Vale lásko ošemetná, Adie lebe wohl...

json_content: 
{"name":"Vale lásko ošemetná, Adie lebe wohl...","description":"Virtuální výstava navazuje na fyzickou výstavu, která probíhala v Památníku Karla Hynka Máchy v Doksech od 3. května do 25. října 2019. Původní výstavu vytvořili pracovníci Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea na žádost Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Touto spoluprácí bylo určeno neobvyklé zadání: propojení Karla Hynka Máchy se světem kramářských písní. ","background":"","create":"17.4.2019","order":{"0":"2545","1":"2544","2":"2546","3":"2547","4":"2548","5":"2549","6":"2550","7":"2551","8":"2552","9":"2553","10":"2554","11":"2555"},"data":{"2544":{"create":"17.4.2019","name":"Úvodní panel","order":{"0":"1","1":"5","2":"2","3":"3","4":"6"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">V&scaron;echny pokusy o definici kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně se pot&yacute;kaj&iacute; s ot&aacute;zkou: do jak&eacute; m&iacute;ry se jedn&aacute; o produkci umělou a do jak&eacute; m&iacute;ry lidovou? Autory kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute; byli vět&scaron;inou vojen&scaron;t&iacute; vysloužilci, pouťov&iacute; zpěv&aacute;ci, invalid&eacute;, zkr&aacute;tka lid&eacute; na okraji společnosti. Měli z&aacute;kladn&iacute; vzděl&aacute;n&iacute;, byli do jist&eacute; m&iacute;ry tvořiv&iacute;, ale mentalitou nevybočovali z&aacute;sadně z prostřed&iacute; venkova či městsk&eacute; chudiny. C&iacute;lem jejich tvorby byl v&yacute;dělek, a tomu odpov&iacute;dala i volen&aacute; t&eacute;mata, obvykle takov&aacute;, jak&aacute; dnes nach&aacute;z&iacute;me v bulv&aacute;rn&iacute;m tisku.<br />\nPokud někter&eacute; liter&aacute;rn&iacute; d&iacute;lo dos&aacute;hlo určit&eacute; m&iacute;ry ohlasu, rostlo &bdquo;nebezpeč&iacute;&ldquo;, že se jich chop&iacute; autoři kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků a vydaj&iacute; je, obvykle v neuměle přeb&aacute;sněn&yacute;ch verz&iacute;ch. Zejm&eacute;na romantick&eacute; balady zapadaly do jejich tradičn&iacute;ho reperto&aacute;ru. Transfer t&eacute;mat i textů mohl prob&iacute;hat i obr&aacute;ceně. Kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně o loupež&iacute;ch, vražd&aacute;ch, sebevražd&aacute;ch milenců a různ&yacute;ch ne&scaron;těst&iacute;ch vzbuzovaly pozornost romantick&yacute;ch autorů. Ostatně samotn&aacute; postava kram&aacute;ře, nuz&aacute;ka toulaj&iacute;c&iacute;ho se s fla&scaron;inetem po kraji a zp&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ho neuvěřiteln&eacute; př&iacute;běhy, byla pro romantiky přitažliv&aacute;:</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Všechny pokusy o definici kramářské písně se potýkají s otázkou: do jaké míry s</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>K fla&scaron;inetl&aacute;ři, toul&aacute;n&iacute; po vs&iacute;ch, přijde na noc, postav&iacute; stroj a ček&aacute;, co p&aacute;n řekne, ten kyne rukou, vezme onen stroj svůj, vzdychaje jde d&aacute;le.</em></span> <span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, ZLOMKY]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> K flašinetláři, toulání po vsích, přijde na noc, postaví stroj a čeká, co pán ř</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">V roce 1836 vyd&aacute;v&aacute; M&aacute;cha svůj M&aacute;j u Jana Spurn&eacute;ho v Praze, jednoho z největ&scaron;&iacute;ch producentů kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků. Zkusme si na chv&iacute;li představit, že se v tisk&aacute;rně potk&aacute;v&aacute; s kram&aacute;řem jdouc&iacute;m si vyzvednout nati&scaron;těn&eacute; ar&scaron;&iacute;ky, kter&eacute; po přeložen&iacute; a se&scaron;it&iacute; bude prod&aacute;vat. Zat&iacute;mco M&aacute;cha tiskne na velmi skvostn&eacute;m pap&iacute;ru a nov&yacute;m p&iacute;smem, kter&yacute;m je&scaron;tě nic nebylo ti&scaron;těno, kram&aacute;ř stlačuje maxim&aacute;lně cenu. Použ&iacute;v&aacute; m&eacute;ně kvalitn&iacute; pap&iacute;r a levněj&scaron;&iacute; star&eacute; gotick&eacute; litery. Je&scaron;tě před tiskem mus&iacute; M&aacute;cha z&iacute;skat souhlas pražsk&eacute;ho cenzora Zimmermanna. Oproti tomu autor kram&aacute;řsk&eacute;ho tisku nav&scaron;těvuje cenzorův byt jen v&yacute;jimečně. Vyti&scaron;těn&eacute; a schv&aacute;len&eacute; exempl&aacute;ře b&aacute;sně M&aacute;cha pos&iacute;l&aacute; sv&yacute;m zn&aacute;m&yacute;m, aby mu pomohli s distribuc&iacute; a prodejem. Jeho souputn&iacute;k &ndash; kram&aacute;ř putuje se svoj&iacute; p&iacute;sn&iacute; od dvora ke dvoru, od vesnice k městu a riskuje střet se st&aacute;tn&iacute;mi org&aacute;ny. Během putov&aacute;n&iacute; prod&aacute;v&aacute; sv&eacute; p&iacute;sně, a z&aacute;roveň sb&iacute;r&aacute; n&aacute;měty na nov&eacute;. L&aacute;tku pro sv&aacute; d&iacute;la sh&aacute;n&iacute; na sv&yacute;ch cest&aacute;ch i n&aacute;&scaron; b&aacute;sn&iacute;k.<br />\nSledujme M&aacute;chův život a tvorbu spolu s životem kram&aacute;ře a jeho p&iacute;sněmi. Ač jeden usiluje o dokonal&eacute; uměleck&eacute; vyj&aacute;dřen&iacute; a druh&yacute; o pouh&eacute; živobyt&iacute;, sd&iacute;lej&iacute; oba stejn&yacute; čas a prostor.</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> V roce 1836 vydává Mácha svůj Máj u Jana Spurného v Praze, jednoho z největších</p>","anotation":""},"5":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Anton Bischof, Kramářský zpěv s kolovrátkem, Karikatura kramářského zpěvu.\"><name>Anton Bischof, Kramářský zpěv s kolovrátkem, Karikatura kramářského zpěvu.</name><img src=\"src/uploads/409/2544/image/Kramarpredposluchaci.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Jan Konůpek, Patriae et Musis, Grafický list z cyklu leptů Život básníkův.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Jan Konůpek, Patriae et Musis, Grafický list z cyklu leptů Život básníkův.</name><img src=\"src/uploads/409/2544/image/KNMGRADyk00054.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2544/image/Kramarpredposluchaci.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2544/image/KNMGRADyk00054.jpg\">","anotation":["",""]},"6":{"type":"image","create":"29.4.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"První vydání Máje, prodejní cena 30 krejcarů.\"><name>První vydání Máje, prodejní cena 30 krejcarů.</name><img src=\"src/uploads/409/2544/image/Maj02vyrez.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Špalíček kramářských tisků obsahující jedenáct písní. Přibližná prodejní cena jedné písně dva krejcary.\"><name>Špalíček kramářských tisků obsahující jedenáct písní. Přibližná prodejní cena jedné písně dva krejcary.</name><img src=\"src/uploads/409/2544/image/Spalicek60.vyrezJPG.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2544/image/Maj02vyrez.JPG\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2544/image/Spalicek60.vyrezJPG.jpg\">","anotation":["",""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2544","pagesShow":1,"public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2544/thumb/thumb.jpg?1556548923"},"2545":{"create":"17.4.2019","name":"Vale lásko","order":{"0":"1","1":"8","2":"7","3":"3","4":"2","5":"5"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Ty si nesm&iacute;rn&eacute; vede&scaron; lamentace na l&aacute;sku? Brachu ve Světl&eacute; - učitelsk&yacute; pomocn&iacute;k a - stěžovat si na l&aacute;sku!!! - - - Hledat l&aacute;sku zde na zemi takovou, o jak&eacute; si zazp&iacute;v&aacute;me, to je marnost nad marnosti, moudr&yacute; &Scaron;alamoun jin&aacute;če l&aacute;sku znal.<br />\nJestliže&nbsp; jedn&eacute; &quot;Vale, l&aacute;sko o&scaron;emetn&aacute;, adieu, lebe wohl&quot; zapěje&scaron;, obrať se k jin&eacute;, a satis.&nbsp; - Pamatuje&scaron; na parvu, jak jsme se tam, totiž Ty, j&aacute;, Řez&aacute;č a nebožt&iacute;k Richtr, chov&aacute;vali. To byly tempora!</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha Petrovi Veselsk&eacute;mu, 8. dubna 1836]</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Ty si nesmírné vedeš lamentace na lásku? Brachu ve Světlé - učitelský pomocník </p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p>&nbsp; <span style=\"font-size:20px;\">P&iacute;seň (Vale l&aacute;sko o&scaron;emetn&aacute;)</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"1157\" width=\"1444\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Vale l&aacute;sko o&scaron;emetn&aacute;,<br />\n\t\t\tAdie lebe wohl!<br />\n\t\t\tPřest&aacute;v&aacute; upř&iacute;mnost v&scaron;ecka,<br />\n\t\t\tDenn du bist Falschheit voll,<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tDein Herz ist pln&eacute; hořkosti,<br />\n\t\t\tIch bin beze v&scaron;&iacute; starosti,<br />\n\t\t\tDas freuet mich, das ich ja schon<br />\n\t\t\tZbaven jsem tv&eacute; zlosti.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tCo to za smutnou novinu,<br />\n\t\t\tH&ouml;r ich zu dieser Stund,<br />\n\t\t\tSnad jest jistě můj jedin&yacute;,<br />\n\t\t\tMein allerliebster Mund;<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tDas ist meine Sorg nejv&iacute;ce,<br />\n\t\t\tAby on změnil sv&eacute; srdce,<br />\n\t\t\tIch bin deine upř&iacute;mnost,<br />\n\t\t\tNa mně jen neměj zlost.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tAle tedy podvodnice,<br />\n\t\t\tWeiche von mir zur&uuml;ck,<br />\n\t\t\tPřed oči mi nechoď v&iacute;ce,<br />\n\t\t\tSuche dir weiter Gl&uuml;ck;<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tBei mir sind keine milosti,<br />\n\t\t\tIch bin beze v&scaron;&iacute; starosti,<br />\n\t\t\tDie grausame o&scaron;klivosti<br />\n\t\t\tNemohu v&iacute;c sn&eacute;sti.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tTy se snad mysl&iacute;&scaron; vymlouvat,<br />\n\t\t\tIch hab dich selbst gesehn;<br />\n\t\t\tNeboť již byl b&iacute;l&yacute; den,<br />\n\t\t\tSeh ich dich im Bette stehn;<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tUnd doch von Liebe rozmlouvat;<br />\n\t\t\tSo treu und herzlich namlouvat,<br />\n\t\t\tWas noch mehr, la&szlig; ich mir nicht<br />\n\t\t\tZadarmo zlost dělat.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td><span style=\"font-size:18px;\">Nem&aacute;&scaron;-li jin&eacute; př&iacute;činy,<br />\n\t\t\tAls diese, was du sagst,<br />\n\t\t\tV tom j&aacute; nem&aacute;m ž&aacute;dnou vinu,<br />\n\t\t\tDa&szlig; war ein fremder Gast.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tIch stehe auf und stroj&iacute;m se,<br />\n\t\t\tKnie beim Fenster a modl&iacute;m se;<br />\n\t\t\tJdu j&aacute; tam unverhofft dazu,<br />\n\t\t\tA tu zastav&iacute;m se.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tTy se snad mysl&iacute;&scaron; vymlouvat,<br />\n\t\t\tHast genug auf mich gelacht,<br />\n\t\t\tA když ti kompliment dělal:<br />\n\t\t\tUnd du ihm umarmt hast,<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tEr ging ganz leis od okna pryč,<br />\n\t\t\tWas brauch ich dopt&aacute;v&aacute;t se v&iacute;c,<br />\n\t\t\tEin&lsquo; solche Treu ist mir zu schlecht,<br />\n\t\t\tNechci m&iacute;t s tebou nic.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tJ&aacute; pozn&aacute;v&aacute;m, že jsem vinn&aacute;,<br />\n\t\t\tUm Gnad will bitten ich,<br />\n\t\t\tNeb se to v&iacute;c st&aacute;ti nem&aacute;,<br />\n\t\t\tIch werde h&uuml;ten mich,<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tDu bist der erste a posledn&iacute;,<br />\n\t\t\tMein Trost a m&eacute; potě&scaron;en&iacute;.<br />\n\t\t\tVerzeihe mir nur diesesmahl,<br />\n\t\t\tA na mně pohl&eacute;dni.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tCo by mi z toho bylo,<br />\n\t\t\tWenn ich dich lieben soll,<br />\n\t\t\tNe kdyby to pravda bylo,<br />\n\t\t\tSo hab ich keinen Groll,<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tEs ist schon das na tis&iacute;ckr&aacute;t,<br />\n\t\t\tNein, nein, nein, to se nem&aacute; st&aacute;t,<br />\n\t\t\tIch lasse dich in Ewigkeit,<br />\n\t\t\tAdie, j&aacute; tě nem&aacute;m r&aacute;d.</span></td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp; Píseň (Vale lásko ošemetná) \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tVale lásko ošemetná,\n\t\t\tAdie lebe wo</p>","anotation":""},"3":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__0__image__typeitem\" title=\"Nová píseň Nevěrnost milenky od mládence předhazovaná.\"><name>Nová píseň Nevěrnost milenky od mládence předhazovaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2545/image/KP2999001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__1__image__typeitem\" title=\"Nevěrnost milenky, nový zpěv.\"><name>Nevěrnost milenky, nový zpěv.</name><img src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2562001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2545/image/KP2999001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2562001.jpg\">","anotation":["",""]},"5":{"type":"image","create":"15.3.2021","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Nová píseň. Nevěrnost milenky od mládence předhazovaná.\"><name>Nová píseň. Nevěrnost milenky od mládence předhazovaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2564001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Nová píseň mládencům a pannám k smíchu vydaná.\"><name>Nová píseň mládencům a pannám k smíchu vydaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2565001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2564001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2565001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">P&iacute;seň Vale l&aacute;sko o&scaron;emetn&aacute; označil za M&aacute;chovu obl&iacute;benou liter&aacute;rn&iacute; historik Dr. Franti&scaron;ek Krčma. Důvodem mu byl jednak dopis citovan&yacute; v&yacute;&scaron;e a jednak použit&iacute; prvn&iacute;ho ver&scaron;e p&iacute;sně jako motta k pov&iacute;dce M&aacute;rinka uveřejněn&eacute; poprv&eacute; v Květech roku 1834.<br />\nNejstar&scaron;&iacute; dochovan&eacute; verze t&eacute;to p&iacute;sně ve formě kram&aacute;řsk&eacute;ho tisku předch&aacute;zej&iacute; jej&iacute; vyd&aacute;n&iacute; ve zpěvn&iacute;c&iacute;ch. Ve 30. letech musela b&yacute;t velice popul&aacute;rn&iacute;. Vedle množstv&iacute; anonymn&iacute;ch v&yacute;tisků vy&scaron;la u největ&scaron;&iacute;ch producentů, jako byli Kramerius v Praze, Landfras v Jindřichově Hradci a Tureček v Litomy&scaron;li.<br />\nDr. Krčma si pov&scaron;iml, že zat&iacute;mco v kram&aacute;řsk&yacute;ch tisc&iacute;ch je vždy uvedeno, že se jedn&aacute; o p&iacute;seň novou na zn&aacute;mou notu, M&aacute;cha p&iacute;&scaron;e: Star&aacute; p&iacute;seň na zn&aacute;mou notu. Dle Krčmy m&aacute; M&aacute;chovo pozměněn&iacute; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; smysl: V p&iacute;sni nen&iacute; nic nov&eacute;ho, je to star&aacute; a zn&aacute;m&aacute; nota žensk&eacute; o&scaron;emetnosti a nevěrnosti.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Píseň Vale lásko ošemetná označil za Máchovu oblíbenou literární historik Dr. F</p>","anotation":""},"8":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"Titulní dřevořez z písně Nevěrnost milenky od mládence předhazovaná.\"><name>Titulní dřevořez z písně Nevěrnost milenky od mládence předhazovaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2564001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2545/image/KPRHlava2564001detail.jpg\">","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2545","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2545/thumb/thumb.jpg?1557916554"},"2546":{"create":"17.4.2019","name":"Břetislav a Jitka","order":{"0":"1","1":"7","2":"8","3":"6","4":"2","5":"3","6":"9"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>V&scaron;ak Břetislav zahořev hněvem,<br />\ndobyl svůj ukrutn&yacute; meč,<br />\nsvou Jitku jav po boku lev&eacute;m,</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[Č&aacute;st dev&aacute;t&eacute; sloky b&aacute;sně Břetislav od Josefa Hukala, kterou M&aacute;cha přepsal pro Lori]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Však Břetislav zahořev hněvem,\ndobyl svůj ukrutný meč,\nsvou Jitku jav po boku l</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">Nov&aacute; p&iacute;seň o Juditě pro ml&aacute;denci a panny</span><br />\n&nbsp;</p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"669\" width=\"1398\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Když měs&iacute;ček spanile sv&iacute;til,<br />\n\t\t\tV&eacute;voda Břetislav vstal,<br />\n\t\t\tNeb milosti oheň jest c&iacute;til,<br />\n\t\t\tJenž se byl d&aacute;vno v něm vzňal.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tA kdyby i za Reinem byla<br />\n\t\t\tpřede mnou odstraněn&aacute;,<br />\n\t\t\tA kdyby j&iacute; nebesa kryla,<br />\n\t\t\tJudita mus&iacute; b&yacute;t m&aacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTak pravil a zabodnuv oře,<br />\n\t\t\tS pano&scaron;i k Brodu jel,<br />\n\t\t\tKde c&iacute;sař jest v kl&aacute;&scaron;tern&iacute;m zboře,<br />\n\t\t\tDceru svou schovanou měl.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Bl&iacute;ž kl&aacute;&scaron;tera v zelen&eacute;m křov&iacute;,<br />\n\t\t\tV&eacute;voda skryl pano&scaron;e sv&eacute;,<br />\n\t\t\tA s&aacute;m pak přes žitn&eacute; rol&iacute;,<br />\n\t\t\tZabodal k Juditě sv&eacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">A r&aacute;no, když panny jsou vstaly,<br />\n\t\t\tV&eacute;voda v kl&aacute;&scaron;teře st&aacute;l,<br />\n\t\t\tA když pak se z chr&aacute;mu již měly,<br />\n\t\t\tPřiskočiv, Juditu jal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Teď pravil, ach milenko drah&aacute;,<br />\n\t\t\tNyn&iacute; si na věky m&aacute;,<br />\n\t\t\tA d&iacute;vka jsouc radost&iacute; blah&aacute;,<br />\n\t\t\tZvolala, na věky tv&aacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tu panny se do křiku daly,<br />\n\t\t\tStr&aacute;žn&iacute;ci p&aacute;dili ven,<br />\n\t\t\tZa n&iacute;m se do br&aacute;ny hnali,<br />\n\t\t\tA křič&iacute;ce, nedejte ven,<br />\n\t\t\tZavřete, nedejte ven.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tu vr&aacute;tn&iacute;ci zat&aacute;hli br&aacute;nu<br />\n\t\t\třetězem přen&aacute;ramn&yacute;m,<br />\n\t\t\tA vzadu již hradn&iacute;k chtěl r&aacute;nu<br />\n\t\t\tmečem d&aacute;t napřažen&yacute;m,<br />\n\t\t\tNad hlavou napřažen&yacute;m.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTu Břetislav zahoře hněvem,<br />\n\t\t\tDobyl svůj ukrutn&yacute; meč,<br />\n\t\t\tA svou Jitku jal po boku lev&eacute;m,<br />\n\t\t\tPo prav&eacute;m způsobil seč,<br />\n\t\t\tKrvavou způsobil seč.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tHradn&iacute;ka prorazil ve dv&iacute;,<br />\n\t\t\tK br&aacute;ně se stra&scaron;livě hnal,<br />\n\t\t\tA řetěz tu přerazil ve dv&iacute;,<br />\n\t\t\tS Jitkou se do vlasti bral.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">A nežli se večern&iacute; z&aacute;ře<br />\n\t\t\tpodruh&eacute; uk&aacute;zala,<br />\n\t\t\tJiž Pražanů vesel&aacute; tv&aacute;ře<br />\n\t\t\tJuditu přiv&iacute;tala,<br />\n\t\t\tVl&aacute;dkyni přiv&iacute;tala.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tV&eacute;voda zmužilost&iacute; svou,<br />\n\t\t\tDobyl Juditu kr&aacute;snou,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak lidem při hradu jsouc&iacute;m,<br />\n\t\t\tUčinil v&scaron;echněm vz&aacute;cnou,<br />\n\t\t\tJuditu velmi kr&aacute;snou.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tNyn&iacute; boj dokonal směle,<br />\n\t\t\tZmužilost prok&aacute;zal,<br />\n\t\t\tP&iacute;seň mou zav&iacute;r&aacute;m mile,<br />\n\t\t\tNeb již svou Juditu m&aacute;m,<br />\n\t\t\tA p&iacute;sni konec děl&aacute;m.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Nová píseň o Juditě pro mládenci a panny\n&nbsp; \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tKdyž měsíček spanile sv</p>","anotation":""},"3":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__0__image__typeitem\" title=\"Břetislav a Judita.\"><name>Břetislav a Judita.</name><img src=\"src/uploads/409/2546/image/KP5658001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2546/image/KP5658001.jpg\">","anotation":[""]},"6":{"type":"mns","create":"20.3.2020","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"6__0__mns__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/J/NMP___KP_8467________0XTJ/N3/KP_8467________0XTJN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_8467\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_8467________0XTJN30001P\" class=\"red\">Břetislav a Judyta.</desc><desc url=\"KP_8467________0XTJN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 8467</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"6__1__mns__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/V/NMP___KP_R_HLAVA_24730B6V/N3/KP_R_HLAVA_24730B6VN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\" style=\"\"><desc parent=\"KP_R_Hlava_2473\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_R_HLAVA_24730B6VN30001P\" class=\"red\">Nová píseň o Juditě pro mládenci a panny.</desc><desc url=\"KP_R_HLAVA_24730B6VN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP R. Hlava 2473</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"6__2__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/Q/NMP___KP_909_________22VQ/N3/KP_909_________22VQN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_909\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_909_________22VQN30001P\" class=\"red\">Unešená panna. Píseň pro kvetoucí věk.</desc><desc url=\"KP_909_________22VQN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 909</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"6__3__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/R/NMP___KP_10159_______0Y6R/N3/KP_10159_______0Y6RN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_10159\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_10159_______0Y6RN30001P\" class=\"red\">Nová píseň nazvaná Unešená panna.</desc><desc url=\"KP_10159_______0Y6RN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 10159</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" >Břetislav a Judyta.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" >Nová píseň o Juditě pro mládenci a panny.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"2\" par_id=\"6\" >Unešená panna. Píseň pro kvetoucí věk.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"3\" par_id=\"6\" >Nová píseň nazvaná Unešená panna.</a>","anotation":["","","",""]},"7":{"type":"image","create":"27.11.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Titulní dřevořez z kramářské písně Břetislav a Judita.\"><name>Titulní dřevořez z kramářské písně Břetislav a Judita.</name><img src=\"src/uploads/409/2546/image/KP8467001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2546/image/KP8467001detail.jpg\">","anotation":[""]},"8":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">Romance Břetislav, vych&aacute;zej&iacute;c&iacute; z ikonick&eacute;ho př&iacute;běhu česk&yacute;ch dějin o &uacute;nosu Jitky z kl&aacute;&scaron;tera ve Schweinfurtu kn&iacute;žetem Břetislavem I., sepsan&aacute; Josefem Hukalem, později zhudebněn&aacute; Franti&scaron;kem Maxem Kn&iacute;žetem a v upraven&eacute; verzi zařazen&aacute; v jeho Pateru česk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute; pro jeden hlas, je př&iacute;kladem transferu liter&aacute;rn&iacute;ho textu do kram&aacute;řsk&eacute; produkce.<br />\nZat&iacute;mco kram&aacute;ři zp&iacute;vaj&iacute; tuto p&iacute;seň v různ&yacute;ch verz&iacute;ch na veřejn&yacute;ch prostranstv&iacute;ch měst a vesnic, M&aacute;cha ji přepisuje pro Lori a jej&iacute; hru na kytaru. Použ&iacute;v&aacute; hudbu od F. M. Kn&iacute;žete, ale oproti jeho verzi vynech&aacute;v&aacute; řadu slok. Naproti tomu přid&aacute;v&aacute; sloku dev&aacute;tou z původn&iacute; Hukalovy verze, kterou Kn&iacute;že vynechal. Dev&aacute;tou sloku neuv&aacute;děj&iacute; ani dal&scaron;&iacute; zpěvn&iacute;kov&eacute; verze p&iacute;sně, nach&aacute;z&iacute;me ji ale v soudob&yacute;ch kram&aacute;řsk&yacute;ch vyd&aacute;n&iacute;ch.</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Romance Břetislav, vycházející z ikonického příběhu českých dějin o únosu Jitky</p>","anotation":""},"9":{"type":"mns","visible":true,"create":"20.3.2020"},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2546","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2546/thumb/thumb.jpg?1557917247","pagesShow":1},"2547":{"create":"17.4.2019","name":"Němec s Češkou","order":{"0":"1","1":"5","2":"3","3":"7","4":"2","5":"4","6":"6"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Že se styd&iacute; česky mluviti? &ndash; To přičti jen nevzdělanosti jej&iacute;. Každ&aacute; opravdově vzdělan&aacute; d&iacute;včina mluv&iacute; řeč&iacute; českou veřejně i po dom&aacute;cku, jen takov&aacute;, kter&aacute; se boj&iacute; tou řeč&iacute; mluviti, kterou sprost&scaron;&iacute; mluv&iacute; d&iacute;vky, že by mezi tyto mohla počtěna b&yacute;ti, proto se boj&iacute;, že j&iacute;m v jin&eacute;m ohledu podobna jest, a jen německ&yacute;m mluven&iacute;m od n&iacute;ch se li&scaron;&iacute;, zapom&iacute;naj&iacute;c že i sprost&eacute; d&iacute;vky, časem ty ve v&scaron;em ohledu nejsprost&scaron;&iacute;, Němkyně b&yacute;vaj&iacute;.</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, Z&Aacute;PISN&Iacute;K, rok 1833]</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Že se stydí česky mluviti? – To přičti jen nevzdělanosti její. Každá opravdově </p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">&nbsp;Slibov&aacute;n&iacute; l&aacute;sky a věrnosti</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"627\" width=\"1476\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Němec s Če&scaron;kou se potkali,<br />\n\t\t\tL&aacute;sku sobě slibovali,<br />\n\t\t\tHimmel und Erde,<br />\n\t\t\tPadněte na mne,<br />\n\t\t\tTak věrnost si slibovali.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Meine Sch&ouml;nste verlass mich nicht,<br />\n\t\t\tTy v&iacute;&scaron; dobře, že tě chci m&iacute;t,<br />\n\t\t\tsei mir barmherzig,<br />\n\t\t\tNebuď jak trotzig,<br />\n\t\t\tA ukaž se ke mně freundisch.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Gib mir Zeugniss deiner Liebe,<br />\n\t\t\tV&iacute;&scaron;, že mně miluje nebe,<br />\n\t\t\tdass du so hart bist,<br />\n\t\t\tA mne v&iacute;c nechce&scaron;,<br />\n\t\t\tJaks si mne milovala.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Sey nicht traurig,<br />\n\t\t\tnur geduldig,<br />\n\t\t\tV&iacute;&scaron;, že jsem ti l&aacute;sku schuldig,<br />\n\t\t\tmein sch&ouml;nstes Kind,<br />\n\t\t\tPl&aacute;ču, až jsem blind,<br />\n\t\t\tKdyž si na tě vzpomenu.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Himmel, Erde, Mond, und Sterne,<br />\n\t\t\tUstrňte se, litujte mne,<br />\n\t\t\tmein M&auml;dchen bleib hier,<br />\n\t\t\tA j&aacute; pryč von ihr,<br />\n\t\t\tMus&iacute;m j&iacute;ti nenad&aacute;le.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Du bist meine Allerliebste,<br />\n\t\t\tA bude&scaron; m&aacute; dozajista,<br />\n\t\t\tmeine und deine<br />\n\t\t\tBude upř&iacute;mn&eacute;,<br />\n\t\t\tM&eacute; srd&eacute;čko roztomil&eacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Was will ich dir aber sagen,<br />\n\t\t\tSem po tobě cel&yacute; bl&aacute;zen,<br />\n\t\t\tsechste Monat ist,<br />\n\t\t\tCo nemůžu j&iacute;st,<br />\n\t\t\tCel&eacute; noci sp&aacute;t pro tebe.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Weil durch deine Gelegenheit,<br />\n\t\t\tTak mně nechce&scaron; hubičku d&aacute;t,<br />\n\t\t\twas ich dir sage,<br />\n\t\t\tA to poďme,<br />\n\t\t\tMůže&scaron; mně sv&eacute; ruky podat.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Wenn du willst mein M&auml;dchen b&yacute;ti,<br />\n\t\t\tTak mne mus&iacute;&scaron; přisl&iacute;biti,<br />\n\t\t\tLiebe und l&aacute;sku,<br />\n\t\t\tZlat&yacute; obr&aacute;zku,<br />\n\t\t\tPujdem spolu na proch&aacute;zku.</span></p>\n\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\n\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\n\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\n\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\n\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp;Slibování lásky a věrnosti \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tNěmec s Češkou se potkali,\n\t\t\tLásku so</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">Česko-německ&eacute; p&aacute;ry b&yacute;valy terčem lidov&eacute;ho posměchu, a tud&iacute;ž ide&aacute;ln&iacute;m t&eacute;matem pro lidov&eacute; zpěv&aacute;ky snaž&iacute;c&iacute; se využ&iacute;vat aktu&aacute;ln&iacute;ch společensk&yacute;ch n&aacute;lad. Jednalo se ve sv&eacute; podstatě o archetyp&aacute;ln&iacute; t&eacute;ma nerovn&eacute;ho sňatku, pran&yacute;řovan&eacute;ho od starověku po novověk. Zde aktualizovan&eacute;ho pro n&aacute;rodnostně se vyhraňuj&iacute;c&iacute; společnost. &nbsp;<br />\nŽe M&aacute;cha vn&iacute;mal společenskou delik&aacute;tnost takov&eacute;ho svazku, je jasně patrno z cit&aacute;tu, kter&yacute; se pravděpodobně t&yacute;kal M&aacute;chovy př&iacute;telkyně Lori, o kter&eacute; je zn&aacute;mo, že nemluvila dobře česky.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Česko-německé páry bývaly terčem lidového posměchu, a tudíž ideálním tématem pr</p>","anotation":""},"4":{"type":"mns","create":"20.3.2020","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"4__0__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/H/NMP___KP_290_________0DPH/N3/KP_290_________0DPHN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_290\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_290_________0DPHN30001P\" class=\"red\">Nowá Pjseň.</desc><desc url=\"KP_290_________0DPHN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 290</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"4__1__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/T/NMP___KP_A_87_1______1VZT/N3/KP_A_87_1______1VZTN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_A_87_1\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_A_87_1______1VZTN30001P\" class=\"red\">Nová píseň mládencům a pannám pro obveselení vydaná.</desc><desc url=\"KP_A_87_1______1VZTN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP A 87/1</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" >Nowá Pjseň.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"1\" par_id=\"4\" >Nová píseň mládencům a pannám pro obveselení vydaná.</a>","anotation":["",""]},"5":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Titulní ilustrace z kramářské písně Němec s Češkou se potkali.\"><name>Titulní ilustrace z kramářské písně Němec s Češkou se potkali.</name><img src=\"src/uploads/409/2547/image/KP2421001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2547/image/KP2421001detail.jpg\">","anotation":[""]},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Nová píseň pod názvem. Sklamaná dívka.\"><name>Nová píseň pod názvem. Sklamaná dívka.</name><img src=\"src/uploads/409/2547/image/KP4390001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Nešťastný starý ženich. Píseň pro zasmání.\"><name>Nešťastný starý ženich. Píseň pro zasmání.</name><img src=\"src/uploads/409/2547/image/KP7137001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2547/image/KP4390001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2547/image/KP7137001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Nová píseň Němec s Češkou se potkali.\"><name>Nová píseň Němec s Češkou se potkali.</name><img src=\"src/uploads/409/2547/image/KP2421001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Nová Píseň o starém Ženichu.\"><name>Nová Píseň o starém Ženichu.</name><img src=\"src/uploads/409/2547/image/KPRHlava1284001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2547/image/KP2421001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2547/image/KPRHlava1284001.jpg\">","anotation":["",""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2547","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2547/thumb/thumb.jpg?1557917813","pagesShow":1},"2548":{"create":"17.4.2019","name":"Nevěra","order":{"0":"1","1":"6","2":"5","3":"9","4":"3","5":"10","6":"2","7":"11","8":"7","9":"4","10":"8"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Četl jsem, že Lori byla od n&aacute;s z domu, tak jsem se rozvzteklil, že jsem z toho mohl m&iacute;t smrt. Tak&eacute; od těch čas tůze &scaron;patně vypad&aacute;m. V&scaron;ecko jsem tu roztř&iacute;skal, a myslil jsem hned, že mus&iacute;m j&iacute;t odtud, a ona že může dělat, co chce. J&aacute; v&iacute;m, proč nechci, aby jen z domu ani nevych&aacute;zela.</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha rodičům a bratrovi, 2. listopadu 1836]</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Četl jsem, že Lori byla od nás z domu, tak jsem se rozvzteklil, že jsem z toho </p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Ledva vze&scaron;l&aacute; již opět mi zach&aacute;z&iacute;te? &ndash; nad&aacute;lť jsem se toho, a protož jsem i v tu&scaron;en&eacute;m blahu sv&eacute;m vždy byl smutn&yacute;; viděl jsem, že jedin&aacute; hvězda tato nen&iacute; moj&iacute; hvězdou, a že jen proto mně na okamžen&iacute; zasv&iacute;tila, aby bolestn&eacute; toužen&iacute; po z&aacute;ři jej&iacute; jen je&scaron;tě bolestněji mne rozč&iacute;lilo...</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha nezn&aacute;m&eacute; d&iacute;vce, červenec - z&aacute;ř&iacute; 1833]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Ledva vzešlá již opět mi zacházíte? – nadálť jsem se toho, a protož jsem i v tu</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><br />\n<span style=\"font-size:20px;\">&nbsp;Bolest srdce. Zpěv pro ml&aacute;denci a panny</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"606\" width=\"1464\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Když jsem zpolehounka,<br />\n\t\t\tVčera u ok&eacute;nka,<br />\n\t\t\tSt&iacute;hal mou d&iacute;včinku v tajnosti:<br />\n\t\t\tHle, ona žertuje,<br />\n\t\t\tS jin&yacute;m se miluje,<br />\n\t\t\tAch mně bodlo srdce v žalosti.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">J&aacute; s tou ranou hned,<br />\n\t\t\tUb&iacute;r&aacute;m se zpět,<br />\n\t\t\tAch m&aacute; radost, s tebou jest veta ;<br />\n\t\t\tKde najdu cestičku,<br />\n\t\t\tKde jakou stezičku,<br />\n\t\t\tKter&aacute; vede př&iacute;mo ze světa.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Jestli to věc možn&aacute;,<br />\n\t\t\tVždy s tělem, s du&scaron;&iacute; m&aacute;,<br />\n\t\t\tBylas moje radost jedin&aacute; ;<br />\n\t\t\tV&scaron;ak j&aacute; již dobře v&iacute;m,<br />\n\t\t\tJak to teď učin&iacute;m,<br />\n\t\t\tBrzo-li odbije hodina.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">J&aacute; v&aacute;s pros&iacute;m nyn&iacute;,<br />\n\t\t\tDejte j&iacute; m&eacute; jměn&iacute;,<br />\n\t\t\tMal&yacute; domek i zahr&aacute;dku mou,<br />\n\t\t\tV&scaron;e j&iacute; odevzdejte,<br />\n\t\t\tZa zl&eacute; j&iacute; nemějte,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak b&yacute;vala moj&iacute; jedinou.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Ach, již srdce moje,<br />\n\t\t\tNenajde&scaron; pokoje,<br />\n\t\t\tV zouf&aacute;n&iacute; opou&scaron;t&iacute;m tento svět ;<br />\n\t\t\tKdyž jsem za mou věrnost,<br />\n\t\t\tKlidil jen nevěrnost,<br />\n\t\t\tZa upř&iacute;mnou l&aacute;sku hořk&yacute; jed.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Nechci prodl&eacute;vat,<br />\n\t\t\tD&yacute;l se zdržovat,<br />\n\t\t\tPryč jen od tebe marn&yacute; světě,<br />\n\t\t\tAch přijmiž mne k sobě,<br />\n\t\t\tBože! v t&eacute;to době,<br />\n\t\t\tMně již radost v&iacute;ce nezakvete.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V&scaron;ak což bych byl bl&aacute;zen,<br />\n\t\t\tV&scaron;eho smyslu pr&aacute;zen,<br />\n\t\t\tAbych pro ni jměn&iacute;, život dal ;<br />\n\t\t\tTakov&eacute; hlouposti,<br />\n\t\t\tBy se do sytosti,<br />\n\t\t\tKažd&yacute; moudr&yacute; člověk sm&aacute;l.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Domek mě sam&eacute;mu,<br />\n\t\t\tJi nech&aacute;m jin&eacute;mu,<br />\n\t\t\tAť ji l&iacute;b&aacute; l&iacute;ce, kdo chce s&aacute;m,<br />\n\t\t\tVždyť je holek jin&yacute;ch,<br />\n\t\t\tKr&aacute;sněj&scaron;&iacute;ch, nevinn&yacute;ch,<br />\n\t\t\tPro jednu si smrt neděl&aacute;m.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> \n&nbsp;Bolest srdce. Zpěv pro mládenci a panny \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tKdyž jsem zpolehounka,\n\t</p>","anotation":""},"4":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">&nbsp; Albert u hrobu Wertra. Truchliv&aacute; p&iacute;seň</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"508\" width=\"1479\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><span style=\"font-size:18px;\">Tě&scaron; se, st&iacute;ne, m&aacute;čej slze l&iacute;ce,<br />\n\t\t\tJehož ž&aacute;dn&yacute; nepolituje,<br />\n\t\t\tNa hřbitově, u hrobu kleč&iacute;ce,<br />\n\t\t\tZtr&aacute;pen&yacute; si Albert běduje.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTr&aacute;pen&iacute; jsi přest&aacute;l,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak se na mne kv&iacute;l&iacute;c&iacute;ho nyn&iacute; pod&iacute;vej,<br />\n\t\t\tLorku vždycky věrnou odnutils mně,<br />\n\t\t\tRadč ji k sobě, Wertře, povolej.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tBych nespatřil v&iacute;ce tu nevěrnou,<br />\n\t\t\tKter&aacute; mne hrubě oklamala,<br />\n\t\t\tBych pokojně sp&aacute;t tak mohl jednou,<br />\n\t\t\tJak s Lorkou, než hř&iacute;chů sp&aacute;chala.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tCo jsi ty mně odňal, Wertře mil&yacute;,<br />\n\t\t\tChoti věrnou, manželsk&eacute; &scaron;těst&iacute;,<br />\n\t\t\tPatř s temnosti tv&eacute;ho teď obydl&iacute;,<br />\n\t\t\tNa mně ztr&aacute;pen&eacute;ho v ne&scaron;těst&iacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tČerně hust&aacute; voda tekla čistě,<br />\n\t\t\tV krvavou se tr&aacute;va změnila,<br />\n\t\t\tKde Lorka na on&eacute;m stra&scaron;n&eacute;m m&iacute;stě,<br />\n\t\t\tS Wertrem hluboce zavinila.</span></td>\n\t\t\t<td><span style=\"font-size:18px;\">K&yacute;ž by ti to byl anjel zvěstoval,<br />\n\t\t\tŽe Lorka rozněl&aacute; nen&iacute; tv&aacute;,<br />\n\t\t\tByl by jsi byl čest a ctnost zachoval,<br />\n\t\t\tA věrn&aacute; by byla Lorka m&aacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTebe již v&iacute;ce nic nestra&scaron;&iacute;,<br />\n\t\t\tSnův potvorn&eacute; nočn&iacute;ch viděn&iacute;,<br />\n\t\t\tMěs&iacute;c jasně nad hrobem se sn&aacute;&scaron;&iacute;,<br />\n\t\t\tNev&iacute; o m&eacute;m lůžka tr&aacute;pen&iacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tPotkals ducha m&eacute;ho v on&eacute;m r&aacute;ji,<br />\n\t\t\tA kladba m&aacute; se ti dom&iacute;r&aacute;,<br />\n\t\t\tNehledej děvčete tv&eacute;ho v kraji,<br />\n\t\t\tUstrň před pohledem Alberta.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tA když se tam opět shled&aacute;me,<br />\n\t\t\tKde sočen&iacute; ž&aacute;dn&eacute;ho nen&iacute;,<br />\n\t\t\tRukou si pokojně tam pod&aacute;me,<br />\n\t\t\tMnoh&eacute; d&aacute; Lorka pol&iacute;ben&iacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tM&aacute;m-li ale, jak se může st&aacute;ti,<br />\n\t\t\tŽenu si zas hrubě k srdci vz&iacute;t,<br />\n\t\t\tSnažně chci Boha o to ž&aacute;dati,<br />\n\t\t\tMně jinam někam ustanovit.</span></td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp; Albert u hrobu Wertra. Truchlivá píseň \n\t\n\t\t\n\t\t\tTěš se, stíne, máčej slze líc</p>","anotation":""},"5":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">Romantičt&iacute; autoři jsou doslova přitahov&aacute;ni ne&scaron;ťastnou l&aacute;skou, rozervanost&iacute; srdce, kterou plod&iacute; a kter&aacute; d&aacute; mnohdy vzniknout činům v jist&eacute;m smyslu heroick&yacute;m. U M&aacute;chy se hranice mezi tvorbou a životem zd&aacute; velice tenk&aacute;. Jako by ne&scaron;ťastnou l&aacute;sku př&iacute;mo vyhled&aacute;val. Zn&aacute;me jeho dopis nezn&aacute;m&eacute; d&iacute;vce, kter&aacute; jej odm&iacute;tla, ale tak&eacute; jeho korespondenci s Lori, kter&aacute; jej vždy přij&iacute;mala a poslouchala. V n&iacute; se M&aacute;cha snažil sobě i Lori vsugerovat, že je podv&aacute;děn, že jeho l&aacute;ska je nenaplněn&aacute;, a tud&iacute;ž romanticky ne&scaron;ťastn&aacute;.<br />\nNevěra, ne&scaron;ťastn&aacute; l&aacute;ska a jej&iacute; mnohdy fat&aacute;ln&iacute; n&aacute;sledky byly tematizov&aacute;ny i v kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch. Kuri&oacute;zn&iacute;m poj&iacute;tkem t&eacute;to produkce s romantick&yacute;mi autory je např&iacute;klad p&iacute;seň Albert u hrobu Wertra, kter&aacute; volně rozv&iacute;j&iacute; Goethovo d&iacute;lo Utrpen&iacute; mlad&eacute;ho Werthera. Kuri&oacute;zn&iacute;m proto, že kram&aacute;ři se obvykle inspirovali men&scaron;&iacute;mi d&iacute;ly, romancemi, baladami či divadeln&iacute;mi hrami, ale m&aacute;lokdy rom&aacute;ny. Druh&aacute; prezentovan&aacute; p&iacute;snička Bolest srdce představuje již typickou pouťovou produkci vych&aacute;zej&iacute;c&iacute; z lidov&eacute;ho prostřed&iacute; a zpěv&aacute;ck&eacute; tradice.</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Romantičtí autoři jsou doslova přitahováni nešťastnou láskou, rozervaností srdc</p>","anotation":""},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Titulní dřevořez z kramářské písně Bolest srdce.\"><name>Titulní dřevořez z kramářské písně Bolest srdce.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8795001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8795001detail.jpg\">","anotation":[""]},"7":{"type":"mns","create":"17.4.2019","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"7__0__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/K/NMP___KP_J_267_1_____005K/N3/KP_J_267_1_____005KN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_J_267_1\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_J_267_1_____005KN30001P\" class=\"red\">Veselá píseň o ženichovi, který ani svatebních jídel nezakusil.</desc><desc url=\"KP_J_267_1_____005KN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP J 267/1</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" >Veselá píseň o ženichovi, který ani svatebních jídel nezakusil.</a>","anotation":[""]},"8":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"Albert u Hrobu Wertra.\"><name>Albert u Hrobu Wertra.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KPRHlava2547001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KPRHlava2547001.jpg\">","anotation":[""]},"9":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__0__image__typeitem\" title=\"Nová píseň pro Mládenci a Panny.\"><name>Nová píseň pro Mládenci a Panny.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8079001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__1__image__typeitem\" title=\"Bolest srdce. Zpěv pro mládenci a panny.\"><name>Bolest srdce. Zpěv pro mládenci a panny.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8795001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8079001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8795001.jpg\">","anotation":["",""]},"10":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__0__image__typeitem\" title=\"Píseň o nevěrné lásce.\"><name>Píseň o nevěrné lásce.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8384001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__1__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň Nevěrným Pannám k výstraze vydaná,\"><name>Nová Píseň Nevěrným Pannám k výstraze vydaná,</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8383001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8384001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8383001.jpg\">","anotation":["",""]},"11":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__0__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň Mládencům a Pannám na světlo vydaná.\"><name>Nová Píseň Mládencům a Pannám na světlo vydaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8801001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__1__image__typeitem\" title=\"Kratochvilná píseň o věrnosti ženské.\"><name>Kratochvilná píseň o věrnosti ženské.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KPRHlava928001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__2__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň Mládencům a Pannám pro obveselení mysle na světlo vydaná.\"><name>Nová Píseň Mládencům a Pannám pro obveselení mysle na světlo vydaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KPN2061001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__3__image__typeitem\" title=\"Píseň nová o mladý Panně.\"><name>Píseň nová o mladý Panně.</name><img src=\"src/uploads/409/2548/image/KP9128001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP8801001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KPRHlava928001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KPN2061001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2548/image/KP9128001.jpg\">","anotation":["","","",""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2548","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2548/thumb/thumb.jpg?1557918382","pagesShow":1},"2549":{"create":"17.4.2019","name":"Ferdinand","order":{"0":"1","1":"2","2":"7","3":"4","4":"6","5":"3","6":"5"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>...potkal jsem Strobacha a &scaron;el jsem s n&iacute;m domů. Od něho jsem dostal b&aacute;seň nazpět, kterou jsem dělal na c&iacute;saře. &bdquo;Typum non meretur&ldquo;;&nbsp; Chotek bylo podeps&aacute;no. Pak jsem se smluvil u Kom&aacute;rků, že pp. Tom&iacute;čkovi, Trojanovi, Vlčkovi, Tomsovi atd. takt&eacute;ž se stalo.</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">&nbsp;[M&aacute;cha, DEN&Iacute;K, 29. z&aacute;ř&iacute; 1835]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> ...potkal jsem Strobacha a šel jsem s ním domů. Od něho jsem dostal báseň nazpě</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Sly&scaron;el jsem, že m&aacute; &Scaron;tulc na něho dělati &oacute;du.<br />\nO LID&Eacute;!<br />\nNET .DTA HC&Aacute;DOV AN ONITŘT ;&Iacute;NEŽMAKO &Eacute;VOROVT<br />\nTO &Scaron;TULC HO NEMOHL DŘ&Iacute;VE DOST SE NA TUPI<br />\n.DTA DOR&Aacute;N &Yacute;KSLOP ORP LAN&Iacute;LKORP OH NO !ĎET A ,IT</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, &Scaron;IFROVAN&Yacute; DEN&Iacute;K, 6. ř&iacute;jna 1835]</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Slyšel jsem, že má Štulc na něho dělati ódu.\nO LIDÉ!\nNET .DTA HCÁDOV AN ONITŘT </p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">1835. N&aacute;rodn&iacute; P&iacute;seň</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"380\" width=\"1463\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Bože, zachovej n&aacute;m Kr&aacute;le,<br />\n\t\t\tFerdinanda drah&eacute;ho!<br />\n\t\t\tA tv&aacute; siln&aacute; ruka k chv&aacute;le,<br />\n\t\t\tVeď Jej, Vl&aacute;dce dobr&eacute;ho ;<br />\n\t\t\tBy, co druh&yacute; Otec st&aacute;le<br />\n\t\t\tvl&aacute;d dle z&aacute;kona tv&eacute;ho ;<br />\n\t\t\tBože, zachovej n&aacute;m Kr&aacute;le,<br />\n\t\t\tFerdinanda mil&eacute;ho!</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">By vždy v Jeho radě měly<br />\n\t\t\tmoudrost, spravedlivost hlas,<br />\n\t\t\tA sv&eacute; starosti ať sděl&iacute;<br />\n\t\t\tmezi věčnost, mezi čas ;<br />\n\t\t\tAť dědictv&iacute; pozůstal&eacute;<br />\n\t\t\t&scaron;etř&iacute; co daru Tv&eacute;ho:<br />\n\t\t\tBože, zachovej n&aacute;m Kr&aacute;le,<br />\n\t\t\tFerdinanda drah&eacute;ho!</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Přej Mu m&iacute;r a přej Mu &scaron;těst&iacute;,<br />\n\t\t\tKdyž do boje Vlast vol&aacute;:<br />\n\t\t\tJeho zbrani dej v&iacute;tězstv&iacute;,<br />\n\t\t\tAť v&scaron;em bouř&iacute;m odol&aacute; ;<br />\n\t\t\tAby st&aacute;l na pevn&eacute; sk&aacute;le<br />\n\t\t\thrad mocn&aacute;řstv&iacute; cel&eacute;ho ;<br />\n\t\t\tBože, zachovej n&aacute;m Kr&aacute;le,<br />\n\t\t\tFerdinanda mil&eacute;ho!</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V&scaron;e se měn&iacute; v tomto světě,<br />\n\t\t\tKlam zem&iacute; pohybuje ;<br />\n\t\t\tJen kde věrnost, l&aacute;ska kvete,<br />\n\t\t\tSt&aacute;lost věčně panuje ;<br />\n\t\t\tStar&aacute; na&scaron;e věrnost d&aacute;le,<br />\n\t\t\tOblaž Otce dobr&eacute;ho ;<br />\n\t\t\tBože, zachovej n&aacute;m Kr&aacute;le,<br />\n\t\t\tFerdinanda drah&eacute;ho!</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> 1835. Národní Píseň \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tBože, zachovej nám Krále,\n\t\t\tFerdinanda drahéh</p>","anotation":""},"4":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">N&aacute;v&scaron;těva nov&eacute;ho c&iacute;saře Ferdinanda I. v Praze v ř&iacute;jnu 1835, byla prvn&iacute; př&iacute;ležitost&iacute; pro obyvatele hlavn&iacute;ho města kr&aacute;lovstv&iacute; sezn&aacute;mit se s jejich nov&yacute;m panovn&iacute;kem. Pražsk&aacute; n&aacute;v&scaron;těva byla pokračov&aacute;n&iacute;m setk&aacute;n&iacute; představitelů protinapoleonsk&eacute; koalice v Teplic&iacute;ch. Ferdinanda I. proto do Prahy doprov&aacute;zela nejen početn&aacute; suita arciv&eacute;vodů, aristokratů a diplomatů, ale i rusk&yacute; car Mikul&aacute;&scaron; I. a prusk&yacute; kr&aacute;l Fridrich Vil&eacute;m III. Pro b&aacute;sn&iacute;ka i p&iacute;sničk&aacute;ře představovala takov&aacute; n&aacute;v&scaron;těva spojen&aacute; s veřejn&yacute;mi oslavami př&iacute;ležitost. Zat&iacute;mco M&aacute;chův pokus o oslavnou b&aacute;seň nebyl přijat, kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně oslavuj&iacute;c&iacute; Ferdinanda se zp&iacute;valy a byly distribuov&aacute;ny po cel&eacute; zemi. Nebylo třeba ž&aacute;dn&eacute; zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; invence, převzet&iacute; b&aacute;sn&iacute; napsan&yacute;ch jin&yacute;mi, či aktualizace star&scaron;&iacute;ch oslavn&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;, k &uacute;spě&scaron;n&eacute;mu prodeji stačila.<br />\nKram&aacute;řsk&aacute; p&iacute;seň Bože zachovej n&aacute;m kr&aacute;le &ndash; Gott erhalte unsern Kaiser byla variac&iacute; na (od roku 1826) ofici&aacute;ln&iacute; c&iacute;sařskou hymnu složenou Josephem Haydnem pro c&iacute;saře Franti&scaron;ka s prvn&iacute;m ver&scaron;em Gott erhalte Franz, den Kaiser. V Haydnově př&iacute;padě &scaron;lo o inspiraci britskou kr&aacute;lovskou hymnou God Save the King.<br />\nDal&scaron;&iacute; př&iacute;ležitost&iacute; k vyd&aacute;n&iacute; česk&eacute; verze t&eacute;to p&iacute;sně představovala pražsk&aacute; korunovace Ferdinanda I. v roce 1836. Pozoruhodn&eacute; je, že tyto oslavn&eacute; tisky postr&aacute;daj&iacute; ilustrace s vyobrazen&iacute;m panovn&iacute;ka. Použ&iacute;v&aacute;ny jsou pouze flor&aacute;ln&iacute; či oslavn&eacute; motivy (v&aacute;zy, girlandy, květiny).</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Návštěva nového císaře Ferdinanda I. v Praze v říjnu 1835, byla první příležito</p>","anotation":""},"5":{"type":"mns","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"5__0__mns__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/L/NMP___KP_B_69_1______2GYL/N3/KP_B_69_1______2GYLN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_B_69_1\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_B_69_1______2GYLN30001P\" class=\"red\">Národní píseň.</desc><desc url=\"KP_B_69_1______2GYLN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP B 69/1</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"5__1__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/H/NMP___KP_5106________2BPH/N3/KP_5106________2BPHN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_5106\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_5106________2BPHN30001P\" class=\"red\">Hymnus pro Imperatoris Ferdinandi I. Rgis nostri Incolumitate.</desc><desc url=\"KP_5106________2BPHN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 5106</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"5__2__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/J/NMP___KP_5561________22PJ/N3/KP_5561________22PJN30004P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_5561\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_5561________22PJN30001P\" class=\"red\">Truchlozpěv nad smrtí našeho nejmilostivějšího císaře a krále Ferdinanda Dobrotivého, který dne 29. června na den svatých apoštolů Petra a Pavla léta Páně 1875 v stáří 82. roku věku svého zemřel.</desc><desc url=\"KP_5561________22PJN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 5561</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" >Národní píseň.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" >Hymnus pro Imperatoris Ferdinandi I. Rgis nostri Incolumitate.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"2\" par_id=\"5\" >Truchlozpěv nad smrtí našeho nejmilostivějšího císaře a krále Ferdinanda Dobrotivého, který dne 29. června na den svatých apoštolů Petra a Pavla léta Páně 1875 v stáří 82. roku věku svého zemřel.</a>","anotation":["","",""]},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Volkslied.\"><name>Volkslied.</name><img src=\"src/uploads/409/2549/image/KP6628001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Tichý pohřeb.\"><name>Tichý pohřeb.</name><img src=\"src/uploads/409/2549/image/KP7646001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2549/image/KP6628001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2549/image/KP7646001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Titulní dřevořez z kramářské písně Tichý pohřeb.\"><name>Titulní dřevořez z kramářské písně Tichý pohřeb.</name><img src=\"src/uploads/409/2549/image/KP7646001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2549/image/KP7646001detail.jpg\">","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2549","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2549/thumb/thumb.jpg?1555503381","pagesShow":1},"2550":{"create":"17.4.2019","name":"Hřbitov","order":{"0":"2","1":"4","2":"1","3":"5","4":"3","5":"6","6":"7","7":"8"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">N&aacute;v&scaron;těva hřbitovů u M&aacute;chy určitě nebyla omezena jen na pohřby. K n&aacute;v&scaron;těv&aacute;m ho vedl žit&yacute; romantismus. Nikoli n&aacute;hodou byl pozděj&scaron;&iacute;mi umělci často zobrazov&aacute;n u hřbitovn&iacute; zdi či na hřbitově sam&eacute;m.<br />\nFuner&aacute;ln&iacute; krajina se zhusta vyskytuje na ilustrac&iacute;ch kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků. Př&iacute;tomna je pochopitelně na tisc&iacute;ch s t&eacute;matem morit&aacute;tů a ne&scaron;těst&iacute;, ale tak&eacute; u n&aacute;božensko-mravoučn&yacute;ch textů. Posledně jmenovan&eacute; navazuj&iacute; na barokn&iacute; memento mori, upozorňuj&iacute; na pom&iacute;jivost života a často maj&iacute; soci&aacute;lně sm&iacute;řliv&yacute; &uacute;činek. Př&iacute;kladem může b&yacute;t P&iacute;seň nov&aacute; o posledn&iacute;m služebn&iacute;ku člověka jm&eacute;nem hrobařovi.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Návštěva hřbitovů u Máchy určitě nebyla omezena jen na pohřby. K návštěvám ho v</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Nade hrobem bezejmenn&eacute;ho pro mne jinocha viděli jsme obraz; idea jeho velmi smutn&aacute; v&yacute;borně jest vyj&aacute;dřena. Na osaměl&eacute;m zeleně porostl&eacute;m hrobě mal&eacute;ho hřbitova lež&iacute; d&iacute;vka bosa, prostovlas&aacute;, velmi chudobně oděn&aacute;; obj&iacute;maj&iacute;c mohylu obličej svůj v tr&aacute;vu jej&iacute; skr&yacute;v&aacute;. Přes zeď hřbitova cel&yacute;m obrazem jest viděti dalekou, tichou, osamělou, pustou krajinu...</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, DEN&Iacute;K, 17. z&aacute;ř&iacute; 1835]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Nade hrobem bezejmenného pro mne jinocha viděli jsme obraz; idea jeho velmi smu</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">P&iacute;seň nov&aacute; o posledn&iacute;m služebn&iacute;ku člověka jm&eacute;nem hrobařovi</span><br />\n&nbsp;</p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"895\" width=\"1152\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:16px;\">J&aacute; jsem sice hrobn&iacute;k chud&yacute;, sotva že tak vych&aacute;z&iacute;m,<br />\n\t\t\tRovn&aacute;m kosti, sb&iacute;r&aacute;m hrůdy, když na hřbitov přich&aacute;z&iacute;m,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak m&aacute; mocnost zn&aacute; se v&scaron;udy, ač jen s rejčem zach&aacute;z&iacute;m.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tNa hřbitově zn&aacute;m se b&yacute;ti p&aacute;novit&yacute;m vladařem,<br />\n\t\t\tNeboť mně se podrobiti, mus&iacute; žebr&aacute;k s mocn&aacute;řem,<br />\n\t\t\tŽ&aacute;dn&yacute; nemůže se skr&yacute;ti před smrt&iacute; a hrobařem.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tMudrc, jenž se s bohy h&aacute;dal, s bl&aacute;znem v hrob se ulož&iacute;,<br />\n\t\t\tHrdina, jenž sobě ž&aacute;dal cel&yacute; svět m&iacute;t k podnož&iacute;,<br />\n\t\t\tŽ&aacute;dn&eacute;mu se nepodkl&aacute;dal, lopatě se podlož&iacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tSmrt t&eacute;ž i mocn&aacute;ře skl&aacute;t&iacute;, byť by měl str&aacute;ž u trůnu,<br />\n\t\t\tTrůn i mocnost jeho zvr&aacute;t&iacute;, sejme z hlavy korunu,<br />\n\t\t\tA j&aacute; jeho, můž se st&aacute;ti, jako červa zahrabu.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tSpravedlivě v&scaron;ecko ř&iacute;d&iacute;m, nehled&iacute;m na podobu,<br />\n\t\t\tNa mar&aacute;ch když tělo vid&iacute;m, nedb&aacute;m nic na osobu,<br />\n\t\t\tBez rozd&iacute;lu v&scaron;ecko klid&iacute;m ze světa předc do hrobu.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tSv&aacute;rliv&eacute;ho, jenž se rot&iacute; hněvem proti bližn&iacute;mu,<br />\n\t\t\tMotyka m&aacute; snadno zkrot&iacute;, sr&aacute;ž&iacute; kř&iacute;dla py&scaron;n&eacute;mu,<br />\n\t\t\tLakomec co nalakot&iacute;, přeje t&eacute;ž hrob každ&eacute;mu.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tJednostejn&yacute; byt v&scaron;em stroj&iacute;m, boh&aacute;či, jak chud&eacute;mu,<br />\n\t\t\tOhyzdn&eacute;ho s kr&aacute;snou spoj&iacute;m, starou vlož&iacute;m k mlad&eacute;mu,<br />\n\t\t\tTak, když v&scaron;ecko upokoj&iacute;m, ned&aacute;m vst&aacute;t v&iacute;c ž&aacute;dn&eacute;mu.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tKdo chce mocnou ruku zn&aacute;ti, kter&eacute; se nelze vyhnout,<br />\n\t\t\tHleď se na hrobn&iacute;ka pt&aacute;ti, ten tě nemůže minout,<br />\n\t\t\tNež se nad&aacute;&scaron;, můž se st&aacute;ti, život tvůj může zhynout.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><br />\n\t\t\t<span style=\"font-size:16px;\">J&aacute; v&scaron;em stejnou p&iacute;seň zp&iacute;v&aacute;m, v&scaron;ecky vol&aacute;m do hrobu,<br />\n\t\t\tAni kr&aacute;le nevyj&iacute;m&aacute;m, ž&aacute;dnou slavnou osobu!<br />\n\t\t\tPřes zeď se na v&scaron;ecky d&iacute;v&aacute;m, dnem noc&iacute;, každou dobu.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tPři kosteln&iacute;m dvoře slouž&iacute;m, chyst&aacute;m v&scaron;echněm pokoje,<br />\n\t\t\tSlužbu konat st&aacute;le touž&iacute;m pro pohlav&iacute; oboje,<br />\n\t\t\tS prac&iacute; hrobu se vždy souž&iacute;m,&nbsp; skončuj&iacute; v&scaron;ecky boje.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tMl&aacute;dež se sch&aacute;z&iacute; s starcemi, vin&scaron; a naděje hyne,<br />\n\t\t\tBl&aacute;zni spěchaj&iacute; s mudrcemi, m&aacute; ruka v&scaron;echno kryje,<br />\n\t\t\tVěk i stav bere skončen&iacute;, jak hodina odbije.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tKr&aacute;sn&eacute; panny jako růže v postel hrobu ulož&iacute;m,<br />\n\t\t\tStarce vedle, m&iacute;sto muže, s rukou moj&iacute; polož&iacute;m,<br />\n\t\t\tMlad&iacute;ka se starou na lože v kratičk&eacute;m čase slož&iacute;m.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tUčen&eacute; hlavy duchovn&iacute;, t&eacute;ž pr&aacute;vn&iacute;ho př&iacute;tele,<br />\n\t\t\tvrchn&iacute;, spr&aacute;vce, t&eacute;ž duchovn&iacute;, i z města ředitele,<br />\n\t\t\tNechť jsou v světě jak cht&iacute; hodn&iacute;, s hl&iacute;nou zasypu směle.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tMnoh&yacute; vůdce s mečem siln&yacute;, chce cel&yacute; svět dob&yacute;ti,<br />\n\t\t\tA s lopatou drobet hl&iacute;ny, mus&iacute; spokojen b&yacute;ti,<br />\n\t\t\tNechť byl v boji jak chtěl &scaron;ťastn&yacute;, mus&iacute; předc v zemi hn&iacute;ti.<br />\n\t\t\t<br />\n\t\t\tSpěte, jenž jste ouřad vedli, věrně dle pr&aacute;va sv&eacute;ho,<br />\n\t\t\tM&aacute; země tlač&iacute; zl&eacute; lidi, v&scaron;ak netlač&iacute; dobr&eacute;ho,<br />\n\t\t\tVstanouc &scaron;ťastně by jste sedli v byt kr&aacute;lovstv&iacute; věčn&eacute;ho.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Píseň nová o posledním služebníku člověka jménem hrobařovi\n&nbsp; \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tJá js</p>","anotation":""},"4":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"Titulní ilustrace z kramářské písně Nová píseň o nevěrnosti milenky pro zabavení mysle.\"><name>Titulní ilustrace z kramářské písně Nová píseň o nevěrnosti milenky pro zabavení mysle.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KP5771001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KP5771001detail.jpg\">","anotation":[""]},"5":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Píseň nová o posledním služebníku člověka jménem Hrobařovi.\"><name>Píseň nová o posledním služebníku člověka jménem Hrobařovi.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KP485001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Písně pohřební.\"><name>Písně pohřební.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KP8034001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KP485001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KP8034001.jpg\">","anotation":["",""]},"6":{"type":"image","create":"15.5.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Nová píseň na smrt N. N.\"><name>Nová píseň na smrt N. N.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KP8545001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Nová píseň o živobytí člověka.\"><name>Nová píseň o živobytí člověka.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KPO541001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KP8545001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KPO541001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"image","create":"15.5.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Truchlivý zpěv světu umírajícího mládence.\"><name>Truchlivý zpěv světu umírajícího mládence.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KPRHlava2508001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" title=\"Pobožná píseň při Pohřbu.\"><name>Pobožná píseň při Pohřbu.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KPRHlava4015001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KPRHlava2508001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KPRHlava4015001.jpg\">","anotation":["",""]},"8":{"type":"image","create":"15.5.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"KONŮPEK, JAN Noční milování. Grafický list z cyklu leptů Život básníkův.\"><name>KONŮPEK, JAN Noční milování. Grafický list z cyklu leptů Život básníkův.</name><img src=\"src/uploads/409/2550/image/KNMGRADyk00055.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2550/image/KNMGRADyk00055.jpg\">","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2550","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2550/thumb/thumb.jpg?1555507511","pagesShow":1},"2551":{"create":"17.4.2019","name":"Rekvie","order":{"0":"2","1":"4","2":"1","3":"5","4":"3","5":"6"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">Mezi kram&aacute;řskou produkc&iacute; převažuj&iacute; tisky n&aacute;božensk&eacute;. Formou se podobaj&iacute; modlitb&aacute;m.&nbsp; Mluvč&iacute; se obvykle s prosbou obrac&iacute; př&iacute;mo k Bohu, světcům nebo Panně Marii. Př&iacute;kladem takov&yacute;ch tisků mohou b&yacute;t p&iacute;sně k Panně Marii Bezdězsk&eacute;.<br />\nV&iacute;ra se projevuje i v naprost&eacute; vět&scaron;ině takzvan&yacute;ch světsk&yacute;ch tisků. Svat&iacute; a Stvořitel zde vystupuj&iacute; často v roli hybatele děje, n&aacute;stroje pomsty či ochr&aacute;nce potřebn&yacute;ch. Ud&aacute;losti jsou běžně posuzov&aacute;ny a vysvětlov&aacute;ny prostřednictv&iacute;m v&iacute;ry. Autoři kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků, jejich posluchači i M&aacute;cha považovali v&iacute;ru a s n&iacute; spojen&eacute; ritu&aacute;ly (n&aacute;v&scaron;těva kostela či poutn&iacute;ch m&iacute;st) za souč&aacute;st sv&eacute;ho života.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Mezi kramářskou produkcí převažují tisky náboženské. Formou se podobají modlitb</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Byli jsme na rekvi&iacute;ch u dominik&aacute;nů. Pak jsme chodili po mostě.<br />\nDOMA JSEM JI SVL&Iacute;KL ZE &Scaron;ATŮ; VYZVEDL JI SUKNĚ A D&Iacute;VAL<br />\n.EL&Aacute;D KAT A ANHETS LAB&Iacute;L .UDAZ OP I ĚNARTS OP UDEŘPOP IN AN ES</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, &Scaron;IFROVAN&Yacute; DEN&Iacute;K, 21. z&aacute;ř&iacute; 1835]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Byli jsme na rekviích u dominikánů. Pak jsme chodili po mostě.\nDOMA JSEM JI SVL</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">Nov&aacute; p&iacute;seň o Panně Marii Cellensk&eacute;, kter&aacute; se zjevila jednomu stařečkovi ve &Scaron;vejdskej zemi, kter&yacute; byl star&yacute; 112 let a je&scaron;tě chtěl putovat do Marie Cell a do Prahy a tam nav&scaron;t&iacute;vit hrob sv. J&aacute;na. D&aacute;leji se z t&eacute;to p&iacute;sně dozv&iacute;&scaron;</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"1644\" width=\"1477\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td><span style=\"font-size:18px;\">Zas nov&aacute; dobrota Bož&iacute; nastala,<br />\n\t\t\tTa mus&iacute; povzbudit taky křesťana,<br />\n\t\t\tObraťme s k Bohu, mil&iacute; křesťan&eacute;,<br />\n\t\t\tProsme P&aacute;na Krista, Marie Panny.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tJak mnoz&iacute; křesťani Boha hněvaj&iacute;,<br />\n\t\t\tZ dobr&yacute;ch př&iacute;kladů posměch dělaj&iacute;,<br />\n\t\t\tJak se nem&aacute; na n&aacute;s hněvat Kristus P&aacute;n,<br />\n\t\t\tPotom mus&iacute; trestat hroznou metlou s&aacute;m.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tKdyby neprosila Panna Maria,<br />\n\t\t\tTak by zahynula mnoh&aacute; krajina,<br />\n\t\t\tTak můžete věřit, mil&iacute; křesťani,<br />\n\t\t\tJak ve &Scaron;vejdsk&eacute; zemi lid&eacute; zkusili.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tDeset mil za Prajskem ve &Scaron;vejdsk&eacute; zemi,<br />\n\t\t\tStojou dvě města v&scaron;em lidem zn&aacute;m&yacute;,<br />\n\t\t\tV jednom jsou pohani, v druh&yacute;m křesťani,<br />\n\t\t\tPetrohrad, Turemburg, tak jsou nazvan&yacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tV Petrburgu bydlel zeman bohat&yacute;,<br />\n\t\t\tTen měl devět synů &scaron;tud&yacute;rovati,<br />\n\t\t\tOn byl dobr&yacute; křesťan, P&aacute;na Boha ctil,<br />\n\t\t\tPo mnoh&yacute;ch krajin&aacute;ch na poutě chodil.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tOn byl věkem se&scaron;l&yacute;, přes sto let star&yacute;,<br />\n\t\t\tChtěl je&scaron;tě putovat do &Scaron;t&yacute;rsk&eacute; zemi,<br />\n\t\t\tSly&scaron;el o Cellensk&eacute; Panně Marii,<br />\n\t\t\tJak velk&eacute; z&aacute;zraky ve &Scaron;t&yacute;rsku byly.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tJiž se s v&aacute;ma, moji děti, rozžehn&aacute;v&aacute;m,<br />\n\t\t\tPosledn&iacute; testament s v&aacute;ma uděl&aacute;m,<br />\n\t\t\tJiž kr&aacute;č&iacute;m do Prahy k Bož&iacute;mu hrobu,<br />\n\t\t\tOd svat&eacute;ho Jana k Marii Cellu.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tKdyž slunce nebesk&eacute; zach&aacute;zet mělo,<br />\n\t\t\tTu se nad n&iacute;m v lese hrozně zatmělo,<br />\n\t\t\tSly&scaron;el anjelsk&yacute; hlas l&iacute;bezně zp&iacute;vat,<br />\n\t\t\tZdr&aacute;vas buď, poutn&iacute;ku, tebe jdem v&iacute;tat.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tJasnost převelik&aacute; nad lesem byla,<br />\n\t\t\t&nbsp;V n&iacute; svat&eacute; anděl&eacute;, Panna Maria,<br />\n\t\t\tS přel&iacute;bezn&yacute;m hlasem na něj volali,<br />\n\t\t\tPadni na kolena, patř do oblohy.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tPanenka Maria k němu pravila,<br />\n\t\t\tProto jsem se tobě tady zjevila,<br />\n\t\t\tJ&aacute; ti jdu naproti, neb jse&scaron; star&yacute;,<br />\n\t\t\tV&iacute;m, že bys nepři&scaron;el z Marii Celly.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tKdyž Panna Maria řeč dokonala,<br />\n\t\t\tTu se zase druh&aacute; jasnost udala,<br />\n\t\t\tSvat&yacute; Jan Nepomuk se mu představil,<br />\n\t\t\tJ&aacute; ti jdu naproti z dalek&yacute;ch krajin.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTu on zůstal st&aacute;ti jako zm&aacute;men&yacute;,<br />\n\t\t\tSpatřil nad t&iacute;m lesem sv. anjeli,<br />\n\t\t\tPanenka Maria k němu pravila,<br />\n\t\t\t&nbsp;J&aacute; jsem mor a vojnu již vyprosila.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tPohl&eacute;dni do nebe na tu v&yacute;strahu,<br />\n\t\t\tJak mor a vojna, ty jsou pospolu,<br />\n\t\t\tJestli se křesťani nepolep&scaron;ejou,<br />\n\t\t\tTak tyto metličky zkusit musejou.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTak mil&yacute; stař&iacute;čku, navrať se domů,<br />\n\t\t\t&nbsp;Cos tady dnes viděl, pověz každ&eacute;mu,<br />\n\t\t\tJteř&iacute; se ti budou z toho sm&aacute;t,<br />\n\t\t\tPozn&aacute;&scaron;, jak jich bude Syn bož&iacute; trestat.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTu m&aacute;&scaron; modlitbičku, oznam ji lidem,<br />\n\t\t\tAby ti věřili, cos tady viděl,<br />\n\t\t\tV n&iacute; jest velk&aacute; prosba sv. Jana,<br />\n\t\t\tJak za pokoj pros&iacute; Panna Maria.</span></td>\n\t\t\t<td><span style=\"font-size:18px;\">Proboha v&aacute;s pros&iacute;m, nerouhejte se,<br />\n\t\t\tPojďte se mnou k lesu, ustrnete se,<br />\n\t\t\tPanenka Maria se sv. Janem,<br />\n\t\t\tMně se představili pod &scaron;ir&yacute;m nebem.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTak velik&aacute; pověst po městě byla,<br />\n\t\t\tŽe se tam Maria Panna zjevila,<br />\n\t\t\tHnedky p&aacute;ni kněž&iacute; tak&eacute; tam jeli,<br />\n\t\t\tA ten velk&yacute; z&aacute;zrak taky viděli.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tHned velk&eacute; proces&iacute;, ml&aacute;denci,<br />\n\t\t\tPanny, a ty dvě figury do města vzali,<br />\n\t\t\tPanenku Marii, sv. Jana,<br />\n\t\t\tLid&eacute; se modlili u nich do r&aacute;na.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tAch nastoj, pobožn&aacute; du&scaron;ičko mil&aacute;,<br />\n\t\t\tJak byla sn&iacute;žen&aacute; Panna Maria,<br />\n\t\t\tOd mnoh&yacute;ch rouhačů, když v karty hr&aacute;li,<br />\n\t\t\t&nbsp;J&iacute; se posm&iacute;vali a prokl&iacute;nali.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tSe&scaron;lo se jich mnoho do toho domu,<br />\n\t\t\tTi se pak rouhali v&scaron;ickni pospolu,<br />\n\t\t\tJestli je tak mocn&aacute;, ať n&aacute;s potrest&aacute;,<br />\n\t\t\tTeprv uvěř&iacute;me, že pravda jist&aacute;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tKdyž se tak rouhali, ti bezbožn&iacute;ci,<br />\n\t\t\tBůh na ně dopustil trest ze sv&eacute; moci,<br />\n\t\t\tStra&scaron;ně udeřilo do toho domu,<br />\n\t\t\tHned čtyry zabilo u toho stolu.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTi druz&iacute; pohani, když to viděli,<br />\n\t\t\tOd velk&eacute;ho strachu ut&iacute;kat chtěli,<br />\n\t\t\tHned ten dům v ohni již zavřen&yacute; byl,<br />\n\t\t\tA s velk&yacute;m povětř&iacute;m na město uhodil.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tNa druh&yacute; den z r&aacute;na lid&eacute; spěchali,<br />\n\t\t\tA &scaron;vejdsk&eacute;ho vojska na pomoc vzali,<br />\n\t\t\tA do toho stř&iacute;kače hnali,<br />\n\t\t\tAby tomu ohni konec uď&aacute;li.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTu hned ten stařeček mal&eacute; děti vzal,<br />\n\t\t\tA &scaron;el s nima, kde byl sv. Flori&aacute;n,<br />\n\t\t\tTam se v&scaron;ickni za n&iacute;m stejně modlili,<br />\n\t\t\tAby jich zachr&aacute;nil, hlasem prosili.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tHned tak komis při&scaron;la, v&scaron;ickni viděli,<br />\n\t\t\tŽe je to trest Bož&iacute; z nebe seslan&yacute;,<br />\n\t\t\tHned ty mrtv&eacute; těla pochovat dali,<br />\n\t\t\tA ostatn&iacute; křtu svat&eacute;ho ž&aacute;dali.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tMůžem si pov&aacute;žit, křesťansk&eacute; srdce,<br />\n\t\t\tJak jest Bož&iacute; mocnost, koho chr&aacute;nit chce.<br />\n\t\t\tV jednom domě pan&iacute; nemocn&aacute; byla,<br />\n\t\t\tDvě mal&eacute; děť&aacute;tka ten čas zplodila.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tManžel j&iacute; odemřel, s dětma zůstala,<br />\n\t\t\tCo počnu sama, můj Kriste Jež&iacute;&scaron;i, co počnu sama,<br />\n\t\t\tPanenka Maria ji zachr&aacute;nila,<br />\n\t\t\tŽe se tu modlitbu vroucně modlila.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tKde se tam Rodička Bož&iacute; zjevila,<br />\n\t\t\tTam hned na pam&aacute;tku kaplička byla,<br />\n\t\t\tHned Pannu Marii se sv. J&aacute;nem,<br />\n\t\t\tNesli jich do kaple i s Flori&aacute;nem.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tTam u t&eacute; kapličky lid&eacute; čekali,<br />\n\t\t\tKteř&iacute; křtu svat&eacute;ho doj&iacute;ti chtěli,<br />\n\t\t\tPanenko Maria, přimluv se za n&aacute;s,<br />\n\t\t\tMy v Tebe věř&iacute;me, až n&aacute;s zavol&aacute;&scaron;.<br />\n\t\t\t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />\n\t\t\tMil&yacute; sv. Jene a Flori&aacute;ne!<br />\n\t\t\tStůjte při posledn&iacute; na&scaron;&iacute; hodině,<br />\n\t\t\tKdyž budem um&iacute;rat, račte při n&aacute;s st&aacute;t,<br />\n\t\t\tAbysme se mohli s v&aacute;ma radovat.</span></td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Nová píseň o Panně Marii Cellenské, která se zjevila jednomu stařečkovi ve Švej</p>","anotation":""},"4":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"Titulní dřevořez z kramářské písně Velmi pěkná píseň k Panně Marii Svato-Bezdězské, všem jejím ctitelům na světlo vydaná.\"><name>Titulní dřevořez z kramářské písně Velmi pěkná píseň k Panně Marii Svato-Bezdězské, všem jejím ctitelům na světlo vydaná.</name><img src=\"src/uploads/409/2551/image/KP3245001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2551/image/KP3245001detail.jpg\">","anotation":[""]},"5":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Pobožná Modlitba k Blahoslavené Rodičce Boží Panně Marii Bezdězské.\"><name>Pobožná Modlitba k Blahoslavené Rodičce Boží Panně Marii Bezdězské.</name><img src=\"src/uploads/409/2551/image/Modliby1180001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2551/image/Modliby1180001.jpg\">","anotation":[""]},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň o Panně Marii Cellenské,\"><name>Nová Píseň o Panně Marii Cellenské,</name><img src=\"src/uploads/409/2551/image/KP7450001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Nová píseň k Panně Marii Bezdězské.\"><name>Nová píseň k Panně Marii Bezdězské.</name><img src=\"src/uploads/409/2551/image/KP1902001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2551/image/KP7450001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2551/image/KP1902001.jpg\">","anotation":["",""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2551/background/back.jpg?1575276599","drupal_id":"2551","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2551/thumb/thumb.jpg?1555508395","public":1,"pagesShow":1},"2552":{"create":"17.4.2019","name":"Itálie","order":{"0":"1","1":"5","2":"2","3":"4","4":"3","5":"6","6":"7"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Pak se zp&iacute;valo. [...] &Scaron;li chcat. Strobach ležel na čele. Vedli n&aacute;s domů. Mě pan doktor Krobath. Motal jsem se. Jak jsme při&scaron;li domů, nev&iacute;m. Pan Pre&scaron;&eacute;rn a Toman schopili dohromady postele. Nesm&iacute;rn&yacute; hřmot. V&aacute;da. Chtěli h&aacute;zet židličky. Nadal sv&iacute;ň atd. Nemoc. V&aacute;lel se v tom. Nevěděl, že mě stra&scaron;livě zbl&iacute;l. [...] &Scaron;enk&yacute;ř se tř&aacute;s až do r&aacute;na.</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, DEN&Iacute;K Z CESTY DO IT&Aacute;LIE]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pak se zpívalo. [...] Šli chcat. Strobach ležel na čele. Vedli nás domů. Mě pan</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">M&aacute;chův popis bujar&eacute;ho vesel&iacute; při n&aacute;v&scaron;těvě v Lublani, kter&eacute;ho se d&aacute;le &uacute;častnili:<br />\nBlaž Crobath, slovinsk&yacute; pr&aacute;vn&iacute;k<br />\nFrance Pře&scaron;eren, slovinsk&yacute; pr&aacute;vn&iacute;k, romantick&yacute; b&aacute;sn&iacute;k<br />\nJanez Toman, slovinsk&yacute; pr&aacute;vn&iacute;k a liter&aacute;t<br />\nAnton&iacute;n Strobach, česk&yacute; pr&aacute;vn&iacute;k a politik<br />\nn&aacute;m připom&iacute;n&aacute;, že ani slovan&scaron;t&iacute; vzdělanci a vlastenci nepohrdli př&iacute;ležitost&iacute; k z&aacute;bavě.<br />\nPit&iacute; alkoholu je v kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch obvykle zobrazov&aacute;no dvěma způsoby. Pit&iacute; kořalky je posuzov&aacute;no negativně pro zhoubn&eacute; n&aacute;sledky pro tělo, rodinu i hospod&aacute;řstv&iacute;. Pit&iacute; piva naproti tomu b&yacute;v&aacute; prezentov&aacute;no jako kratochv&iacute;le, společensk&aacute; z&aacute;ležitost, mužova radost, kterou se mu nepřej&iacute;c&iacute; manželka snaž&iacute; utnout. Pit&iacute; v&iacute;na zmiňov&aacute;no nen&iacute;.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Máchův popis bujarého veselí při návštěvě v Lublani, kterého se dále účastnili:</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">&nbsp;Kratochviln&aacute; p&iacute;seň v&scaron;em milovn&iacute;kům dobr&eacute;ho p&iacute;va</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"973\" width=\"1477\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Těžko trpět ž&iacute;zeň, bratř&iacute; rozmil&iacute;,<br />\n\t\t\tPiv&iacute;čko dobr&eacute; zvlažuje ž&iacute;ly,<br />\n\t\t\tJak ho m&aacute;me, hned zp&iacute;v&aacute;me:<br />\n\t\t\tNepůjdem z hospody až r&aacute;no;<br />\n\t\t\tPiv&iacute;čko n&aacute;m sl&aacute;dlo,<br />\n\t\t\tNepůjdem z hospody až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž vyjde den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Mysl obvesel&iacute; pln&aacute; n&aacute;doba,<br />\n\t\t\tV sklenici se perl&iacute;, jak ho nal&iacute;v&aacute;,<br />\n\t\t\tJej zdv&iacute;h&aacute;me a zp&iacute;v&aacute;me:<br />\n\t\t\tNepůjdeme domů z hospody,<br />\n\t\t\tAž se slunce sklon&iacute;;<br />\n\t\t\tNepůjdeme domů z hospody,<br />\n\t\t\tAž vyjde den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">&Scaron;enk&yacute;řka hezounk&aacute; přisedne k stolu,<br />\n\t\t\tL&iacute;bezně rozmlouv&aacute; k hostu každ&eacute;mu;<br />\n\t\t\tNed&aacute; dř&iacute;mat, začne zp&iacute;vat:<br />\n\t\t\tNepůjdeme domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž bude odstl&aacute;no;<br />\n\t\t\tNepůjdeme z hospody až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž bude den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">M&aacute;z&iacute;ček za m&aacute;zkem př&iacute;jemně chutn&aacute;,<br />\n\t\t\tKažd&yacute; se nap&iacute;je, je jako putna,<br />\n\t\t\tTu nal&iacute;v&aacute; a si zp&iacute;v&aacute;:<br />\n\t\t\tNepůjdem z hospody k sv&iacute;t&aacute;n&iacute;,<br />\n\t\t\tNež až je den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Ženu&scaron;ka přiběhne: muži pojď domů!<br />\n\t\t\t&Scaron;enk&yacute;ř ji přiv&iacute;t&aacute;, krot&iacute; u stolu,<br />\n\t\t\tPije jen m&aacute;z zde manžel v&aacute;&scaron;,<br />\n\t\t\tNechce odtud j&iacute;ti až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž bude den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Žena počne zp&iacute;vat p&iacute;seň bez noty:<br />\n\t\t\tPropije&scaron; naposled punt a kalhoty,<br />\n\t\t\tPranic nedb&aacute;&scaron;, jenom mrh&aacute;&scaron;,<br />\n\t\t\tNechce&scaron; chodit domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tKdyž m&aacute;&scaron; v&scaron;e prohr&aacute;no,<br />\n\t\t\tNechce&scaron; j&iacute;t od karet až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tKdyž nem&aacute;&scaron; gro&scaron;!</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Nejsi hoden l&aacute;sky moj&iacute;, ožralče,<br />\n\t\t\tZaslouž&iacute;&scaron; na z&aacute;da kus karab&aacute;če;<br />\n\t\t\tPoř&aacute;d pije&scaron; &ndash; povykuje&scaron;,<br />\n\t\t\tNechce&scaron; chodit domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tKdyž už m&aacute;m ustl&aacute;no.<br />\n\t\t\tNechce&scaron; chodit domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž už je den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Nediv se ženu&scaron;ko upř&iacute;mn&aacute; tomu,<br />\n\t\t\tŽe se mně nechce j&iacute;t z hospody domů,<br />\n\t\t\tJ&aacute; r&aacute;d p&iacute;v&aacute;m a si zp&iacute;v&aacute;m,<br />\n\t\t\tPřich&aacute;z&iacute;v&aacute;m domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tKdyž už je ustl&aacute;no,<br />\n\t\t\tŽe r&aacute;d chod&iacute;m domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž už je den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Když konvice s p&iacute;vem na stole stoj&iacute;,<br />\n\t\t\tKažd&aacute; žilka ples&aacute;, &uacute;sta volaj&iacute;:<br />\n\t\t\tSl&aacute;va sl&aacute;dku &ndash; t&eacute;ž i ml&aacute;dku;<br />\n\t\t\tNepůjdem z hospody až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž bude ustl&aacute;no,<br />\n\t\t\tNepůjdem z hospody až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tAž už jest den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Žena dobr&aacute; doma kafe uvař&iacute;,<br />\n\t\t\tOček&aacute;v&aacute; muže s kl&iacute;čem u dveř&iacute;,<br />\n\t\t\tJak jen přijde, hned otevře,<br />\n\t\t\tTřeba při&scaron;el domů k sv&iacute;t&aacute;n&iacute;,<br />\n\t\t\tD&aacute; mu jazykovou sn&iacute;dan&iacute;,<br />\n\t\t\tTřeba při&scaron;el domů až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tKdyž již jest den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Mnoh&aacute; žena muži přeje dost p&iacute;va,<br />\n\t\t\tKdyž do domu přijde tak ji zazp&iacute;v&aacute;:<br />\n\t\t\tŽenu&scaron;ko m&aacute; &ndash; tys upř&iacute;mn&aacute;!<br />\n\t\t\tJ&aacute; jdu domů tak časně r&aacute;no,<br />\n\t\t\tA ty už m&aacute;&scaron; ustl&aacute;no,<br />\n\t\t\tJ&aacute; jdu domů skoro už r&aacute;no,<br />\n\t\t\tJe jasn&yacute; den.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tak svoj&iacute; p&iacute;sničku smě&scaron;nou zav&iacute;r&aacute;m,<br />\n\t\t\tKde dobr&eacute; p&iacute;vo je, tam nejd&eacute;le b&yacute;v&aacute;m;<br />\n\t\t\tŽenu&scaron;ka m&aacute; &ndash; se mnou p&iacute;v&aacute;,<br />\n\t\t\tAž když už jdu domů k sv&iacute;t&aacute;n&iacute;,<br />\n\t\t\tPřiprav&iacute; mně teplou sn&iacute;dan&iacute;;<br />\n\t\t\tKdyž přijdu z hospody až r&aacute;no,<br />\n\t\t\tPřiv&iacute;t&aacute; mne</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp;Kratochvilná píseň všem milovníkům dobrého píva \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tTěžko trpět žízeň</p>","anotation":""},"4":{"type":"mns","create":"17.4.2019","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"4__0__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/I/NMP___KP_3437________0YPI/N3/KP_3437________0YPIN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_3437\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_3437________0YPIN30001P\" class=\"red\">Žehrání pijáka proti šenkýřovi a své zlé ženě.</desc><desc url=\"KP_3437________0YPIN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 3437</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"4__1__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/N/NMP___KP_3439________2JNN/N3/KP_3439________2JNNN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_3439\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_3439________2JNNN30001P\" class=\"red\">Žehrání pijáka proti šenkýřovi a své zlé ženě.</desc><desc url=\"KP_3439________2JNNN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 3439</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" >Žehrání pijáka proti šenkýřovi a své zlé ženě.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"1\" par_id=\"4\" >Žehrání pijáka proti šenkýřovi a své zlé ženě.</a>","anotation":["",""]},"5":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Titulní ilustrace z kramářské písně Chvalozpěv pijáka.\"><name>Titulní ilustrace z kramářské písně Chvalozpěv pijáka.</name><img src=\"src/uploads/409/2552/image/KPRHlava825001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2552/image/KPRHlava825001detail.jpg\">","anotation":[""]},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Směšná píseň o dobře učeném Pijáku, \"><name>Směšná píseň o dobře učeném Pijáku, </name><img src=\"src/uploads/409/2552/image/KP9129001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Kratochvilná píseň všem milovníkům dobrého píva.\"><name>Kratochvilná píseň všem milovníkům dobrého píva.</name><img src=\"src/uploads/409/2552/image/KP7714001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2552/image/KP9129001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2552/image/KP7714001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Nová píseň mládencům a pannám.\"><name>Nová píseň mládencům a pannám.</name><img src=\"src/uploads/409/2552/image/KPRHlava821001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" title=\"Žertovná píseň při sklenici dobrého píva.\"><name>Žertovná píseň při sklenici dobrého píva.</name><img src=\"src/uploads/409/2552/image/KPRHlava828001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2552/image/KPRHlava821001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2552/image/KPRHlava828001.jpg\">","anotation":["",""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2552","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2552/thumb/thumb.jpg?1555509412","pagesShow":1},"2553":{"create":"17.4.2019","name":"Odsouzenec","order":{"0":"1","1":"8","2":"3","3":"4","4":"6","5":"2","6":"5","7":"7"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Jak dlouh&aacute; noc &ndash; jak dlouh&aacute; noc &ndash;<br />\nV&scaron;ak del&scaron;&iacute; mně nast&aacute;v&aacute;---<br />\nPryč, my&scaron;lenko! &ndash; A hrůzy moc<br />\nmy&scaron;lenku překon&aacute;v&aacute;. &ndash;<br />\nHlubok&eacute; ticho. &ndash; Kapky hlas<br />\nsv&yacute;m p&aacute;dem opět měř&iacute; čas.</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, M&Aacute;J]</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Jak dlouhá noc – jak dlouhá noc –\nVšak delší mně nastává---\nPryč, myšlenko! – A</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">&nbsp;P&iacute;seň nov&aacute; o jednom k smrti odsouzen&yacute;m a na popravn&iacute; m&iacute;sto vyveden&yacute;m, v&scaron;em k př&iacute;kladu na světlo vyd&aacute;na</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"621\" width=\"1480\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Vid&iacute;m, vid&iacute;m c&iacute;l posledn&iacute; a posledn&iacute; hodinu,<br />\n\t\t\tKter&yacute;ž jsem sobě zasloužil, pro mou velikou vinu.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Pohl&iacute;dněte v&scaron;ickni na mně, kteř&iacute; světsk&eacute; marnosti milujete,<br />\n\t\t\tNemysl&iacute;te, kterak bude v věčnosti.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V tomto pře&scaron;irok&yacute;m světě nem&aacute; ž&aacute;dn&eacute; stvořen&iacute;<br />\n\t\t\tž&aacute;dn&eacute; nade mnou l&iacute;tosti v t&eacute;to chvilce posledn&iacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Za moje skutky přehrozn&yacute;, hroznou vemu odměnu,<br />\n\t\t\tNeb jsem j&aacute; v m&yacute;m živobyt&iacute; m&aacute;lo c&iacute;lil k dobr&yacute;mu.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V Ř&iacute;čanech pro mrzk&eacute; skutky na smrt sem byl odsouzen,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak od Milosti c&iacute;sařsk&eacute; zas jsem milosti do&scaron;el.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V&scaron;ak jsem se nic nepolep&scaron;il, mysl mne t&aacute;hla k zl&eacute;mu,<br />\n\t\t\tS jednou pannou jsem mordoval, co jsem &scaron;kodit mohl komu.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Byl jsem na examen vzat&yacute;, vyzradil jsem jich mnoho,<br />\n\t\t\tKteř&iacute; jsou se dopustili se mnou mordu hrozn&eacute;ho.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Mnoho na smrt odsouzeno, na mne jsou um&iacute;rali,<br />\n\t\t\tŽe jsem j&aacute; toho př&iacute;čina jejich smrti ukrutn&yacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V&scaron;ak na tom dosti nebylo, neb hř&iacute;chu sodomsk&eacute;ho<br />\n\t\t\tve vězen&iacute; jsem se dopustil, skutku velmi hrozn&eacute;ho.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V mlad&yacute;ch l&eacute;tech j&aacute; můj život skonat mus&iacute;m v žalosti,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak v&iacute;m, že jsem to zasloužil pro m&eacute; velik&eacute; zlosti.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Již hranici připravenou vid&iacute;m pro moje tělo,<br />\n\t\t\tKdyž m&aacute; hlava sťata bude, potom bude sp&aacute;leno.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Ej tedy ml&aacute;denečkov&eacute;, panny v mlad&eacute;m věku sv&eacute;m,<br />\n\t\t\tKažd&yacute; sobě hrozn&yacute; př&iacute;klad z m&eacute; smrti ukrutn&yacute; vem.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Považte, jak mnoho let sem v světě mohl živ b&yacute;ti,<br />\n\t\t\tKdybych se byl zl&eacute;ho vzd&aacute;lil, hleděl dobře živ b&yacute;ti.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Již tě tedy světe marn&yacute;, kter&yacute; jsi mně podv&aacute;děl,<br />\n\t\t\tOpou&scaron;t&iacute;m, neb jsi mou du&scaron;i v mlad&yacute;ch letech zav&aacute;děl.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Kteř&iacute; pak na tuto smrt mou patř&iacute;te v tomto m&iacute;stě,<br />\n\t\t\tMalou modlitbičku ž&aacute;d&aacute;m, vzpomeňte na mně je&scaron;tě.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">A ž&aacute;dejte vždy svat&eacute;ho J&aacute;na Nepomuck&eacute;ho,<br />\n\t\t\tBy on v&aacute;s od světsk&eacute; hanby chr&aacute;nil času každ&eacute;ho,<br />\n\t\t\tA po smrti v&aacute;m pomoh do r&aacute;je nebesk&eacute;ho.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp;Píseň nová o jednom k smrti odsouzeným a na popravní místo vyvedeným, všem k p</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"line-height: 150%;\">Kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně maj&iacute; ve vztahu ke světsk&eacute; i božsk&eacute; spravedlnosti vždy potvrzuj&iacute;c&iacute; funkci. Zločin je &scaron;patn&yacute; a mus&iacute; b&yacute;t po z&aacute;sluze potrest&aacute;n. V&yacute;jimku tvoř&iacute; pouze sebevraždy milenců z ne&scaron;ťastn&eacute; l&aacute;sky.</span></span></p>\n\n<p><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"line-height: 150%;\">Postoj potvrzuj&iacute;c&iacute; spravedlnost zauj&iacute;m&aacute; nejen vypravěč, ale i odsouzenec, a to prostřednictv&iacute;m vyzn&aacute;n&iacute; před popravou. Zpytov&aacute;n&iacute; svědom&iacute; nab&iacute;r&aacute; formu naučen&iacute; čten&aacute;řům, aby nen&aacute;sledovali &scaron;patn&eacute;ho př&iacute;kladu, poslouchali rodiče, ctili z&aacute;kony světsk&eacute; i křesťanskou mor&aacute;lku.</span></span></p>\n\n<p><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"line-height: 150%;\">Oproti tomu v romantick&eacute; literatuře je ček&aacute;n&iacute; na popravu př&iacute;ležitost&iacute; popsat rozervanou du&scaron;i odsouzence. Trest za překročen&iacute; světsk&eacute;ho a bož&iacute;ho z&aacute;kona je br&aacute;n jako č&aacute;stečn&aacute; nespravedlnost, neboť vina je zeslabena důvodem vedouc&iacute;m k činu &ndash; l&aacute;skou.</span></span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Kramářské písně mají ve vztahu ke světské i božské spravedlnosti vždy potvrzují</p>","anotation":""},"4":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"KONŮPEK, JAN Ilustrace. Mácha, Karel Hynek: Máj. Praha : Karel Janský, 1925. Edice Stožár.\"><name>KONŮPEK, JAN Ilustrace. Mácha, Karel Hynek: Máj. Praha : Karel Janský, 1925. Edice Stožár.</name><img src=\"src/uploads/409/2553/image/KNMILUruzne09915.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2553/image/KNMILUruzne09915.jpg\">","anotation":[""]},"5":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Truchlivý příběh o hrozném mordu, který se stal blízsko Tejnice.\"><name>Truchlivý příběh o hrozném mordu, který se stal blízsko Tejnice.</name><img src=\"src/uploads/409/2553/image/KP10427001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Smutný příběh o čtyrech hrozných mordech jednoho študenta, \"><name>Smutný příběh o čtyrech hrozných mordech jednoho študenta, </name><img src=\"src/uploads/409/2553/image/KPP3701001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2553/image/KP10427001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2553/image/KPP3701001.jpg\">","anotation":["",""]},"6":{"type":"mns","create":"29.4.2019","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"6__0__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/T/NMP___P_328_1________08MT/N3/P_328_1________08MTN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\" style=\"\"><desc parent=\"KP_P_328_1\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"P_328_1________08MTN30001P\" class=\"red\">Nová píseň o hrozné vraždě, která jest spáchaná v krajině polské v roku 1865.</desc><desc url=\"P_328_1________08MTN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP P 328/1</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" >Nová píseň o hrozné vraždě, která jest spáchaná v krajině polské v roku 1865.</a>","anotation":[""]},"7":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Smutná píseň o hrozných mordech jednoho studenta,\"><name>Smutná píseň o hrozných mordech jednoho studenta,</name><img src=\"src/uploads/409/2553/image/KPP3705001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" title=\"Popis o přehrozné patero krvavé vraždě,\"><name>Popis o přehrozné patero krvavé vraždě,</name><img src=\"src/uploads/409/2553/image/RHLAVAKT271GVQN00001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2553/image/KPP3705001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2553/image/RHLAVAKT271GVQN00001P.JPG\">","anotation":["",""]},"8":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Titulní dřevořez z písně Truchlivý příběh o hrozném mordu, který se stal blízko Tejnice.\"><name>Titulní dřevořez z písně Truchlivý příběh o hrozném mordu, který se stal blízko Tejnice.</name><img src=\"src/uploads/409/2553/image/KP10427001detail.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2553/image/KP10427001detail.jpg\">","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"29.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2553","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2553/thumb/thumb.jpg?1556543868","public":1,"pagesShow":1},"2554":{"create":"17.4.2019","name":"Loupežníci","order":{"0":"1","1":"4","2":"2","3":"5","4":"8","5":"6","6":"7"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Konr&aacute;d: V&iacute;m, pane ryt&iacute;ři, ale noc nen&iacute; ž&aacute;dn&eacute;ho př&iacute;tel.<br />\nJindřich: Předce! předce! &scaron;elem a zamilovan&yacute;ch!<br />\nKonr&aacute;d: Dovolte, pane ryt&iacute;ři, ty j&aacute; nem&aacute;m za lidi. Prvn&iacute; jsou čerti, a druz&iacute; smej&scaron;l&iacute; sami o sobě, že jsou anjel&eacute;.</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[Jan Nepomuk &Scaron;těp&aacute;nek, LOUPEŽN&Iacute;CI NA CHLUMU]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Konrád: Vím, pane rytíři, ale noc není žádného přítel.\nJindřich: Předce! předce</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">Loupežn&iacute;k je stejně typickou romantickou postavou, jako předmětem z&aacute;jmu kram&aacute;řsk&yacute;ch autorů. Postavu stra&scaron;n&eacute;ho p&aacute;na lesů zn&aacute; nepochybně každ&yacute;. Divadeln&iacute; hry s loupežnickou t&eacute;matikou jsou již m&eacute;ně zn&aacute;m&eacute;. M&aacute;cha si zahr&aacute;l minim&aacute;lně ve dvou. &Scaron;lo o postavu mlad&eacute;ho past&yacute;ře ve hře Loupež (pro česk&eacute; divadlo převypr&aacute;věl V&aacute;clav Kliment Klicpera) a postavu hradn&iacute;ho Konr&aacute;da v inscenaci Loupežn&iacute;ci na Chlumu (převypr&aacute;věl Jan Nepomuk &Scaron;těp&aacute;nek).<br />\nHra byla natolik popul&aacute;rn&iacute;, že nalezla svoji podobu i v kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sni. Ta vy&scaron;la dokonce s povolen&iacute;m cenzury a uveden&iacute;m nakladatelsk&yacute;ch &uacute;dajů, ale bez uveden&iacute; autora, a tud&iacute;ž vyvol&aacute;vaj&iacute;c&iacute; dojem, že se jedn&aacute; o skutečnou ud&aacute;lost. Divadeln&iacute; předlohu v sobě ov&scaron;em nezapře a sp&iacute;&scaron;e než klasick&eacute; kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sni se podob&aacute; romantick&eacute; baladě. Typicky kram&aacute;řsk&aacute; je pochopitelně forma tisku a v &uacute;vodu z&aacute;pletka vysvětluj&iacute;c&iacute; původ loupežn&iacute;ka &ndash; nezd&aacute;rn&eacute;ho syna, kter&aacute; v origin&aacute;ln&iacute; hře chyb&iacute;. &nbsp;</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Loupežník je stejně typickou romantickou postavou, jako předmětem zájmu kramářs</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"27.11.2019","data":"<p>P&iacute;seň</p>\n\n<p>Přistupte ke mně bl&iacute;že,<br />\nV&scaron;ecko lidsk&eacute; stvořen&iacute;,<br />\nVemte sobě př&iacute;klad z toho,<br />\nMl&aacute;denci, tak&eacute; panny,<br />\nByste byli tak upř&iacute;mn&yacute;,<br />\nJako dcera Kondr&aacute;da,<br />\nKter&aacute; pro sv&eacute;ho mil&eacute;ho,<br />\nV noci se v&scaron;anc vydala.</p>\n\n<p>Bl&iacute;že městečka Falkenavy,<br />\nJest tam v les&iacute;ch kaplička,<br />\nV n&iacute; obraz Marie Panny,<br />\nKus d&aacute;l &scaron;achta hav&iacute;řsk&aacute;,<br />\nV kter&eacute;ž množstv&iacute; loupežn&iacute;ků,<br />\nS sv&yacute;m vůdcem se skr&yacute;valo,<br />\nCelou krajinu okoln&iacute;,<br />\nJen poř&aacute;d okr&aacute;dali.</p>\n\n<p>Vůdce jejich Sas rozen&yacute;,<br />\nByl z městečka Kost&aacute;lu,<br />\nZa ryt&iacute;ře se oblekl,<br />\nPodm&aacute;mil sobě dceru,<br />\nA to ryt&iacute;ře Hertv&iacute;ka,<br />\nBy klenoty sebrala,<br />\nA jej&iacute;ho služebn&iacute;ka,<br />\nAby napřed poslala.</p>\n\n<p>Jindřich ryt&iacute;ř z Kacengrynu,<br />\nZ Falkenavy domu jel,<br />\nNeb již pozdě na noc bylo,<br />\nV t&eacute; kapličce se zdržel,<br />\nModlen&iacute; sv&eacute; když vykonal,<br />\nNastojte, co zapomněl,<br />\nD&aacute;mu draze vykl&aacute;danou,<br />\nKterou r&aacute;d hr&aacute;l, sebou měl.</p>\n\n<p>Přijel domů, vypravoval,<br />\nJak s př&iacute;telem v d&aacute;mu hr&aacute;l,<br />\nBy mu ji na stůl přinesli,<br />\nPak se upamatoval,<br />\nŽe ji nechal u kapličky,<br />\nPrav&iacute;: Synu jdi pro ni,<br />\nBibi&aacute;na tu seděla,<br />\nVid&iacute;, že strachu pln&yacute;.</p>\n\n<p>Ottomare, zůstaň doma,<br />\nBibi&aacute;na pravila,<br />\nRychle chv&aacute;t&aacute; ke kapličce,<br />\nNastojte, co spatřila,<br />\nNevin&yacute;ho služebn&iacute;ka,<br />\nJak dva chlapi morduj&iacute;,<br />\nBibi&aacute;na udě&scaron;en&aacute;,<br />\nV kapličce skryt&aacute; stoj&iacute;.</p>\n\n<p>Po nějak&eacute; mal&eacute; chv&iacute;li,<br />\nGustav tam přived slečinku,<br />\nPrav&iacute;, sleč se za t&iacute;m křov&iacute;m,<br />\nSe&scaron; živa malou chvilku,<br />\nOna pros&iacute;, v&scaron;ecko d&aacute;v&aacute;,<br />\nVrah do n&iacute; tulich vrazil,<br />\nA tak celou zkrvavenou,<br />\nDo &scaron;achty ji odklidil.</p>\n\n<p>V tom pak vy&scaron;la Bibi&aacute;na,<br />\nZ kapličky udě&scaron;en&aacute;,<br />\nVezme d&aacute;mu i klenoty,<br />\nT&eacute;ž uzel se &scaron;atama,<br />\nK hradu chv&aacute;t&aacute; vrah ten za n&iacute;,<br />\nRoucho jej&iacute; uchopil,<br />\nHl&aacute;sn&yacute; na věži zatroubil,<br />\nOn se zlost&iacute; navr&aacute;til.</p>\n\n<p>Přijde domů, padne na zem,<br />\nV&scaron;em tady vypravuje,<br />\nCo viděla u kapličky,<br />\nKlenoty okazuje,<br />\nTu se v&scaron;ecky podivily<br />\nTak velik&eacute;mu divu,<br />\nNa druhou noc lid sh&aacute;něli,<br />\nObsadit tu pustinu.</p>\n\n<p>Tu jest se v&scaron;ecko chystalo,<br />\nNa druh&yacute; den k b&aacute;lu,<br />\nTen samotn&yacute; raub&iacute;ř přijel,<br />\nS kamar&aacute;dy do hradu,<br />\nPoč&iacute;tal se hrabě Hugo,<br />\nZ Felzenberku rodil&yacute;,<br />\nBibi&aacute;nu v &scaron;atech poznal,<br />\nŽe jsou Leokadiny.</p>\n\n<p>Za ryt&iacute;ře zas přestrojen,<br />\nPřev&aacute;děl opět d&iacute;vku,<br />\nOna tomu hned svolila,<br />\nŽe nabere klenotů,<br />\nBylo to již ujednan&yacute;,<br />\nRyt&iacute;ři se tam skryli,<br />\nKdyž vrah Bibi&aacute;nu přived,<br />\nPak je v&scaron;ecky schytali.</p>\n\n<p>On ji tu chce zamordovat,<br />\nOna ho v&aacute;žně pros&iacute;,<br />\nVrah prav&iacute;, dej sem ten klenot,<br />\nV tom znamen&iacute; obdrž&iacute;,<br />\nOna radost&iacute; velikou,<br />\nZvonečkem zazvonila,<br />\nV tom ho ryt&iacute;ři popadli,<br />\nA pouta mu hned dali.</p>\n\n<p>Sv&aacute;zali je velmi silně,<br />\nBylo jich čtyrmecitm&aacute;,<br />\nV kr&aacute;tk&eacute;m čase na tom vrchu<br />\nOdpravili dojista,<br />\nOrtel jejich byl přečten,<br />\nJakou smrt trpěti maj&iacute;,<br />\nBy každ&yacute; z lid&iacute; viděl.</p>\n\n<p>Duchovn&iacute; je připravoval,<br />\nZ toho světa na věčnost,<br />\nAby každej Boha prosil,<br />\nBy mu r&aacute;čil d&aacute;t milost,<br />\nNěkter&yacute; byli vě&scaron;en&yacute;,<br />\nJin&yacute; zase st&iacute;nan&yacute;,<br />\nVůdce jejich čtyřma voli,<br />\nNa kusy roztrhan&yacute;.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Píseň Přistupte ke mně blíže,\nVšecko lidské stvoření,\nVemte sobě příklad z toho</p>","anotation":""},"4":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"KONŮPEK, JAN Ilustrace. Mácha, Karel Hynek: Máj. Praha : Karel Janský, 1925. Edice Stožár.\"><name>KONŮPEK, JAN Ilustrace. Mácha, Karel Hynek: Máj. Praha : Karel Janský, 1925. Edice Stožár.</name><img src=\"src/uploads/409/2554/image/KNMILUruzne09911.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2554/image/KNMILUruzne09911.jpg\">","anotation":[""]},"5":{"type":"mns","create":"27.11.2019","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"5__0__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/I/NMP___KP_R_HLAVA_53032USI/N3/KP_R_HLAVA_53032USIN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_R_Hlava_5303\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_R_HLAVA_53032USIN30001P\" class=\"red\">Nová píseň o ohavným raubíři Kráslu.</desc><desc url=\"KP_R_HLAVA_53032USIN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP R. Hlava 5303</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" >Nová píseň o ohavným raubíři Kráslu.</a>","anotation":[""]},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Píseň o Kováříkovi.\"><name>Píseň o Kováříkovi.</name><img src=\"src/uploads/409/2554/image/KP2208001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Pravdivá píseň o Bibianě aneb: Loupežníci na Chlumu.\"><name>Pravdivá píseň o Bibianě aneb: Loupežníci na Chlumu.</name><img src=\"src/uploads/409/2554/image/KPSpal12110001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2554/image/KP2208001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2554/image/KPSpal12110001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"ŠTĚPÁNEK, JAN NEPOMUK, Loupežníci na Chlumském vrchu. Praha 1815.\"><name>ŠTĚPÁNEK, JAN NEPOMUK, Loupežníci na Chlumském vrchu. Praha 1815.</name><img src=\"src/uploads/409/2554/image/LoupeznicinaChlumu.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2554/image/LoupeznicinaChlumu.JPG\">","anotation":[""]},"8":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">&nbsp; P&iacute;seň</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"1725\" width=\"1319\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Přistupte ke mně bl&iacute;že,<br />\n\t\t\tV&scaron;ecko lidsk&eacute; stvořen&iacute;,<br />\n\t\t\tVemte sobě př&iacute;klad z toho,<br />\n\t\t\tMl&aacute;denci, tak&eacute; panny,<br />\n\t\t\tByste byli tak upř&iacute;mn&yacute;,<br />\n\t\t\tJako dcera Kondr&aacute;da,<br />\n\t\t\tKter&aacute; pro sv&eacute;ho mil&eacute;ho,<br />\n\t\t\tV noci se v&scaron;anc vydala.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Bl&iacute;že městečka Falkenavy,<br />\n\t\t\tJest tam v les&iacute;ch kaplička,<br />\n\t\t\tV n&iacute; obraz Marie Panny,<br />\n\t\t\tKus d&aacute;l &scaron;achta hav&iacute;řsk&aacute;,<br />\n\t\t\tV kter&eacute;ž množstv&iacute; loupežn&iacute;ků,<br />\n\t\t\tS sv&yacute;m vůdcem se skr&yacute;valo,<br />\n\t\t\tCelou krajinu okoln&iacute;,<br />\n\t\t\tJen poř&aacute;d okr&aacute;dali.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Vůdce jejich Sas rozen&yacute;,<br />\n\t\t\tByl z městečka Kost&aacute;lu,<br />\n\t\t\tZa ryt&iacute;ře se oblekl,<br />\n\t\t\tPodm&aacute;mil sobě dceru,<br />\n\t\t\tA to ryt&iacute;ře Hertv&iacute;ka,<br />\n\t\t\tBy klenoty sebrala,<br />\n\t\t\tA jej&iacute;ho služebn&iacute;ka,<br />\n\t\t\tAby napřed poslala.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Jindřich ryt&iacute;ř z Kacengrynu,<br />\n\t\t\tZ Falkenavy domu jel,<br />\n\t\t\tNeb již pozdě na noc bylo,<br />\n\t\t\tV t&eacute; kapličce se zdržel,<br />\n\t\t\tModlen&iacute; sv&eacute; když vykonal,<br />\n\t\t\tNastojte, co zapomněl,<br />\n\t\t\tD&aacute;mu draze vykl&aacute;danou,<br />\n\t\t\tKterou r&aacute;d hr&aacute;l, sebou měl.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Přijel domů, vypravoval,<br />\n\t\t\tJak s př&iacute;telem v d&aacute;mu hr&aacute;l,<br />\n\t\t\tBy mu ji na stůl přinesli,<br />\n\t\t\tPak se upamatoval,<br />\n\t\t\tŽe ji nechal u kapličky,<br />\n\t\t\tPrav&iacute;: Synu jdi pro ni,<br />\n\t\t\tBibi&aacute;na tu seděla,<br />\n\t\t\tVid&iacute;, že strachu pln&yacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Ottomare, zůstaň doma,<br />\n\t\t\tBibi&aacute;na pravila,<br />\n\t\t\tRychle chv&aacute;t&aacute; ke kapličce,<br />\n\t\t\tNastojte, co spatřila,<br />\n\t\t\tNevin&yacute;ho služebn&iacute;ka,<br />\n\t\t\tJak dva chlapi morduj&iacute;,<br />\n\t\t\tBibi&aacute;na udě&scaron;en&aacute;,<br />\n\t\t\tV kapličce skryt&aacute; stoj&iacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Po nějak&eacute; mal&eacute; chv&iacute;li,<br />\n\t\t\tGustav tam přived slečinku,<br />\n\t\t\tPrav&iacute;, sleč se za t&iacute;m křov&iacute;m,<br />\n\t\t\tSe&scaron; živa malou chvilku,<br />\n\t\t\tOna pros&iacute;, v&scaron;ecko d&aacute;v&aacute;,<br />\n\t\t\tVrah do n&iacute; tulich vrazil,<br />\n\t\t\tA tak celou zkrvavenou,<br />\n\t\t\tDo &scaron;achty ji odklidil.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V tom pak vy&scaron;la Bibi&aacute;na,<br />\n\t\t\tZ kapličky udě&scaron;en&aacute;,<br />\n\t\t\tVezme d&aacute;mu i klenoty,<br />\n\t\t\tT&eacute;ž uzel se &scaron;atama,<br />\n\t\t\tK hradu chv&aacute;t&aacute; vrah ten za n&iacute;,<br />\n\t\t\tRoucho jej&iacute; uchopil,<br />\n\t\t\tHl&aacute;sn&yacute; na věži zatroubil,<br />\n\t\t\tOn se zlost&iacute; navr&aacute;til.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Přijde domů, padne na zem,<br />\n\t\t\tV&scaron;em tady vypravuje,<br />\n\t\t\tCo viděla u kapličky,<br />\n\t\t\tKlenoty okazuje,<br />\n\t\t\tTu se v&scaron;ecky podivily<br />\n\t\t\tTak velik&eacute;mu divu,<br />\n\t\t\tNa druhou noc lid sh&aacute;něli,<br />\n\t\t\tObsadit tu pustinu.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tu jest se v&scaron;ecko chystalo,<br />\n\t\t\tNa druh&yacute; den k b&aacute;lu,<br />\n\t\t\tTen samotn&yacute; raub&iacute;ř přijel,<br />\n\t\t\tS kamar&aacute;dy do hradu,<br />\n\t\t\tPoč&iacute;tal se hrabě Hugo,<br />\n\t\t\tZ Felzenberku rodil&yacute;,<br />\n\t\t\tBibi&aacute;nu v &scaron;atech poznal,<br />\n\t\t\tŽe jsou Leokadiny.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Za ryt&iacute;ře zas přestrojen,<br />\n\t\t\tPřev&aacute;děl opět d&iacute;vku,<br />\n\t\t\tOna tomu hned svolila,<br />\n\t\t\tŽe nabere klenotů,<br />\n\t\t\tBylo to již ujednan&yacute;,<br />\n\t\t\tRyt&iacute;ři se tam skryli,<br />\n\t\t\tKdyž vrah Bibi&aacute;nu přived,<br />\n\t\t\tPak je v&scaron;ecky schytali.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">On ji tu chce zamordovat,<br />\n\t\t\tOna ho v&aacute;žně pros&iacute;,<br />\n\t\t\tVrah prav&iacute;, dej sem ten klenot,<br />\n\t\t\tV tom znamen&iacute; obdrž&iacute;,<br />\n\t\t\tOna radost&iacute; velikou,<br />\n\t\t\tZvonečkem zazvonila,<br />\n\t\t\tV tom ho ryt&iacute;ři popadli,<br />\n\t\t\tA pouta mu hned dali.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Sv&aacute;zali je velmi silně,<br />\n\t\t\tBylo jich čtyrmecitm&aacute;,<br />\n\t\t\tV kr&aacute;tk&eacute;m čase na tom vrchu<br />\n\t\t\tOdpravili dojista,<br />\n\t\t\tOrtel jejich byl přečten,<br />\n\t\t\tJakou smrt trpěti maj&iacute;,<br />\n\t\t\tBy každ&yacute; z lid&iacute; viděl.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Duchovn&iacute; je připravoval,<br />\n\t\t\tZ toho světa na věčnost,<br />\n\t\t\tAby každej Boha prosil,<br />\n\t\t\tBy mu r&aacute;čil d&aacute;t milost,<br />\n\t\t\tNěkter&yacute; byli vě&scaron;en&yacute;,<br />\n\t\t\tJin&yacute; zase st&iacute;nan&yacute;,<br />\n\t\t\tVůdce jejich čtyřma voli,<br />\n\t\t\tNa kusy roztrhan&yacute;.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> &nbsp; Píseň \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tPřistupte ke mně blíže,\n\t\t\tVšecko lidské stvoření,\n\t\t\tVemt</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"29.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2554","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2554/thumb/thumb.jpg?1556544520"},"2555":{"create":"17.4.2019","name":"Otcovrah","order":{"0":"1","1":"7","2":"2","3":"4","4":"8","5":"5","6":"6"},"data":{"1":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\"><em>Sok &ndash; otec můj! Vrah &ndash; jeho syn,<br />\non svůdce d&iacute;vky moj&iacute;! &ndash;<br />\nNezn&aacute;m&yacute; mně. &ndash; Stra&scaron;n&yacute; můj čin<br />\npronesl pomstu dvoj&iacute;.<br />\nProč rukou jeho vyvržen<br />\nstal jsem se hrůzou lesů?<br />\nČ&iacute; vinu př&iacute;&scaron;t&iacute; pomst&iacute; den?<br />\nČ&iacute; vinou kletbu nesu?</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:16px;\">[M&aacute;cha, M&Aacute;J]</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Sok – otec můj! Vrah – jeho syn,\non svůdce dívky mojí! –\nNeznámý mně. – Strašný</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\">Otcovražda je frekventovan&yacute;m n&aacute;mětem již od antiky. Nepřekvap&iacute; proto, že ji nal&eacute;z&aacute;me i v romantick&eacute; literatuře a kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch. Zat&iacute;mco v&scaron;ak v klasick&eacute;m dramatu i v romantick&eacute; literatuře doch&aacute;z&iacute; k vraždě otce nepoznan&eacute;ho, v kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sni se vždy jedn&aacute; o z&aacute;měr vyvolan&yacute; hamižnost&iacute; a &scaron;patnou v&yacute;chovou syna. Otcovražda je v tomto smyslu nejen odporn&yacute;m činem sp&aacute;chan&yacute;m na otci, ale t&eacute;ž trestem pro otce, kter&yacute; &scaron;patně vychoval sv&eacute;ho syna či jej vyhnal z domu.&nbsp; P&iacute;sničk&aacute;ři, ač se sami často pohybuj&iacute; na hraně z&aacute;kona, zde opět stoj&iacute; na straně ř&aacute;du, poř&aacute;dku a křesťansk&eacute; mor&aacute;lky.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Otcovražda je frekventovaným námětem již od antiky. Nepřekvapí proto, že ji nal</p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"27.11.2019","data":"<p>Žalostn&aacute; novina o přehrozn&eacute;m skutku, kterak jeden bezbožn&yacute; syn otce sv&eacute;ho hanebně zamordoval</p>\n\n<p>Křesťan&eacute; rozmil&iacute;, poslechněte nyn&iacute;,<br />\nBudu v&aacute;m zp&iacute;vati žalostn&eacute; noviny.</p>\n\n<p>V Ř&iacute;&scaron;i jedno město, Lauff tak jmenovan&eacute;,<br />\nMnoh&yacute;m lidem velmi jestiť dobře zn&aacute;m&eacute;.</p>\n\n<p>Tam byl jeden soused, Jan Fi&scaron;er jmenov&aacute;n,<br />\nJehož to syn&aacute;ček v rozko&scaron;&iacute;ch vychov&aacute;n.</p>\n\n<p>Vyrostl bez k&aacute;zně, tak vždy marně živ byl,<br />\nKažd&yacute; den bezbožně v zah&aacute;lce hr&aacute;l a pil.</p>\n\n<p>Jak z takov&yacute;ch synů mnoho se nach&aacute;z&iacute;<br />\nJenž rodičům statky dnem i noc&iacute; hejř&iacute;.</p>\n\n<p>Tak ten bezbožn&yacute; syn vůle sv&eacute; už&iacute;val,<br />\nMnoho statků marně otci sv&eacute;mu zmrhal.</p>\n\n<p>Otec vida tu zlost velkou syna sv&eacute;ho,<br />\nMaje nad t&iacute;m l&iacute;tost, pozdě trestal jeho.</p>\n\n<p>Nechtěl mu v&iacute;c peněz na outratu d&aacute;ti,<br />\nŘka: pomoz mi tak&eacute; něco vydělati.</p>\n\n<p>Syn jin&aacute;če myslel, nedbal na otce nic,<br />\nJak by se chtěl mst&iacute;ti, u&scaron;el od něho pryč.</p>\n\n<p>Přitovary&scaron;il se mezi loupežn&iacute;ky,<br />\nS nimi krad, mordoval, maje spomocn&iacute;ky.</p>\n\n<p>Když tak se zbojn&iacute;ky cel&yacute; rok zůst&aacute;val,<br />\nPodvodn&yacute;m způsobem otci psan&iacute; poslal.</p>\n\n<p>V kter&eacute;mžto jej ž&aacute;dal, aby k němu vy&scaron;el,<br />\nZa město v tajnosti na slov&iacute;čko při&scaron;el.</p>\n\n<p>Byl nad t&iacute;m potě&scaron;en otec, přečta psan&iacute;,<br />\nŽe syna neviděl takov&yacute; čas d&aacute;vn&yacute;.</p>\n\n<p>S chv&aacute;t&aacute;n&iacute;m &scaron;el v&iacute;tat mile syna sv&eacute;ho,<br />\nChtě ho r&aacute;d spatřiti z cesty jedouc&iacute;ho.</p>\n\n<p>Syn fale&scaron;n&yacute;m srdcem otci hned pov&iacute;d&aacute;,<br />\nU jist&eacute;ho p&aacute;na že dobrou službu m&aacute;.</p>\n\n<p>By jej vyprovodil, za to otce ž&aacute;dal,<br />\nOtec to r&aacute;d činil, neb jeho lsti neznal.</p>\n\n<p>Na m&iacute;li od města syn otce odvedl<br />\nDo jednoho lesa podvodně přivedl.</p>\n\n<p>Zde na koně vysedl, a dlouh&yacute; řemen vzal,<br />\nSmutn&eacute;mu otci jej hned na krk uv&aacute;zal.</p>\n\n<p>T&aacute;hl jej za sebou, k dřevu přivazuje,<br />\nTeprv otec poznal, že dobře nebude.</p>\n\n<p>Hned syn hůlku vzal a podal otci ji,<br />\nJak by se posm&iacute;val, a řka: ohni mi ji.</p>\n\n<p>Otec s pl&aacute;čem řekl: to snadno učin&iacute;m,<br />\nV&scaron;ak co ty s t&iacute;m mysl&iacute;&scaron;, synu to j&aacute; nev&iacute;m.</p>\n\n<p>Pak &scaron;el zase d&aacute;le a tlust&scaron;&iacute; hůl uťal,<br />\nOtci ji v ruce dal, by ji t&eacute;ž oh&yacute;bal.</p>\n\n<p>Tu jej teprv otec s pl&aacute;čem pamatoval,<br />\nŽe jej velmi těžce do zrostu vychoval.</p>\n\n<p>Rozpomeň se nyn&iacute;, synu můj jedin&yacute;,<br />\nNa čtvrt&eacute; a p&aacute;t&eacute; Bož&iacute; přik&aacute;z&aacute;n&iacute;.</p>\n\n<p>Život neodj&iacute;mej, kdekolivěk co m&aacute;m,<br />\nV&scaron;aks můj syn jedinej, j&aacute; tobě v&scaron;echno d&aacute;m.</p>\n\n<p>Na to syn nic nedbal, m&aacute;lo poode&scaron;el,<br />\nTlust&scaron;&iacute; kyj uřezal a k otci s n&iacute;m při&scaron;el.</p>\n\n<p>Řka: starče ohni jej, v ruce sv&eacute; jej vezma,<br />\nOtec odpověděl: ach nen&iacute; mně možn&aacute;.</p>\n\n<p>Syn k otci promluvil: hleď tyto hůlky dvě,<br />\nJak jsem ti poručil, jistě ohnul jsi je.</p>\n\n<p>Třet&iacute; pak nemůže&scaron;, taks měl mně dělati,<br />\nPokud jsem byl mlad&yacute;, měls mně oh&yacute;bati.</p>\n\n<p>Ale již j&aacute; d&eacute;le trestati se ned&aacute;m,<br />\nTebe, starče, nyn&iacute; s&aacute;m za to potrest&aacute;m.</p>\n\n<p>Tu hned rychle otce ukrutně zmordoval,<br />\nSrdce z něj vyřezal, v krvi ležet nechal.</p>\n\n<p>Po sp&aacute;chan&eacute; zlosti mnoho osob zabil,<br />\nNeměl na tom dosti, t&eacute;ž i města p&aacute;lil.</p>\n\n<p>Nevinn&aacute; krev na něj volala jest pomstu,<br />\nA hrozn&yacute; hněv Bož&iacute; pudil ho j&iacute;t k městu.</p>\n\n<p>Vzat jest do vězen&iacute;, a ku pr&aacute;vu dod&aacute;n,<br />\nPodle zasloužen&iacute; k hrozn&eacute;mu trestu d&aacute;n.</p>\n\n<p>Protož rodičov&eacute; př&iacute;klad tuto m&aacute;te,<br />\nTrestejte syny sv&eacute;, užitek pozn&aacute;te.</p>\n\n<p>A vy d&iacute;tky mil&eacute;, rodiče sv&eacute; ctěte,<br />\nAť do takov&yacute;ch m&iacute;st tak&eacute; nepřijdete.</p>\n\n<p>&Oacute; Pane Jež&iacute;&scaron;i, nedej zahynouti,<br />\nUzdrav tělo, du&scaron;i dej dobr&eacute; vnuknut&iacute;.</p>\n\n<p>Pak po t&eacute;to strasti do nebesk&eacute; vlasti,<br />\nR&aacute;čiž n&aacute;m spomoci, Bože v&scaron;emohouc&iacute;.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Žalostná novina o přehrozném skutku, kterak jeden bezbožný syn otce svého haneb</p>","anotation":""},"4":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"Píseň příkladná o dvou bezbožných synech, ...\"><name>Píseň příkladná o dvou bezbožných synech, ...</name><img src=\"src/uploads/409/2555/image/KP695001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__1__image__typeitem\" title=\"Žalostná novina o přehrozném skutku, ...\"><name>Žalostná novina o přehrozném skutku, ...</name><img src=\"src/uploads/409/2555/image/KPRHlava1419001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2555/image/KP695001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2555/image/KPRHlava1419001.jpg\">","anotation":["",""]},"5":{"type":"mns","create":"27.11.2019","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"5__0__mns__typeitem\"><img src=\"http://www.spalicek.net/data-UCI/S/NMP___KP_1182________150S/N3/KP_1182________150SN30001P.JPG\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_1182\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_1182________150SN30001P\" class=\"red\">Píseň hrozná a strašlivá o jednom příběhu, jenž se stal v Stayermarku blíž města Grácu, kdež se z písně vyrozumí.</desc><desc url=\"KP_1182________150SN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP 1182</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" >Píseň hrozná a strašlivá o jednom příběhu, jenž se stal v Stayermarku blíž města Grácu, kdež se z písně vyrozumí.</a>","anotation":[""]},"6":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Příkladná píseň pro rodiče i dítky o vraždě v Kališti,...\"><name>Příkladná píseň pro rodiče i dítky o vraždě v Kališti,...</name><img src=\"src/uploads/409/2555/image/KPRHlava10016001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Pravdivá píseň o veliké vraždě, kterou otec s matkou nad synem spáchali.\"><name>Pravdivá píseň o veliké vraždě, kterou otec s matkou nad synem spáchali.</name><img src=\"src/uploads/409/2555/image/KP7905001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2555/image/KPRHlava10016001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2555/image/KP7905001.jpg\">","anotation":["",""]},"7":{"type":"image","create":"2.12.2019","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Titulní dřevořez z Písně hrozné a strašlivé o jednom příběhu, jenž se stal ve Štayermarku, blíž města Grazu.\"><name>Titulní dřevořez z Písně hrozné a strašlivé o jednom příběhu, jenž se stal ve Štayermarku, blíž města Grazu.</name><img src=\"src/uploads/409/2555/image/KP1182150SEX0001Pdetail.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/2555/image/KP1182150SEX0001Pdetail.JPG\">","anotation":[""]},"8":{"type":"text","create":"2.12.2019","data":"<p><span style=\"font-size:20px;\">Žalostn&aacute; novina o přehrozn&eacute;m skutku, kterak jeden bezbožn&yacute; syn otce sv&eacute;ho hanebně zamordoval</span></p>\n\n<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" height=\"1378\" width=\"1323\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Křesťan&eacute; rozmil&iacute;, poslechněte nyn&iacute;,<br />\n\t\t\tBudu v&aacute;m zp&iacute;vati žalostn&eacute; noviny.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V Ř&iacute;&scaron;i jedno město, Lauff tak jmenovan&eacute;,<br />\n\t\t\tMnoh&yacute;m lidem velmi jestiť dobře zn&aacute;m&eacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tam byl jeden soused, Jan Fi&scaron;er jmenov&aacute;n,<br />\n\t\t\tJehož to syn&aacute;ček v rozko&scaron;&iacute;ch vychov&aacute;n.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Vyrostl bez k&aacute;zně, tak vždy marně živ byl,<br />\n\t\t\tKažd&yacute; den bezbožně v zah&aacute;lce hr&aacute;l a pil.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Jak z takov&yacute;ch synů mnoho se nach&aacute;z&iacute;<br />\n\t\t\tJenž rodičům statky dnem i noc&iacute; hejř&iacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tak ten bezbožn&yacute; syn vůle sv&eacute; už&iacute;val,<br />\n\t\t\tMnoho statků marně otci sv&eacute;mu zmrhal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Otec vida tu zlost velkou syna sv&eacute;ho,<br />\n\t\t\tMaje nad t&iacute;m l&iacute;tost, pozdě trestal jeho.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Nechtěl mu v&iacute;c peněz na outratu d&aacute;ti,<br />\n\t\t\tŘka: pomoz mi tak&eacute; něco vydělati.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Syn jin&aacute;če myslel, nedbal na otce nic,<br />\n\t\t\tJak by se chtěl mst&iacute;ti, u&scaron;el od něho pryč.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Přitovary&scaron;il se mezi loupežn&iacute;ky,<br />\n\t\t\tS nimi krad, mordoval, maje spomocn&iacute;ky.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Když tak se zbojn&iacute;ky cel&yacute; rok zůst&aacute;val,<br />\n\t\t\tPodvodn&yacute;m způsobem otci psan&iacute; poslal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">V kter&eacute;mžto jej ž&aacute;dal, aby k němu vy&scaron;el,<br />\n\t\t\tZa město v tajnosti na slov&iacute;čko při&scaron;el.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Byl nad t&iacute;m potě&scaron;en otec, přečta psan&iacute;,<br />\n\t\t\tŽe syna neviděl takov&yacute; čas d&aacute;vn&yacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">S chv&aacute;t&aacute;n&iacute;m &scaron;el v&iacute;tat mile syna sv&eacute;ho,<br />\n\t\t\tChtě ho r&aacute;d spatřiti z cesty jedouc&iacute;ho.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Syn fale&scaron;n&yacute;m srdcem otci hned pov&iacute;d&aacute;,<br />\n\t\t\tU jist&eacute;ho p&aacute;na že dobrou službu m&aacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">By jej vyprovodil, za to otce ž&aacute;dal,<br />\n\t\t\tOtec to r&aacute;d činil, neb jeho lsti neznal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Na m&iacute;li od města syn otce odvedl<br />\n\t\t\tDo jednoho lesa podvodně přivedl.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Zde na koně vysedl, a dlouh&yacute; řemen vzal,<br />\n\t\t\tSmutn&eacute;mu otci jej hned na krk uv&aacute;zal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">T&aacute;hl jej za sebou, k dřevu přivazuje,<br />\n\t\t\tTeprv otec poznal, že dobře nebude.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Hned syn hůlku vzal a podal otci ji,<br />\n\t\t\tJak by se posm&iacute;val, a řka: ohni mi ji.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Otec s pl&aacute;čem řekl: to snadno učin&iacute;m,<br />\n\t\t\tV&scaron;ak co ty s t&iacute;m mysl&iacute;&scaron;, synu to j&aacute; nev&iacute;m.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Pak &scaron;el zase d&aacute;le a tlust&scaron;&iacute; hůl uťal,<br />\n\t\t\tOtci ji v ruce dal, by ji t&eacute;ž oh&yacute;bal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tu jej teprv otec s pl&aacute;čem pamatoval,<br />\n\t\t\tŽe jej velmi těžce do zrostu vychoval.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Rozpomeň se nyn&iacute;, synu můj jedin&yacute;,<br />\n\t\t\tNa čtvrt&eacute; a p&aacute;t&eacute; Bož&iacute; přik&aacute;z&aacute;n&iacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Život neodj&iacute;mej, kdekolivěk co m&aacute;m,<br />\n\t\t\tV&scaron;aks můj syn jedinej, j&aacute; tobě v&scaron;echno d&aacute;m.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Na to syn nic nedbal, m&aacute;lo poode&scaron;el,<br />\n\t\t\tTlust&scaron;&iacute; kyj uřezal a k otci s n&iacute;m při&scaron;el.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Řka: starče ohni jej, v ruce sv&eacute; jej vezma,<br />\n\t\t\tOtec odpověděl: ach nen&iacute; mně možn&aacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Syn k otci promluvil: hleď tyto hůlky dvě,<br />\n\t\t\tJak jsem ti poručil, jistě ohnul jsi je.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Třet&iacute; pak nemůže&scaron;, taks měl mně dělati,<br />\n\t\t\tPokud jsem byl mlad&yacute;, měls mně oh&yacute;bati.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Ale již j&aacute; d&eacute;le trestati se ned&aacute;m,<br />\n\t\t\tTebe, starče, nyn&iacute; s&aacute;m za to potrest&aacute;m.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Tu hned rychle otce ukrutně zmordoval,<br />\n\t\t\tSrdce z něj vyřezal, v krvi ležet nechal.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Po sp&aacute;chan&eacute; zlosti mnoho osob zabil,<br />\n\t\t\tNeměl na tom dosti, t&eacute;ž i města p&aacute;lil.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Nevinn&aacute; krev na něj volala jest pomstu,<br />\n\t\t\tA hrozn&yacute; hněv Bož&iacute; pudil ho j&iacute;t k městu.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Vzat jest do vězen&iacute;, a ku pr&aacute;vu dod&aacute;n,<br />\n\t\t\tPodle zasloužen&iacute; k hrozn&eacute;mu trestu d&aacute;n.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Protož rodičov&eacute; př&iacute;klad tuto m&aacute;te,<br />\n\t\t\tTrestejte syny sv&eacute;, užitek pozn&aacute;te.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">A vy d&iacute;tky mil&eacute;, rodiče sv&eacute; ctěte,<br />\n\t\t\tAť do takov&yacute;ch m&iacute;st tak&eacute; nepřijdete.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">&Oacute; Pane Jež&iacute;&scaron;i, nedej zahynouti,<br />\n\t\t\tUzdrav tělo, du&scaron;i dej dobr&eacute; vnuknut&iacute;.</span></p>\n\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:18px;\">Pak po t&eacute;to strasti do nebesk&eacute; vlasti,<br />\n\t\t\tR&aacute;čiž n&aacute;m spomoci, Bože v&scaron;emohouc&iacute;.</span></p>\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t</tbody>\n</table>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Žalostná novina o přehrozném skutku, kterak jeden bezbožný syn otce svého haneb</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"29.4.2019"}},"background":"","drupal_id":"2555","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/2555/thumb/thumb.JPG?1556545147","public":1,"pagesShow":1}},"drupal_id":"2543","second_name":"Známý Mácha, neznámé kramářské písně.","down_description":"Autoři: Mgr. Iva Bydžovská, Michal Klacek, Mgr. Matěj Měřička","sound":"","opacity":"1","date_from":"01.12.2019","date_to":"01.12.2020","style":"default","public":1,"archived":true}