr.jpg\">","anotation":[""]},"18":{"type":"image","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"18__0__image__typeitem\" anotation=\"\" copyright=\"\" title=\"Špalíček kramářských písní KP Špal. 512 obsahující jiné vydání pustiměřské verze moritátu. Liší se především ilustrací a úpravou.\"><name>Špalíček kramářských písní KP Špal. 512 obsahující jiné vydání pustiměřské verze moritátu. Liší se především ilustrací a úpravou.</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/Spal51242upr.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"18\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/Spal51242upr.jpg\">","anotation":[""]},"19":{"type":"image","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"19__0__image__typeitem\" copyright=\"Moravský zemský archiv v Brně\" title=\"Jmenný index k matrice narozených obce Pustiměř se jmény všech jedenácti potomků Cecilie Ulbricht.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Jmenný index k matrice narozených obce Pustiměř se jmény všech jedenácti potomků Cecilie Ulbricht.</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/Clipboard01vyrez.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"19\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/Clipboard01vyrez.jpg\">","anotation":[""]},"20":{"type":"image","create":"14.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"20__0__image__typeitem\" copyright=\"Moravský zemský archiv v Brně\" title=\"Kniha zemřelých obce Pustiměř se záznamem o smrti Cecilie Ulbricht.\"><name>Kniha zemřelých obce Pustiměř se záznamem o smrti Cecilie Ulbricht.</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/Cecilia.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"20\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/Cecilia.jpg\">","anotation":[""]},"21":{"type":"image","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"21__0__image__typeitem\" title=\"&quot;lustrační dřevoryt&quot; z titulní strany písně o Ukrutném mordu ze sbírek Městského muzea Skuteč.\" copyright=\"MmSkuteč\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>\"lustrační dřevoryt\" z titulní strany písně o Ukrutném mordu ze sbírek Městského muzea Skuteč.</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/titulobrazek.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"21\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/titulobrazek.jpg\">","anotation":[""]},"22":{"type":"image","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"22__0__image__typeitem\" title=\"KP 96\" anotation=\"\"><name>KP 96</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"22__1__image__typeitem\" title=\"KP 96\"><name>KP 96</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"22__2__image__typeitem\" title=\"KP 96\"><name>KP 96</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96003.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"22__3__image__typeitem\" title=\"KP 96\"><name>KP 96</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96004.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"22__4__image__typeitem\" title=\"KP 96\" anotation=\"Dnes samostatný tisk obsahující třetí, odlišné, vydání pustiměřské verze moritátu. Oproti předcházejícím verzím se odlišuje drobnými textovými úpravami a absencí titulní ilustrace. Stopy po šití na hřbetu tisku napovídají, že píseň byla původně součástí většího konvolutu-špalíčku.\"><name>KP 96</name><img src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96005.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"22\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"22\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96002.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"22\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96003.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"22\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96004.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"4\" par_id=\"22\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2516/image/KP96005.jpg\">","anotation":["","","","","Dnes samostatný tisk obsahující třetí, odlišné, vydání pustiměřské verze moritátu. Oproti předcházejícím verzím se odlišuje drobnými textovými úpravami a absencí titulní ilustrace. Stopy po šití na hřbetu tisku napovídají, že píseň byla původně součástí většího konvolutu-špalíčku."]},"23":{"type":"mns","create":"19.11.2018","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"23__0__mns__typeitem\" title=\"Titulní list moritátu ze sbírek Městského muzea Skuteč.\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/MMS/24510/24510-01.jpg/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"mms_24510\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"24510-01\" class=\"red\">Ukrutný mord, který se stal v Čechách v kraji Chrudimském, v městečku Skuči, kterak jedna bezbožná matka, svých vlastních sedum dítek zamordovala roku 1867</desc><desc url=\"24510-01\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Městské muzeum Skuteč</desc><desc>24510</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"23\" >Ukrutný mord, který se stal v Čechách v kraji Chrudimském, v městečku Skuči, kterak jedna bezbožná matka, svých vlastních sedum dítek zamordovala roku 1867</a>","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"13.11.2018"}},"background":"","drupal_id":"2516","public":1,"pagesShow":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2516/thumb/thumb.jpg?1542201755"}},"drupal_id":"2517","second_name":"Krátké představení sbírky kramářských tisků Městského muzea Skuteč, od listopadu 2018 nově přístupné v databázi Špalíček. ","down_description":"Autor: Mgr. Matěj Měřička\nPomoc či materiály: Městské muzeum Skuteč, jmenovitě jeho ředitel Libor Aksler, Moravský zemský archiv v Brně.\n","sound":"","opacity":"1","date_from":"21. 11. 2018","date_to":"21. 11. 2019","style":"default","public":1,"archived":false}