Případ Rychlý aneb Zločin v muzeu!

json_content: 
{"name":"Případ Rychlý aneb Zločin v muzeu!","description":"Sbírka kramářských tisků Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě obsahuje poměrně početný soubor tisků označených razítkem Jiří Rychlý - soukromá sbírka. U něj je tužkou připsáno: Dobrovolně odvedl jako majetek musea 7. 7. 1945. Jaký je příběh Jiřího Rychlého a jeho sbírky?","background":"","create":"17.7.2020","order":{"0":"7006"},"data":{"7006":{"create":"17.7.2020","name":"Jiří Rychlý","order":{"0":"1","1":"2","2":"4","3":"5","4":"17","5":"6","6":"7","7":"3","8":"8","9":"10","10":"15","11":"9","12":"16","13":"11","14":"12","15":"13","16":"14","17":"18","18":"20","19":"19","20":"21","21":"22","22":"23","23":"26","24":"24","25":"25","26":"27"},"data":{"1":{"type":"text","create":"17.8.2020","data":"<p>Při inventarizaci sb&iacute;rky kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků jsem narazila na soubor &scaron;esti podom&aacute;cku vyroben&yacute;ch alb s raz&iacute;tkem <em>Jiř&iacute; Rychl&yacute; - soukrom&aacute; sb&iacute;rka</em>, kter&eacute; obsahovaly celkem 174 tisků. Samo o sobě by to nemuselo vzbudit vět&scaron;&iacute; pozornost, mohlo j&iacute;t o nějakou pozůstalost nebo sběratelův dar muzeu. Zaj&iacute;mav&yacute; byl rukopisn&yacute; př&iacute;pis: <em>Dobrovolně odvedl jako majetek muzea 7. 7. 1945. </em>Začala jsem p&aacute;trat, kdo Jiř&iacute; Rychl&yacute; byl a jak se jeho sb&iacute;rka dostala do muzea.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Při inventarizaci sbírky kramářských tisků jsem narazila na soubor šesti podomá</p>","anotation":""},"2":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__0__image__typeitem\" title=\"Alba Jiřího Rychlého\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Alba Jiřího Rychlého</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/Alba.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Obálka s rukopisnou poznámkou\"><name>Obálka s rukopisnou poznámkou</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRobalka0002mala.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/Alba.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRobalka0002mala.jpg\">","anotation":["",""]},"3":{"type":"text","create":"30.7.2020","data":"<p>Co ale znamen&aacute; rukopisn&aacute; pozn&aacute;mka na každ&eacute;m albu? Průzkum ve sb&iacute;rk&aacute;ch vysokom&yacute;tsk&eacute;ho muzea uk&aacute;zal, že Jiř&iacute; Rychl&yacute; v nich figuruje jako autor několika drobn&yacute;ch tisků vydan&yacute;ch vlastn&iacute;m n&aacute;kladem, vlastn&iacute;k jednoho exlibris, d&aacute;rce minc&iacute; a původn&iacute; majitel několika svat&yacute;ch obr&aacute;zků. Ov&scaron;em pouze na bal&iacute;čku hrac&iacute;ch karet je uveden stejn&yacute; př&iacute;pis jako na albech s kram&aacute;řsk&yacute;mi tisky: <em>Dobrovolně odvedl jako majetek muzea 7. 7. 1945.</em></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Co ale znamená rukopisná poznámka na každém albu? Průzkum ve sbírkách vysokomýt</p>","anotation":""},"4":{"type":"text","create":"31.7.2020","data":"<p>Alba jsou vět&scaron;inou podlouhl&eacute;ho form&aacute;tu a tisky byly původně k jednotliv&yacute;m listů připevněny kovovou svorkou, kter&aacute; na pap&iacute;ře zanechala neodstraniteln&eacute; stopy. I vět&scaron;ina tisků nese vlastnick&eacute; raz&iacute;tko. 19 tisků um&iacute;stěn&yacute;ch v albech nem&aacute; ani raz&iacute;tko, ani stopy po svorce, naopak někter&aacute; maj&iacute; př&iacute;růstkov&eacute; č&iacute;slo z roku 1931. Mimo alba se nach&aacute;z&iacute; 14 tisků s raz&iacute;tkem a stopami rzi (pravděpodobně po svorce). Zd&aacute; se tedy, že se původn&iacute; Rychl&eacute;ho sb&iacute;rka zč&aacute;sti sm&iacute;sila s ostatn&iacute;mi kram&aacute;řsk&yacute;mi tisky ve fondu.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Alba jsou většinou podlouhlého formátu a tisky byly původně k jednotlivým listů</p>","anotation":""},"5":{"type":"image","create":"20.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"KP 9/313\" anotation=\"Vlastnické razítko Jiřího Rychlého.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>KP 9/313</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP93130001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"KP 30/801\" anotation=\"Vlevo poškození od kovové svorky.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>KP 30/801</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP308010001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__2__image__typeitem\" title=\"KP 33/862\" anotation=\"V levém dolním rohu přírůstkové číslo z roku 1931.\"><name>KP 33/862</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP338620001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP93130001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP308010001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP338620001.jpg\">","anotation":["Vlastnické razítko Jiřího Rychlého.","Vlevo poškození od kovové svorky.","V levém dolním rohu přírůstkové číslo z roku 1931."]},"6":{"type":"text","create":"30.7.2020","data":"<p>Anal&yacute;zou 50 tisků, kter&eacute; obsahovaly alespoň jeden nakladatelsk&yacute; udaj jsem zjistila, že sb&iacute;rka obsahuje tisky zejm&eacute;na z v&yacute;chodn&iacute;ch Čech, přev&aacute;žně z Litomy&scaron;le a Chrudimi. Po jednom kuse jsou zastoupeny tisky z Prahy, Kutn&eacute; Hory, Jindřichova Hradce a Ratiboře. Nejstar&scaron;&iacute; datovan&yacute; tisk je z roku 1731, vyti&scaron;těn&yacute; v Hradci Kr&aacute;lov&eacute; pravděpodobně u V&aacute;clava Jana Tybelyho, nejmlad&scaron;&iacute; byl vyti&scaron;těn u Josefy Bergrov&eacute; v Litomy&scaron;li roku 1874. Ž&aacute;nrově je soubor velmi pestr&yacute;, nalezneme v něm zastoupen&eacute; t&eacute;měř v&scaron;echny typy kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Analýzou 50 tisků, které obsahovaly alespoň jeden nakladatelský udaj jsem zjist</p>","anotation":""},"7":{"type":"image","create":"20.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"KP 10/353\" anotation=\"Nejstarší datovaný tisk, pravděpodobně z produkce V. J. Tybelyho z Hradce Králové\"><name>KP 10/353</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP103530001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" title=\"KP 4/78\" anotation=\"Nejmladší datovaný tisk z dílny Josefy Bergrové v Litomyšli.\"><name>KP 4/78</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP4780001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__2__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"KP 10/402\" anotation=\"Tisk z ratibořské tiskárny.\"><name>KP 10/402</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP104020001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP103530001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP4780001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP104020001.jpg\">","anotation":["Nejstarší datovaný tisk, pravděpodobně z produkce V. J. Tybelyho z Hradce Králové","Nejmladší datovaný tisk z dílny Josefy Bergrové v Litomyšli.","Tisk z ratibořské tiskárny."]},"8":{"type":"image","create":"20.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"Svatý obrázek s vlastnickým razítkem\"><name>Svatý obrázek s vlastnickým razítkem</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRSvatyobr0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__1__image__typeitem\" title=\"Hrací karty s rukopisným přípisem\" anotation=\"Na kartách pouze přípis o dobrovolném odevzdání, vlastnické razítko odkazuje na prvního majitele.\"><name>Hrací karty s rukopisným přípisem</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRkarty0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__2__image__typeitem\" title=\"Exlibris Jiřího Rychlého\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Exlibris Jiřího Rychlého</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRexlibris0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRSvatyobr0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRkarty0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRexlibris0001.jpg\">","anotation":["","Na kartách pouze přípis o dobrovolném odevzdání, vlastnické razítko odkazuje na prvního majitele.",""]},"9":{"type":"image","create":"20.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__0__image__typeitem\" title=\"Titulní strana Rychlého Půlnočních sonetů\"><name>Titulní strana Rychlého Půlnočních sonetů</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPSonety0002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Dedikace p. Karáskovi, správci muzea ve Vysokém Mýtě\"><name>Dedikace p. Karáskovi, správci muzea ve Vysokém Mýtě</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPSonety0003.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPSonety0002.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPSonety0003.jpg\">","anotation":["",""]},"10":{"type":"image","create":"20.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Titulní strana prvotiny Jiřího Rychlého\"><name>Titulní strana prvotiny Jiřího Rychlého</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPVbojiozivot0002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Tiráž\"><name>Tiráž</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPVbojiozivot0003.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPVbojiozivot0002.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKPVbojiozivot0003.jpg\">","anotation":["",""]},"11":{"type":"text","create":"31.7.2020","data":"<p>Z v&yacute;&scaron;e uveden&yacute;ch dat publikac&iacute; a dedikac&iacute; vypl&yacute;v&aacute;, že v roce 1933 žil Jiř&iacute; Rychl&yacute; je&scaron;tě v Nov&eacute;m Bydžově, kde tak&eacute; vydal svou prvotinu, ale v roce 1936 již pob&yacute;val ve Vysok&eacute;m M&yacute;tě. V roce 1940 věnoval jeden č&iacute;slovan&yacute; v&yacute;tisk sv&yacute;ch Půlnočn&iacute;ch sonetů spr&aacute;vci vysokom&yacute;tsk&eacute;ho muzea Oldřichu Kar&aacute;skovi.</p>\n\n<p>Zm&iacute;nky o Jiř&iacute;m Rychl&eacute;m v souvislosti s muzeem lze nal&eacute;zt v z&aacute;pisech z muzejn&iacute;ho kuratoria.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Z výše uvedených dat publikací a dedikací vyplývá, že v roce 1933 žil Jiří Rych</p>","anotation":""},"12":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"12__0__image__typeitem\" title=\"První zmínka o Jiřím Rychlém v souvislosti s muzeem\" anotation=\"Zápis z 10. září 1939 ho uvádí jako pomocníka v numismatickém oddělení.\"><name>První zmínka o Jiřím Rychlém v souvislosti s muzeem</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/VyrezKuratorium0005.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"12\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/VyrezKuratorium0005.jpg\">","anotation":["Zápis z 10. září 1939 ho uvádí jako pomocníka v numismatickém oddělení."]},"13":{"type":"text","create":"31.7.2020","data":"<p>O čtyři měs&iacute;ce později je již jmenov&aacute;n členem muzejn&iacute;ho kuratoria (spr&aacute;vn&iacute;ho v&yacute;boru muzea). Z n&iacute;že uveden&yacute;ch dokumentů se tak&eacute; dov&iacute;d&aacute;me, že Jiř&iacute; Rychl&yacute; pracoval ve Vysok&eacute;m M&yacute;tě jako soudn&iacute; &uacute;ředn&iacute;k.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> O čtyři měsíce později je již jmenován členem muzejního kuratoria (správního vý</p>","anotation":""},"14":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__0__image__typeitem\" title=\"Jmenování\"><name>Jmenování</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/Rychly0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__1__image__typeitem\" title=\"Děkovný dopis\"><name>Děkovný dopis</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/Rychly0003.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/Rychly0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/Rychly0003.jpg\">","anotation":["",""]},"15":{"type":"image","create":"17.8.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"15__0__image__typeitem\" title=\"Oznámení o vydání v týdeníku Český zápas\" anotation=\"Český zápas: list na obranu nábožensko-církevní svobody národa československého. Praha: Jaroslav Máj, 28.09.1933, 16(39). s. 311. ISSN 0323-1321. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1820bfa0-af08-11ea-9c77-5ef3fc9ae867\"><name>Oznámení o vydání v týdeníku Český zápas</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRZvon2.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"15\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRZvon2.jpg\">","anotation":["Český zápas: list na obranu nábožensko-církevní svobody národa československého. Praha: Jaroslav Máj, 28.09.1933, 16(39). s. 311. ISSN 0323-1321. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1820bfa0-af08-11ea-9c77-5ef3fc9ae867"]},"16":{"type":"image","create":"17.8.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"16__0__image__typeitem\" title=\"Recenze v týdeníku Zvon\" anotation=\"Zvon: týdenník belletristický a literární : majetek družstva spisovatelského. V Praze: F. Šimáček, 30.04.1941, 41(33). s. 463. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:600d2a40-e6ed-11e3-97c9-001018b5eb5c\"><name>Recenze v týdeníku Zvon</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRZvon.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"16\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRZvon.jpg\">","anotation":["Zvon: týdenník belletristický a literární : majetek družstva spisovatelského. V Praze: F. Šimáček, 30.04.1941, 41(33). s. 463. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:600d2a40-e6ed-11e3-97c9-001018b5eb5c"]},"17":{"type":"image","create":"20.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"17__0__image__typeitem\" title=\"Přírůstková kniha z let 1931-1960\"><name>Přírůstková kniha z let 1931-1960</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP307960002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"17\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRKP307960002.jpg\">","anotation":[""]},"18":{"type":"text","create":"23.7.2020","data":"<p>Z dal&scaron;&iacute;ch z&aacute;pisů vypl&yacute;v&aacute;, že Jiř&iacute; Rychl&yacute; působil jako spr&aacute;vce numismatick&eacute; sb&iacute;rky, uspoř&aacute;dal sb&iacute;rku grafik a drobn&yacute;ch tisků, navrhoval koupi předmětů, kter&eacute; by mohly obohatit muzejn&iacute; fondy a někter&eacute; předměty př&iacute;mo daroval. Zd&aacute;lo se, že v osobě Jiř&iacute;ho Rychl&eacute;ho z&iacute;skalo muzeum oddan&eacute;ho spolupracovn&iacute;ka a podporovatele, kter&yacute; s členy kuratoria udržoval tak&eacute; společensk&eacute; styky.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Z dalších zápisů vyplývá, že Jiří Rychlý působil jako správce numismatické sbír</p>","anotation":""},"19":{"type":"text","create":"30.7.2020","data":"<p>V roce 1941 byl v souvislosti s nacistickou okupac&iacute; odvol&aacute;n Němcům nepohodln&yacute; starosta města Franti&scaron;ek Nimshaus. Na jeho m&iacute;sto byl dosazen kolaborant Franti&scaron;ek Lup&iacute;nek, kter&yacute; z&aacute;roveň převzal i předsednictv&iacute; kuratoria. Původn&iacute; předseda Nimshaus byl v souvislosti se sokolsk&yacute;m odbojem 8. ř&iacute;jna 1941 zatčen gestapem, uvězněn a posl&eacute;ze umučen v Osvětimi.</p>\n\n<p>Jiř&iacute; Rychl&yacute; členem kuratoria zůstal a pokračoval ve sv&eacute; činnosti pro muzeum až do 8. června 1945, kdy do&scaron;lo k bl&iacute;že nespecifikovan&eacute;mu v&yacute;stupu s jin&yacute;m členem kuratoria, Emanuelem &Scaron;korpilem. O 14 dn&iacute; později bylo Rychl&eacute;mu členstv&iacute; v kuratoriu zam&iacute;tnuto.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> V roce 1941 byl v souvislosti s nacistickou okupací odvolán Němcům nepohodlný s</p>","anotation":""},"20":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"20__0__image__typeitem\" title=\"Lístek s oznámením o daru muzeu\"><name>Lístek s oznámením o daru muzeu</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JROznameniodaru0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"20__1__image__typeitem\" title=\"Blahopřání k sňatku od kuratoria\" anotation=\"Panu Jiřímu Rychlému, soud. úředníku ve Vys. Mýtě.\nK sňatku Vašemu projevujeme Vám upřímné blahopřání.\nZa kuratorium měst. muzea ve V. M. 29/3 40\"><name>Blahopřání k sňatku od kuratoria</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRSvatebnioznameni0001kopie.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"20\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JROznameniodaru0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"20\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRSvatebnioznameni0001kopie.jpg\">","anotation":["","Panu Jiřímu Rychlému, soud. úředníku ve Vys. Mýtě.\nK sňatku Vašemu projevujeme Vám upřímné blahopřání.\nZa kuratorium měst. muzea ve V. M. 29/3 40"]},"21":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"21__0__image__typeitem\" title=\"Rozhodnutí o jmenování nových členů kuratoria\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Rozhodnutí o jmenování nových členů kuratoria</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JROznameniojmenovaninovychclenu0001kopie.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"21__1__image__typeitem\" title=\"Seznam schválených členů kuratoria\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Seznam schválených členů kuratoria</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/Rychly0005kopie.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"21__2__image__typeitem\" title=\"Neschválení členství J. Rychlého\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Neschválení členství J. Rychlého</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRzruseneclenstvi0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"21\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JROznameniojmenovaninovychclenu0001kopie.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"21\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/Rychly0005kopie.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"21\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRzruseneclenstvi0001.jpg\">","anotation":["","",""]},"22":{"type":"text","create":"30.7.2020","data":"<p>Z pov&aacute;lečn&yacute;ch z&aacute;pisů se dozv&iacute;d&aacute;me, že během v&aacute;lky Jiř&iacute; Rychl&yacute; nejenže pěstoval čil&eacute; společensk&eacute; styky s Němci, ale c&iacute;leně vyn&aacute;&scaron;el sb&iacute;rkov&eacute; předměty z muzea, označoval je sv&yacute;m vlastnick&yacute;m raz&iacute;tkem a buď je uschoval u sebe doma nebo je d&aacute;le prod&aacute;val. Celkov&aacute; &scaron;koda činila v&iacute;ce než 30 000,-.</p>\n\n<p>Na zased&aacute;n&iacute; kuratoria dne 28. června 1945 vyl&iacute;čil ředitel Oldřich Kar&aacute;sek př&iacute;běh Jiř&iacute;ho Rychl&eacute;ho takto: <em>&quot;...z poč&aacute;tku pracoval v archeologii, upravil nově sb&iacute;rku minc&iacute;. V r. 1942 nav&aacute;zal v&scaron;ak styky s německ&yacute;mi členy spr&aacute;vn&iacute; komise chtěje se st&aacute;ti spr&aacute;vcem musea jako &uacute;ředn&iacute;kem obecn&iacute;m. V tehdej&scaron;&iacute; schůzi kuratoria, kterou předch&aacute;zela prohl&iacute;dka něm. člena spr&aacute;v. komise Luxe a předs. Lup&iacute;nka s v&yacute;kladem p. Rychl&eacute;ho, podařilo se spr&aacute;vci v&scaron;echny na pap&iacute;r uveden&eacute; st&iacute;žnosti p. Rychl&eacute;ho a p. Lup&iacute;nkem předč&iacute;tan&eacute; vyvr&aacute;tit, ale vliv Rychl&eacute;ho v museu stoupal maje oporu v němec. členech a zvl&aacute;&scaron;tě tajn&eacute; otv&iacute;r&aacute;n&iacute; muzejn&iacute;ch skř&iacute;n&iacute; pakl&iacute;či nebo jin&yacute;mi kl&iacute;či st&aacute;valo se častěj&scaron;&iacute;m, podezřen&iacute; spr&aacute;vce i domovn&iacute;ka Běliny, že Rychl&yacute; z muzea věci odcizuje, stoupalo. Zakročen&iacute; proti němu v okupaci německ&eacute; bylo nemožn&eacute;, neboť se Rychl&yacute; netajil, že v&iacute; o věcech uložen&yacute;ch v muzeu, což by bylo velmi trestn&eacute;.&quot;</em></p>\n\n<p>Po otevřen&iacute; krytů, kde Jiř&iacute; Rychl&yacute; odcizen&eacute; předměty ukr&yacute;val, se na&scaron;lo velk&eacute; množstv&iacute; minc&iacute;, rytin, medail&iacute;, archiv&aacute;li&iacute; a kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků. Na Rychl&eacute;ho bylo pod&aacute;no trestn&iacute; ozn&aacute;men&iacute;, ke kter&eacute;mu se v&scaron;ak muzeum nepřipojilo, neboť se s obviněn&yacute;m dohodlo na vr&aacute;cen&iacute; ukraden&yacute;ch věc&iacute; a peněžit&eacute;m vyrovn&aacute;n&iacute; ve v&yacute;&scaron;i 20 000,-. Sb&iacute;rkov&eacute; předměty, kter&eacute; mezit&iacute;m odprodal, nahradil Jiř&iacute; Rychl&yacute; sv&yacute;mi osobn&iacute;mi sb&iacute;rkami a zav&aacute;zal se po tři l&eacute;ta ručit polovinou sv&eacute; vily v Nov&eacute;m Bydžově.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Z poválečných zápisů se dozvídáme, že během války Jiří Rychlý nejenže pěstoval </p>","anotation":""},"23":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"23__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Soupis předmětů odvedených 7. 7. 1945\"><name>Soupis předmětů odvedených 7. 7. 1945</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRsoupis0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"23__1__image__typeitem\" title=\"Prohlášení o náhradě škody\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Vysoké Mýto 7./7. 1945\nKuratorium musea Vysoké Mýto\nProhlašuji a svým podpisem stvrzuji, že nahradím veškerou škodu, jež vznikla, případně vznikne nebo se zjistí a za tím účelem dávám v zástavu kuratoriu musea veškeré svoje sbírky a 1/2 polovinu své vily v Novém Bydžově a zároveň prosím o zadržení trestního řízení proti mně.\nJiří Rychlý\"><name>Prohlášení o náhradě škody</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRprohlaseni0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"23__2__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Doklad o složení 20 000,- \" anotation=\"Vysoké Mýto 28. 7. 1940\nPokládám společně s chotí svou dobrovolně K 20.000,- slovy Dvacettisíc korun na úhradu škody za věci, jež museu nemohu odvésti, ať už, že jich nemám ve vlastnictví nebo, že jsou ztraceny.\nProhlašujeme, že se vzdáváme práva náhradu K 20.000,- slovy Dvacettisíc korun zpět od musea požadovati a ponecháváme museu, zda samo případný přeplatek nám vrátí.\nJiří Rychlý\nBožena Rychlá\nPřede mnou\nOld. Karásek\"><name>Doklad o složení 20 000,- </name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JR200000001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"23\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRsoupis0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"23\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRprohlaseni0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"23\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JR200000001.jpg\">","anotation":["","Vysoké Mýto 7./7. 1945\nKuratorium musea Vysoké Mýto\nProhlašuji a svým podpisem stvrzuji, že nahradím veškerou škodu, jež vznikla, případně vznikne nebo se zjistí a za tím účelem dávám v zástavu kuratoriu musea veškeré svoje sbírky a 1/2 polovinu své vily v Novém Bydžově a zároveň prosím o zadržení trestního řízení proti mně.\nJiří Rychlý","Vysoké Mýto 28. 7. 1940\nPokládám společně s chotí svou dobrovolně K 20.000,- slovy Dvacettisíc korun na úhradu škody za věci, jež museu nemohu odvésti, ať už, že jich nemám ve vlastnictví nebo, že jsou ztraceny.\nProhlašujeme, že se vzdáváme práva náhradu K 20.000,- slovy Dvacettisíc korun zpět od musea požadovati a ponecháváme museu, zda samo případný přeplatek nám vrátí.\nJiří Rychlý\nBožena Rychlá\nPřede mnou\nOld. Karásek"]},"24":{"type":"text","create":"17.8.2020","data":"<p>Posledn&iacute; zm&iacute;nka o kauze Rychl&yacute; je z roku 1959, kdy byl muzeu zasl&aacute;n dotaz na jeho osobu Rudolfem Hlavou z Městsk&eacute;ho archivu v Semilech. V semilsk&eacute;m archivu se nach&aacute;zely někter&eacute; Rychl&eacute;ho tisky vydan&eacute; v M&yacute;tě a pan Hlava tak&eacute; v antikvari&aacute;tu zakoupil kram&aacute;řsk&yacute; tisk s jeho vlastnick&yacute;m raz&iacute;tkem.</p>\n\n<p>Odpověď tehdej&scaron;&iacute;ho ředitele vysokom&yacute;tsk&eacute;ho muzea byla lakonick&aacute;: <em>&quot;...revidoval sb&iacute;rky tak, že si hod&iacute;c&iacute; se přen&aacute;&scaron;el domů, opatřoval je raz&iacute;tkem &quot;Jiř&iacute; Rychl&yacute;, soukrom&aacute; sb&iacute;rka&quot; a k&scaron;eftoval s takto z&iacute;skan&yacute;mi věcmi. (...)O jeho nynej&scaron;&iacute;m pobytu nic nev&iacute;m. Cel&aacute; ta z&aacute;ležitost byla velmi trapn&aacute;.&quot;</em></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Poslední zmínka o kauze Rychlý je z roku 1959, kdy byl muzeu zaslán dotaz na je</p>","anotation":""},"25":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"25__0__image__typeitem\" title=\"Dotaz R. Hlavy na Jiřího Rychlého\" anotation=\"V příloze (jako tiskopis) dovoluji si poslati vám několik tisků týkajících se Vys. Mýta a těším se na výměnu. Mohli byste mi sděliti, kde žije sběratel p. Jiří Rychlý? Mám jeho ve Vys. Mýtě vydané tisky: Meditace (1939), Půlnoční sonety (1940) a vzkříšený sen (1946). Pan Rychlý sbíral i kram. písně a v antikvariátu jsem koupil píseň s razítkem Jiří Rychlý, soukromá sbírka.\nBudu vděčen za zaslání vašich duplikátů.\nRudolf Hlava \nSemily I-467\"><name>Dotaz R. Hlavy na Jiřího Rychlého</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRdotaz0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"25__1__image__typeitem\" title=\"Odpověď ředitele vysokomýtského muzea\"><name>Odpověď ředitele vysokomýtského muzea</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRdotaz0002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"25\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRdotaz0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"25\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRdotaz0002.jpg\">","anotation":["V příloze (jako tiskopis) dovoluji si poslati vám několik tisků týkajících se Vys. Mýta a těším se na výměnu. Mohli byste mi sděliti, kde žije sběratel p. Jiří Rychlý? Mám jeho ve Vys. Mýtě vydané tisky: Meditace (1939), Půlnoční sonety (1940) a vzkříšený sen (1946). Pan Rychlý sbíral i kram. písně a v antikvariátu jsem koupil píseň s razítkem Jiří Rychlý, soukromá sbírka.\nBudu vděčen za zaslání vašich duplikátů.\nRudolf Hlava \nSemily I-467",""]},"26":{"type":"image","create":"31.7.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"26__0__image__typeitem\" title=\"Soudní obsílka\"><name>Soudní obsílka</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRobsilka0001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"26__1__image__typeitem\" title=\"Prohlášení Jiřího Rychlého ohledně muzejních sbírek\" anotation=\"\"><name>Prohlášení Jiřího Rychlého ohledně muzejních sbírek</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/JRprohlaseni0002kopie.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"26\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRobsilka0001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"26\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/JRprohlaseni0002kopie.jpg\">","anotation":["",""]},"27":{"type":"image","create":"17.8.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"27__0__image__typeitem\" title=\"Dva z tisků ze sbírky Rudolfa Hlavy uložené v Národním muzeu\"><name>Dva z tisků ze sbírky Rudolfa Hlavy uložené v Národním muzeu</name><img src=\"src/uploads/536/7006/image/Hlava.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"27\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/536/7006/image/Hlava.jpg\">","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"17.7.2020"}},"background":"","drupal_id":"7006","thumb":"","public":1}},"drupal_id":"7005","second_name":"","down_description":"Autor: Mgr. Barbora Horáková, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě","sound":"","opacity":"1","date_from":"","date_to":"","style":"default","public":0,"archived":false}